VOV stelt vragen over aanbestedingsproces gemeente, ‘Lokale ondernemers bij Vlierlanden II buiten spel’

Ommen – De VOV heeft bij het college van B&W vragen gesteld over de aanbesteding en voorselectie van de aanbesteding van de tweede fase van nieuwbouwwijk Vlierlanden. De politieke partij refereert hierbij aan vragen die het begin september stelde over de ‘niet openbare aanbesteding selectie aannemer’. De partij vroeg daarbij om de criteria ‘bouwteamgeschiktheid’ te schrappen. Die criteria betekend per saldo dat inschrijvers mee moeten hebben gedaan aan grote, landelijke projecten, en twee jaar in een bouwteam met de Rijksoverheid hebben samengewerkt. Volgens de VOV leidt dat er toe dat Ommer aannemersbedrijven in de selectiefase worden uitgesloten.

Het college was niet bereid om die criteria te schrappen, en volgens de VOV zijn de gevolgen daarvan nu zichtbaar. De partij geeft aan informeel kennis te hebben genomen van de uitslag van de aanbestedingsprocedure. De fractie noemt het opvallend dat er vijf aannemers, die niet uit Ommen komen, zijn geselecteerd om te mogen inschrijven. Volgens de partij zouden de Ommer ondernemers die wel meededen bij de selectiefase zijn uitgesloten. “Voor de fractie van de VOV is het, met name in deze tijd van COVID-19, van belang dat er bij aanbestedingsprojecten kansen liggen voor lokale ondernemers. Dit is immer van belang voor de werkgelegenheid, van belang van Ommer ondernemers en het economische belang voor Ommen”, aldus fractievoorzitter Gerrit de Jonge in zijn schrijven.

Op de grasvelden ten oosten van de eerste fase van de Vlierlanden zal de nieuwbouw komen.

Rekenkamer

De Volkspartij Ommen Vooruit verwijst in de schriftelijke vragen ook naar een onderzoek van de rekenkamercommissie over het aanbestedingsbeleid van de gemeente Ommen, die de rekenkamer in 2015 in opdracht van de gemeente deed. Naar aanleiding van dat onderzoek kreeg de raad in het najaar van 2015 van de rekenkamer een aanbiedingsbrief, onderzoeksrapport en een aanbestedingsbeleid. Een paar maanden later in januari 2016 werd de aanbeveling unaniem overgenomen door de gemeenteraad. “De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn de door gemeenteraad overgenomen en hiermee zijn heldere kaders voor de uitvoer van het aanbestedingsbeleid door het college meegegeven”, schrijft de fractie. Het advies was onder meer ‘selectie-en gunningscriteria zodanig op te stellen dat ook lokale aannemers een kans krijgen een aanbieding te doen’.

De VOV vraagt nu onder andere aan het college hoever het rapport van de rekenkamer en het besluit van de gemeenteraad bij de selectiefase voor de tweede fase van de Vlierlanden zijn meegenomen. Ook wil de partij weten op welke manier Ommer ondernemers een kans hebben gekregen en of er rekening is gehouden met Social Return On Investment en het stimuleren van de lokale economie. Net als de wijze waarop het college er zorg voor draagt dat het besluit van de gemeenteraad uit 2016 bij toekomstige aanbestedingen wordt meegenomen, en wanneer de gemeenteraad geïnformeerd wordt over het tot nu toe gevoerde beleid.

Beeldkwaliteitsplan

De verdere ontwikkeling van de realisatie van de tweede fase van de Vlierlanden gaat ondertussen gestaag door. Het bureau BugelHajema heeft het afgelopen jaar in opdracht van de gemeente gewerkt aan het beeldkwaliteitsplan daarvoor. Samen met het bestemmingsplan vormt dat document het fundament voor de ontwikkeling van de nieuwe woonwijk. In de rapportage wordt geschetst aan welke beeldkwaliteitseisen woningen moeten voldoen. Voor de start van de planontwikkeling zijn bewoners gevraagd naar hun ervaringen in de eerste fase van de Vlierlanden. Ook zijn woonwensen in beeld gebracht. In de zomer van 2019 heeft een informatieavond plaatsgevonden in het gemeentehuis over de plannen. De input hieruit is verwerkt in het plan.

Zo moet de tweede fase van de Vlierlanden minder vol worden gebouwd dan de eerste fase, waar relatief veel grotere woningen op kleine kavels zijn gezet. “In de nieuwe fase moet bijvoorbeeld meer ruimte komen voor speelvoorzieningen”, vertelt Jaspers-Faijer. Het is dan ook zodanig ingericht dat er ook bewust ruimte is voor toevallige ontmoeting. Maar ook voor wandel- en fietspaden door het groen. Die richten we dan zo in dat het de kortste routes door de wijk is, waardoor het gebruik van die paden wordt gestimuleerd en meer mensen in beweging komen.” Volgens de wethouder is er bij het woonteam van de gemeente ‘goede’ belangstelling voor de tweede fase.

Ter inzage

De raadscommissie buigt zich op 5 november over het beeldkwaliteitsplan. Voordat de raad over kan gaan tot de definitieve vaststelling zal het college het document zes weken ter inzage leggen, en de belanghebbenden de gelegenheid bieden het plan in te zien en hier een reactie op te geven. “Hiermee willen we als gemeente Ommen inzichten ophalen uit de samenleving en deze, waar nodig, verwerken in het BKP”, zegt wethouder Bart Jaspers Faijer. Als eventuele zienswijzen zijn verwerkt, is het aan de gemeenteraad om een klap op het definitieve plan te geven. Als alles verder volgens planning verloopt zal er halverwege 2021 kunnen worden begonnen met de eerste bouwwerkzaamheden.