Wat college betreft kan ALDI naar nieuwe locatie verhuizen met ontsluiting op rotonde

Ommen – Als het aan het college van burgemeester en wethouders ligt kan de verhuizing van de ALDI aan de Slagenweg naar de noordelijke hoek van de Nieuwelandstraat en de Schurinkstraat binnenkort doorgaan. De van oorsprong Duitse discounter heeft al langer plannen om op die plek een nieuwe winkel te realiseren. Het college kwam ongeveer een jaar geleden al bij de raadscommissie met een voorstel hierover, maar deze werd toen teruggestuurd. Er waren nog te veel vraagstukken, onder andere over de verkeersveiligheid en de ontsluiting van de winkel. Maar ook over de ontwikkeling van de dan leegkomende winkel. Het college ging aan de slag, maar het uitvoeren van onderzoeken en het voeren van overleggen heeft even geduurd. Meer dan een jaar later komt het college nu met een nieuw voorstel.

Vertrek DC

ALDI Nederland verraste de gemeente begin dit jaar toen het meldde dat het distributiecentrum in Ommen na vele jaren zou gaan sluiten, en er nieuw centrum wordt gebouwd bij Deventer. Die mededeling deed het college afvragen of de verplaatsing van de supermarkt nog wel nodig is. Maar de ALDI heeft het college voldoende kunnen overtuigen dat het nog altijd de ambitie heeft om hierin te investeren. “De supermarktbranche verandert in hoog tempo. Om in te spelen op de veranderende wensen van de consument past ALDI haar winkels aan om de klant meer comfort te kunnen bieden, overigens zonder het assortiment daarbij uit te breiden”, schrijft het concern aan het college.

De in 2002 gebouwde winkel aan de Slagenweg deed in eerste instantie voornamelijk dienst als een soort buurtsuper. Maar is inmiddels uitgegroeid naar een ‘harddiscount’ winkel, waar klanten vanuit de omgeving naar toe komen. “Vanwege het harddiscount karakter van de winkels heeft ALDI een groot verzorgingsgebied zodat een goede bereikbaarheid en parkeervoorziening van groot belang is. Daar waar de winkel(s) van ALDI veelal een lokale functie vervulden wil ALDI met haar vestigingen de consument uit een grotere regio bereiken”, aldus de ALDI.

Het braakliggende terrein wordt nu grotendeels gebruikt als parkeerterrein door Vechtdal Wonen.

Voorbeeldsupermarkt

De ALDI wil op het braakliggende terrein, dat tussen de Nieuwelandstraat en Slagenweg evenwijdig ligt aan de Schurinkstraat, een energiezuinige supermarkt bouwen met haar nieuwe formule. Die nieuwe winkel moet dan wat betreft duurzaamheid, locatie, opzet, indeling en uitstraling daar representatief voor zijn. Het Ommer filiaal zou dan een ‘visitekaartje’ worden, en gaan dienen als model voor nieuwe vestigingen in noordoost Nederland. Het beoogde pand heeft bijvoorbeeld geen gasaansluiting, en een dak voorzien van zonnecollectoren. Alle verlichting in en om het pand is LED, en de koeling in het pand vindt plaats met natuurlijk koelmiddel in plaats van schadelijke middelen.

Volgens de ALDI kan dit doel op de huidige locatie aan de Slagenweg niet worden bereikt. “Deze locatie kent, gelet op de omgeving, meer het karakter van een wijksupermarkt, terwijl men een groter regio bereik nastreeft. De voorkeur van de ALDI gaat daarom uit naar locaties gelegen aan of nabij hoofdinvalswegen buiten het centrumgebied. Voor Ommen heeft ALDI gekeken naar een aantal locaties, waarbij de ALDI is uitgekomen bij de locatie aan de Nieuwelandstraat.” Op die plek wil ALDI dan haar toekomstbestendige supermarkt realiseren.

Zorgen

De ontsluiting van de nieuwe winkel was voornamelijk het hekelpunt toen het voorstel een jaar geleden ter sprake kwam. In de eerste plannen ging de grootgrutter uit van een enkele ontsluiting voor klanten en bevoorrading aan de Nieuwelandstraat, en een aparte ontsluiting voor fietsers op het fietspad langs de Schurinkstraat. Zo’n inrichting zou ook in de verkeersvisie van de gemeente passen, om aan zogeheten ‘hoofdstroomwegen’ in de bebouwde kom geen percelen te ontsluiten.

