Viskraam die niet op Markt mocht verhuist naar de Voormars

Ommen – De snackgelegenheid Kwalitaria, de Urker Vishandel Baarssen en de gemeente Ommen zijn het eens geworden over het wijzigen van de vergunning voor de viskraam van Baarssen. De gemeente Ommen verleende eerder onterecht en zonder het bekend te maken, zoals verplicht is, een standplaatsvergunning aan de vishandel.

Onterecht

De gemeente bepaalde in de Centrumvisie van 2007 dat het geen nieuwe standplaatsvergunningen meer zou verlenen voor de Markt in Ommen. Dat betekende dat toen Vishandel Post eind vorig jaar na tientallen jaren ging stoppen, hij zijn vergunning voor de Markt moest inleveren en niet aan iemand kon overdoen. Vishandel Baarssen kreeg dit dan ook te horen toen hij destijds bij Post informeerde of hij zijn vergunning kon overnemen. Toen Baarssen toch zelf een brief schreef naar de gemeente, om een vergunning aan te vragen, kreeg hij deze wel gewoon.

Bezwaar

Brigitte van Dijk van de Kwalitaria, die enkele meters voor de plek van de viskraam staat, diende afgelopen juni een bezwaarschrift in. Zij wist niet beter dan dat er na het stoppen van Post geen viskraam meer naast haar zou staan. Van Dijk moet kostbare installaties zoals een geur-afzuiging hebben, terwijl de viskraam aan geen enkele eisen voor geur of bijvoorbeeld geluid hoeft te voldoen. Van Dijk gaf toen aan niks tegen Baarssen te hebben, maar dat ze het liefst zag dat de viskraam ergens verderop kwam te staan.

De bezwaarschriftencommissie stelde tijdens een hoorzitting op 25 juli dit jaar voor dat de gemeente nog eens met beide ondernemers om tafel zou gaan. Maar de vertegenwoordiger van de gemeente wilde dit voorstel toen niet overnemen, hij zag liever een uitspraak van de bezwarencommissie.

De parkeerplaats voor de Kwalitaria waar normaliter de viskraam van Baarssen staat.

Bezwaarcommissie

Eind augustus bracht de bezwaarschriftencommissie zijn advies uit. Hun advies was om het bezwaarschrift van de Kwalitaria gegrond te verklaren en de verstrekte standplaatsvergunning van Baarssen in te trekken. Volgens de commissie was het besluit van de gemeente genomen in strijd met het bestemmingsplan, het gelijksbeginsel, het zorgvuldigheidsbeginsel en de eis om op basis van een transparante procedure de schaarse standplaatsen te verdelen.

Volgens de commissie werd bij de verlening van de vergunning aan Baarssen ten onrechte aangenomen dat de aanvraag voldeed aan de regels van het bestemmingsplan. De gemeente trok afgelopen zomer het boetekleed al aan voor de uitgebleven publicatie en de verlening van de vergunning. De commissie adviseerde de gemeente Ommen dan ook om spoedig een beleid te ontwikkelen voor de verdeling van standplaatsvergunningen.

Overleg

Onlangs heeft er toch alsnog een overleg plaatsgevonden tussen de Kwalitaria, Baarssen en de gemeente Ommen. In dit overleg is er, mede naar aanleiding van het advies van de bezwarencommissie, een overeenstemming bereikt tussen alle partijen. De partijen zijn overeengekomen dat de vergunning niet wordt ingetrokken zoals de bezwarencommissie voorstelde, maar wordt gewijzigd. Door de Kwalitaria en de Vishandel Baarssen is aan de gemeente gevraagd om de locatie van de viskraam te wijzigen van het parkeerterrein naast de Kwalitaria, op de Markt, naar het parkeerterrein op de naastgelegen Voormars.

Verplaatsen

Op de beoogde nieuwe locatie van de viskraam is een stroompunt. Dit betekend dat Baarssen niet (meer) afhankelijk zal zijn van een andere ondernemer voor stroom. De verkoopwagen blijft hetzelfde en zal op de nieuwe locatie dan ook niet meer ruimte in beslag nemen dan dat deze nu doet op de Markt.

Daarnaast is door de gemeente vastgesteld dat het verplaatsen van enkele meters van de kraam naar de nieuwe beoogde locatie niet in strijd is met de goede ruimtelijke ordening. Volgens de gemeente vindt er dan ook geen buitensporige aantasting plaats van het bebouwingsbeeld. Tot slot zijn de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden, de verkeersveiligheid en de parkeervoorzieningen niet in het geding.

Nieuwe aanvraag

De huidige standplaatsvergunning is alleen geldig voor dit jaar en geld alleen voor vrijdag en zaterdag. Afgelopen juni diende Vishandel Baarssen een nieuwe aanvraag voor een standplaatsvergunning in. Gevraagd werd daarin om de eerdergenoemde locatiewijziging en een verdubbeling van het aantal dagen per week dat de kraam er mag staan.

Het college van burgemeesters en wethouders heeft besloten het advies van de bezwarencommissie niet over te nemen maar om de verleende standplaatsvergunning te wijzigen, zoals met beide partijen overeengekomen is. Ook wordt voorgesteld om de nieuwe aanvraag mee te nemen in de te wijzigen bestaande vergunning; hieraan kan de gemeente medewerking verlenen. Belanghebbenden hebben zes weken de tijd om bezwaar te maken tegen de verleende gewijzigde vergunning.