Zebrapad op drempel bij Konijnenbeltsmolen om verkeer af te remmen, en veiliger over te steken

Ommen – Met het symbolisch voor het eerst oversteken van de Zwolseweg over het nieuw aanlegede zebrapad bij de Konijnenbeltsmolen is deze vanmorgen officieel in gebruik genomen. Wethouder Leo Bongers deed deze handeling vanmorgen samen met enkele bewoners van het naastgelegen wooncomplex Het Molenerf, vertegenwoordigers van de gemeente Ommen, en van de Stichting Ommer Molens. Het nieuwe zebrapad moet een veiligere oversteek bieden voor voetgangers in met name het drukke toeristenseizoen. Het zebrapad ligt opvallend genoeg op een plek waar aan één van de zijde van Zwolseweg geen trottoir is. Binnenkort zal aansluitend aan het zebrapad aan de kant van de Vecht nog een doorsteek worden gemaakt in de bestaande haag, om via een trapje uit te komen op de oever van de Vecht bij rederij Peters.

Foto: Harry Woertink

30 zone

De bewoners en ondernemers aan de ‘kop’ van de weg vragen al zo’n vijf jaar aan de gemeente om de Zwolseweg in te richten als een 30 kilometer zone. Deze herinrichting zal echter vooralsnog niet gaan gebeuren. Het college heeft als beleid dat grootschalige herinrichtingen gekoppeld worden aan onderhoudswerkzaamheden aan bijvoorbeeld het riool of het wegdek. “Op deze manier wordt efficiënt omgegaan met de beschikbare financiële middelen en hoeft de weg niet om de zoveel jaar opengebroken te worden.” Voor dergelijk onderhoudswerk wordt elke twee jaar door de gemeente een onderhoudsprogramma opgesteld. Wanneer een weg of weggedeelte op dit onderhoudsprogramma komt is afhankelijk van veel factoren, waaronder financiën. Het huidige onderhoudsprogramma loopt nog tot dit jaar. “Gezien de verschillende factoren en afwegingen die gemaakt worden kan het college op dit moment geen uitspraak doen over wanneer de Zwolseweg op het onderhoudsprogramma komt. Het college wil daarom binnen de beschikbare financiële ruimte die het nu heeft op korte termijn een aantal maatregelen op de Zwolseweg uitvoeren”, aldus het college eind vorig jaar.

Versmalling

Tijdens de raadscommissievergadering van 6 juni werd door Geert Huisman namens tientallen bewoners van het Molenerf en de Zwolseweg, en alle bedrijven, ingesproken. Er werd opnieuw gevraagd de weg in te richten als de aangewezen 30 kilometer zone. Er werd benoemd dat het stuk voor de molen zo breed is dat deze menig weggebruiker uitnodigt om toch sneller te rijden dan is toegestaan. “De weg is zeer breed waardoor hier hard gereden kan worden, en heeft een slecht wegdek waardoor het verkeer veel lawaai maakt”, vertelde Huisman. Hij vertelde dat de gemeente recent snelheidsmetingen heeft gedaan, met meetpunten boven op de drempel bij de bebouwde kom grens, en vlak voor de bocht bij De Zon. Het resultaat hieruit was volgens hem een gemiddelde snelheid van 45 kilometer per uur.

De initiatiefgroep ziet graag dat de weg op korte termijn wordt aangepakt. Als de weg, op het breedste punt 7 meter breed, wordt versmald naar 5,50 meter is er volgens Huisman een win-win situatie. Hij schetst dat het verkeer langzamer zal gaan rijden, en dat er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor een trottoir langs de weg, zodat voetgangers en rolstoelers niet langer gebruik hoeven te maken van het fietspad.

