Waterschap wil Vechtoevers vrij van paaltjes, bootjes en steigers

Ommen – Voor een vlotte en onbelemmerde afvoer van hoogwater tijdens de komende wintermaanden, roept Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) eigenaren van afrastering en rikkepaaltjes in het zomerbed van de Vecht op deze voor volgende week maandag te verwijderen. WDODelta heeft de Vecht in beheer vanaf de monding van de rivier met de Regge in Ommen tot aan het Zwarte Water bij Zwolle. Samen met waterschap Vechtstromen is het verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de Overijsselse Vecht.

Hetzelfde geldt voor in de Vecht of op de oever liggende bootjes en steigers. Bij eigenaren die geen gehoor geven aan de oproep, gaat het waterschap zelf alsnog over tot verwijdering, op kosten van de eigenaar.

Foto van de afgelopen winter overlopen Vecht ter illustratie.

Met de winter in aantocht kan de neerslag in het stroomgebied van de Vecht toenemen en het waterpeil stijgen. Om wateroverlast tegen te gaan moet het zomerbed van de rivier worden vrijgemaakt. Steigers, bootjes, rikkepalen en afrasteringen belemmeren de waterafvoer als de rivier in de winterperiode buiten haar oevers treedt. Als deze bij hoogwater losraken en meedrijven kunnen stuwen en sluizen beschadigd raken.