Verlichte portalen om zebrapaden Pr. Julianastraat en Schurinkstraat beter zichtbaar te maken

Ommen – Om de zichtbaarheid van de drie zebrapaden in de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat zowel overdag als in het donker te verbeteren is het college van burgemeester en wethouders voornemens om daar portalen te plaatsen met een verlicht verkeersbord dat dan boven de zebrapaden hangt. Het doel daarvan is om weggebruikers de gehele dag te attenderen op de oversteekplaatsen. Daarmee komt het college tegemoet aan de wens van de gemeenteraad, die tijdens een raadsvergadering vorig jaar december met een motie extra maatregelen eiste.

Motie

Deze motie kwam nadat in het weekend voor die vergadering een heftig ongeval plaatsvond op één van de zebrapaden. Op het zebrapad bij de kruising van de Prinses Julianastraat met het Lodderholt en het Vrijthof werd tijdens hevige regenval op de donkere avond van zaterdag 14 december een man aangereden. De 75-jarige Ommenaar raakte levensgevaarlijk gewond, en overleed een dag later in het ziekenhuis. In de raadsvergadering van de donderdag daaropvolgend (19 december) werd de motie voorgesteld en unaniem aangenomen.

De zebrapaden worden sinds januari beter aangeduid met verkeersborden met fluorescerende gele randen. Een bloem aan het bord bij het Lodderholt herinnerd aan het fatale ongeval.

Met de motie werd het college opgedragen om zo spoedig mogelijk, maar vóór 1 februari, ervoor te zorgen dat de zebrapaden beter zouden worden aangeduid. En vóór 1 april te komen met aanvullende maatregelen. Ook kreeg het college de opdracht om bij de politie op een betere en strakkere handhaving aan te dringen.

Tijdelijke maatregelen

Op maandag 20 januari zijn door de gemeente bij de drie zebrapaden tijdelijke lichtmasten geplaatst die nog voorhand waren. Ook zijn er grotere verkeersborden geplaatst die de zebrapaden aangeven; deze zijn voorzien van een geel fluorescerend backingbord om extra op te vallen. Ondertussen onderzocht de gemeente welke aanvullende maatregelen kunnen zorgen voor extra verkeersveiligheid en ook passen bij de doorgaande weg. Twee mogelijke verbetermaatregelen kwamen daarbij naar voren: extra snelheid remmende maatregelen, en het beter zichtbaar maken van de voetgangersoversteekplaatsen.

Snelheid

Om de herinrichting van de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat te evalueren zijn voor en na de herinrichting tellingen uitgevoerd. Volgens het college tonen de resultaten van deze metingen geen reden om extra snelheid remmende maatregelen te gaan nemen. “De herinrichting heeft in beperkte mate geleid tot een verandering van de gereden snelheden en het aantal verkeersbewegingen in deze straten. Hieruit is geconcludeerd dat de weg voldoet in de functie van een erftoegangsweg plus. De ontsluitende functie is behouden gebleven en het verkeer op de weg doet -gezien de gemeten snelheden en intensiteiten- geen afbreuk aan de verblijfsfunctie. De resultaten van de metingen geven daarom geen aanleiding tot het nemen van extra snelheidsremmende maatregelen”, aldus het college in haar schrijven aan de raad.

Beter zichtbaar

Volgens het college zijn de voetgangersoversteekplaatsen volgens de richtlijnen van het CROW aangelegd. Maar naast de al genomen kortetermijnmaatregelen zijn er ook nog aanvullende maatregelen die de zichtbaarheid van de oversteekplaatsen verder kunnen verbeteren. Daarbij kan volgens het college een onderscheid worden gemaakt in maatregelen die boven/naast het wegdek komen of die in het wegdek gelegen zijn. De zichtbaarheid van de oversteekplaatsen kan volgens het college het beste verbeterd worden door maatregelen te nemen die ongeacht de omstandigheden of het moment van de dag zichtbaar zijn. Maatregelen op of in het wegdek zouden bijvoorbeeld door sneeuwval aan het zicht onttrokken kunnen worden. Het plaatsen van maatregelen naast of boven de weg heeft in dat opzicht de voorkeur van het college. “Deze maatregelen breken namelijk het wegbeeld en verhogen de attentiewaarde van de weggebruiker”, aldus het college.

Portaal

Een portaal met een verlicht verkeersbord dat waarschuwt voor het zebrapad is de gehele dag zichtbaar. LED-verlichting aan de onderzijde van het verkeersbord kan daarnaast in het donker de oversteekplaats van boven af verlichten. “Ervaring uit andere gemeenten (o.a. Zwolle), leert dat dit een effectieve maatregel is en de zichtbaarheid van de voetgangersoversteekplaats verbetert”, aldus het college. Het college heeft daarom de voorkeur voor het plaatsen van dergelijke portalen bij de drie oversteekplaatsen in de Prinses Julianastraat en Schurinkstraat.