Motie

Bij de raadsvergadering van 27 juni, waarbij de Kadernota 2020 werd besproken, werd een motie aangenomen om onderzoek te laten doen naar de mogelijkheden van een aangepaste weginrichting. De raad wil daarbij een kostenindicatie en een termijn waarop eventuele aanpassingen zouden kunnen worden uitgevoerd. De partijen die de motie ondersteunden -alleen de D66 stemde tegen omdat zij vinden dat er eerst een prioriteitenplan moet komen- zijn van mening dat het goed zou zijn om de Zwolseweg anders in te richten, met mogelijk een fietspad en trottoir aan beide zijde. “Om de (verkeers)veiligheid zo optimaal mogelijk te maken.” In de motie werd benadrukt dat er op het eerste deel, ter hoogte van Hotel De Zon, geen fietspad of trottoir is, en verderop wel een fietspad maar geen trottoir. De ondertekende partijen ondersteunden het standpunt van de initiatiefgroep dat de inrichting van de Zwolseweg van destijds ‘uitlokte’ om de maximumsnelheid te overschrijden.

Maatregelen

Het college van burgemeester en wethouders besloot eind vorig jaar wel om een aantal aanpassingen door te voeren in de ‘kop’ van de Zwolseweg. Dit als reactie op meerdere brieven en een handtekeningenactie waarmee door de initiatiefgroep Verbetering Zwolseweg aandacht werd gevraagd voor de verkeerssituatie op de Zwolseweg. Het college gaf aan van plan te zijn om in ieder geval bij het begin van de Zwolseweg, bij de kruising met de Stationsstraat, een grote 30 km/uur markering aan te brengen op het wegdek; dit om de weggebruikers beter te attenderen op de maximaal toegestane snelheid. Het college koos er toen ook voor om een zebrapad te gaan aanleggen ter hoogte van de molen. De initiatiefgroep gaf destijds in een gesprek met de gemeente aan tevreden te zijn met de voorgestelde maatregelen, maar dat zij liever zagen dat het voorgestelde zebrapad op een drempel zou worden aangelegd. Het college kon zich vinden in de voorgedragen argumenten, en nam het voorstel over.

De initiatiefgroep droeg toen nog meer vertragende maatregelen voor, zoals slalom-paaltjes en wegversmallingen. Maar het college gaf aan van mening te zijn dat het plaatsen van nog meer snelheid remmende maatregelen op het relatief korte wegvak nu niet noodzakelijk is. Het college verwacht dat de drempel voldoende vertragend effect zal hebben, maar gaat dit effect nog wel evalueren. Deze zomer wordt nog een digitaal snelheidsbord geplaatst bij drempel, waarop automobilisten kunnen aflezen hoe snel ze op dat moment rijden.

Eerste stap

De bewoners van de kop van de Zwolseweg zijn blij dat het zebrapad nu is aangelegd, en zien het als een eerste stap van de gemeente om de weg veiliger te maken. “Het zebrapad bij de Konijnenbeltsmolen lijkt ons een hele goede tussenstap op weg naar een complete renovatie van de kop van de Zwolseweg”, aldus Arnold Huijsmans, namens de initiatiefgroep. “Deze weg verdient een nieuwe aanpak met meer ruimte voor voetgangers en fietsers. Vergeet niet dat dit gedeelte van de Zwolseweg de aanvoerweg is voor duizenden bezoekers die Ommen aandoen op weg naar één van de vijf top-toeristische voorzieningen. En dan bedoel ik niet alleen de molen, maar ook rederij Peters, kinderboerderij Het Laar, camping de Koeksebelt, camping Anna’s Hoeve en het Internationale Scouting Centrum Ada’s Hoeve. Dit alles voor een nog aantrekkelijker toeristische ‘Vecht Avenue’ in Ommen.”

Volgens de gemeente is eerste conclusie dat de drempel inderdaad een remmende werking heeft op het verkeer. “Omwonenden en ondernemers, die in de buurt van het nieuwe zebrapad aan de Zwolseweg in Ommen wonen en werken, bespraken deze week met wethouder Leo Bongers hoe het verkeer reageert, nu de verkeersdrempel met zebrapad is aangelegd. De eerste conclusie is dat het nu al een remmende werking heeft op de snelheid van de auto’s die daar dagelijks rijden”, aldus gemeente woordvoerster Gerrie van den Berg. In het najaar worden metingen gedaan, die dan worden vergeleken met metingen van de snelheid die zijn gemaakt voordat de drempel werd aangelegd.