De huidige winkel heeft volgens ALDI het karakter van een wijksupermarkt, terwijl men een groter regio bereik nastreeft.

Maar tijdens de raadscommissievergadering kwamen er zorgen over de verkeersveiligheid op het supermarkt terrein, evenals mogelijke verkeersopstoppingen bij de inrit aan de Nieuwelandstraat. Dat laatste zou kunnen leiden tot hinder bij uitrukken van hulpdiensten vanaf het DOEK, waar de brandweer en politie zijn gevestigd. Uit contact met die diensten bleek dat ze eveneens vrezen dat supermarktbezoekers bij gebrek aan parkeerruimte zouden uitwijken naar het DOEK-terrein. De raadscommissie vroeg om verder onderzoek, naar een mogelijk alternatieve ontsluiting op de rotonde aan de andere kant van het terrein.

Drukte

Het college ging aan de slag. Er werd een uitgebreid verkeersonderzoek uitgevoerd, en er werd het nodige overlegd. De uitslagen van dat alles zijn de aanleiding voor het nieuwe voorstel. Het onderzoek toont in ieder geval dat het in alle gevallen drukker zal worden rondom de nieuwe ALDI supermarkt. De bewuste rotonde van de Slagenweg-Schurinkstraat-Balkerweg kan dit verkeer verwerken, maar de doorstroming zal er wel enigszins afnemen. Met name bij een rechtstreekse ontsluiting op de rotonde, zal dit leiden tot langere wachtrijen op de toestromende wegen.

Volgens het adviesbureau dat het onderzoek uitvoerde zou een ontsluiting op de Nieuwelandstraat leiden tot minder drukte op de rotonde, waardoor die wachtrijen minder oplopen. Volgens het bureau zou de hinder voor de hulpdiensten bij een ontsluiting op de rotonde groter zijn als bij een ontsluiting op de Nieuwelandstraat. Dit komt volgens hen met name door de verhoogde middenberm in de Schurinkstraat, waardoor de hulpdiensten de wachtrij niet voorbij kunnen gaan. Het advies van het bureau is dan ook een ontsluiting op de Nieuwelandstraat. Daarbij zou volgens hen dan wel een verbod om stil te staan ingesteld moeten worden, en worden gekeken naar een zo breed mogelijke inrit.

De ontsluiting aan de Nieuwelandstraat zou pal tegenover de brandweerkazerne zijn.

Hulpdiensten

De resultaten van het onderzoek zijn besproken met de hulpdiensten, en zij vinden zo’n ontsluiting op de Nieuwelandstraat ongewenst. Ze zijn van mening dat de gevolgen van een uitruk en de huidige verkeersituatie daarbij niet goed zijn weergegeven in het onderzoek. Verder verwachten ze dat opstellend verkeer voor de inrit van de ALDI, en verkeer van de Schurinkstraat naar de inrit van de ALDI, tot problemen zou kunnen leiden bij uitruksituaties. Op drukke momenten zouden wachtende voertuigen voor de uitrit van de kazerne stil kunnen komen te staan. Niet alleen uitrukkende voertuigen, maar ook arriverende brandweervrijwilligers zouden daardoor kunnen worden gehinderd. De hulpdiensten verwachten dat een spoed uitruk op zo’n moment meer chaotisch en belemmerend zal werken, dan wanneer er geen ontsluiting is tegenover de kazerne.

Middenberm

De genoemde vertraging voor hulpdiensten bij een ontsluiting op de rotonde wordt met name veroorzaakt door de middenberm op de Schurinkstraat. De hulpdiensten kunnen een eventuele wachtrij voor de rotonde daardoor niet passeren. De hulpdiensten stelden daarom voor om deze middenberm te verlagen; zodanig dat deze berijdbaar is voor de hulpdiensten. Met die aanpassing zou een ontsluiting op de rotonde niet tot hinder leiden, en blijft de Nieuwelandstraat net zo vrij als nu.