Het plaatsen van zulke portalen is een aanvullende maatregel, en behoort niet tot de standaard inrichting van een oversteekplaats. “Het is dan ook op dit moment niet noodzakelijk om alle voetgangersoversteekplaatsen in de gemeente Ommen uit te voeren met dergelijke portalen”, meent het college. Daarbij is het een vrij kostbare maatregel, met 20.000 euro per oversteek. Het totaal van de extra maatregelen bij de drie oversteken komt daarmee op 60.000 euro. Deze kosten zullen worden opgenomen in de eerste bestuursrapportage van 2020. Aannemend dat alles in deze tijden volgens plan gaat zullen de portalen in de komende maanden geplaatst worden.

Naast beter zichtbare borden werden er ook tijdelijke lantaarnpalen geplaatst.

Knipperlichten

Tijdens de raadsvergadering en ook in de motie werd als mogelijke oplossing knipperlichten in het wegdek genoemd. Deze zouden dan gaan knipperen zodra een automobilist een oversteekplaats nadert. Maar zo’n installatie brengt volgens het college risico’s met zich mee; bijvoorbeeld wanneer deze niet werkt als gevolg van storing in de bewegingssensoren of vandalisme. Daarnaast zou het plaatsen van verlichting in het wegdek minder effect hebben dan maatregelen naast of boven de oversteek. “Weggebruikers zijn eerder gefocust op de verlichting dan dat men gefocust is op de overstekende voetganger. Daarnaast wordt het wegbeeld minder gebroken dan door een portaal. De weggebruiker gaat erop vertrouwen dat wanneer de verlichting niet brandt, hij ongestoord de voetgangersoversteekplaats kan passeren”, aldus het college.

Hulpdiensten

In het reguliere overleg met de hulpdiensten is gesproken over de plannen. Zij hebben aangegeven ook de voorkeur te hebben voor de genoemde maatregelen. Extra verkeer remmende maatregelen zien zij niet zitten omdat dat zou kunnen leiden tot vertraging in de aanrijtijden. Als de diensten vanaf hun respectievelijke posten uitrukken richting het zuiden van Ommen maken zij doorgaans gebruik van de weg. Deze uitrukken zullen ook een deel van de uitschieters zijn in de tellingen.

Lodderholt

In aanvulling op de motie tijdens de raadsvergadering afgelopen december werden door het CDA ook vragen gesteld over het opgeheven zuidelijke zebrapad bij de kruising van de Prinses Julianastraat met het Lodderholt en het Vrijthof. Deze werd volgens het CDA voorheen veelvuldig gebruikt door bewoners van de Oldenhaghen, voornamelijk omdat deze net zoals de Oldenhaghen aan de zuidelijke zijde van het Lodderholt zat. De verdwenen oversteek zou volgens de fractie gemist worden. En de vraag was dan ook of deze eventueel hersteld zou kunnen worden.

Voor de herinrichting waren op de betreffende kruising twee zebrapadden gelegen. Om de verkeersveiligheid te verbeteren is bij de herinrichting gekozen om het zuidelijke zebrapad op te heffen. “Twee voetgangersoversteekplaatsen op één plateau is namelijk onoverzichtelijk, waardoor de attentie van de weggebruiker niet optimaal is”, aldus het college. Volgens het college is het voetpad dat naar het zuidelijke zebrapad leidde met 1,20 meter smal en tevens slecht toegankelijk. Het voetpad aan de noordzijde van het Lodderholt is met een breedte van 1,70 meter aanmerkelijk breder. Dit voetpad is met de herinrichtingswerkzaamheden opnieuw bestraat en beter toegankelijk gemaakt. Daarnaast is het na de oversteek van de Prinses Julianastraat met het noordelijke zebrapad makkelijker voor voetgangers om zich te bewegen naar het Vrijthof en de rest van het centrum.

Oldenhaghen

Het college vindt het niet wenselijk om de opgeheven zuidelijke voetgangersoversteekplaats terug te brengen. “De huidige verdeling van voetgangersoversteekplaatsen over de Julianastraat/Schurinkstraat is dusdanig, dat de overstekende voetgangersstromen gebundeld worden op gecentreerde locaties. Gecombineerd met het toepassen van portalen, is het voor weggebruikers duidelijk dat dit de locaties zijn waar voetgangers oversteken”, aldus het college. Het college schrijft dat voetgangers vanaf de Oldenhaghen eerder in de Lodderholt al gelijkwaardig kunnen oversteken om aan de noordzijde van de Lodderholt te komen. Het college gaat in overleg met Oldenhaghen en gezamenlijk zal gekeken worden op welke manier de bewoners van het zorgcentrum beter geïnformeerd kunnen worden over deze looproute. Waar nodig zullen ondersteunende fysieke maatregelen genomen worden.