Het adviesbureau heeft op de constatering van de hulpdiensten gereageerd, en is het eens met dat voorstel. Het zal weliswaar leiden tot lagere aanrijtijden, maar heeft voor de algehele doorstroming, dus ook wanneer er geen uitruk is, grotere gevolgen dan bij een ontsluiting op de Nieuwelandstraat. Dat laatste heeft vanuit een Duurzame Veilige weginrichting dus wel de voorkeur, maar kan niet rekenen op instemming van de hulpdiensten.

Ontsluiting

Het adviesbureau geeft in haar rapport al aan dat het lastig is een oordeel te geven over een langere aanrijtijd. De kans dat opstoppingen en uitrukken samen komen is weliswaar klein, maar de gevolgen kunnen van levensbelang zijn. “Ervan uitgaande dat de hulpdiensten hun ervaring en kennis gebruiken ten gunste van de inwoners en bedrijven van de gemeente Ommen, kan niet zomaar over dit standpunt heen gestapt worden. Het advies van de hulpdiensten voor rotonde ontsluiting en de kortere aanrijtijden is voor ons college doorslaggevend geweest in de keuze voor de rotonde ontsluiting”, aldus het college.

Op de rotonde van de Slagenweg-Schurinkstraat-Balkerweg wordt voorgesteld een vierde afslag toe te voegen.

Het college stelt nu dus voor om mee te werken in de verplaatsing van de Aldi, en de ontsluiting van het nieuwe winkel terrein te laten plaatsvinden op de rotonde van de Slagenweg-Schurinkstraat-Balkerweg. Daarbij zal het de middenberm in de Schurinkstraat verlagen zodat deze overrijdbaar is voor de hulpdiensten. De kosten voor de aanleg van de ontsluiting op de rotonde, en de verlaging van de middenberm worden geraamd op 54.000 euro; respectievelijk 34.000 euro en 20.000 euro. ALDI heeft laten weten bereid te zijn de kosten hiervan voor haar rekening te nemen. Onderdeel van de verplaatsing is naast een aantal particuliere grondoverdrachten, ook de verkoop van een strook gemeentegrond aan ALDI van circa 1.444 vierkante meter. Daarvoor wordt een marktconform bedrag gerekend.

Kindplein Oost

Bij de verplaatsing van de supermarkt komt de oude locatie aan de Slagenweg leeg te staan. De Aldi wil deze dan verkopen, en heeft de gemeente het aanbod gedaan om als eerste het 4.492 vierkante meter grote perceel te kunnen kopen. Meer dan de helft daarvan bestaat uit parkeerplaatsen voor de supermarkt en de sporthal. De voorgestelde koopsom sluit aan bij een in opdracht van de gemeente uitgevoerde taxatie. Het college stelt voor om op het aanbod in te gaan. Zo heeft de verplaatsing van een supermarkt een hele kettingreactie.

Uitgangspunt daarbij is dat de bestemming wijzigt naar maatschappelijke doeleinden. Het college denkt op die plek een betere huisvestigingslocatie te hebben voor het toekomstige Kindplein Oost. Daarvoor is nu een perceel ten noorden van OBS Het Palet gereserveerd. Als de gemeente de oude Aldi aankoopt, en daar dus van afziet, heeft de Baalderborg Groep eventueel interesse in dat perceel. Mocht, om welke reden dan ook, Kindplein Oost op de oude ALDI locatie geen doorgang vinden, kan de locatie door middel van verkoop alsnog worden ingezet voor een maatschappelijke bestemming.

Korte termijn

De raadscommissie overlegd tijdens de eerste volgende vergadering op 8 oktober over het voorstel. Als de raadscommissie en de gemeenteraad positief zijn kan de verplaatsing van de ALDI op korte termijn van start. Dit is allemaal al wel voorbereid, maar zal volgens Bongers gauw nog een jaar in beslag nemen. Met dat besluit zou dan ook verder kunnen worden gekeken naar een planfase voor Kindplein Oost, maar dat is nu nog voor op de lange termijn. Daar zullen ook nog de nodige overleggen aan vooraf gaan.

De verhuizing van de Aldi en de aankoop van de oude locatie door de gemeente hangt samen met de bestemmingswijziging van beide locaties. Om deze reden stelt het college voor om bij de behandeling van de bestemmingswijziging van beide locaties in de gemeenteraad, door middel van aparte raadsvoorstellen, beide gelijktijdig te behandelen.