Verharden Broekdijkje begonnen; maar wel bijna maand later klaar dan aanvankelijk bedoeld

Ommen – Een aannemer is begin vorige week gestart met het verharden van delen het Broekdijkje nabij de nieuwe fietstunnel onder de N340. Het gaat daarbij om het stuk naar de stuw in het Ommerkanaal bij de Kievitstraat, en naar de Hessenweg West. Met het aanbrengen van asfalt moet die gravel weg allereerst een verharde aansluiting van de nieuwe fietstunnel op de rest van de gemeentelijke infrastructuur worden. Zodat deze tunnel officieel kan worden opengesteld.

Een aannemer is begin vorige week gestart met het verharden van het Broekdijkje.

Door het vervallen van de noordelijke parallelweg langs de N340 bij de nieuwe rotonde bij Varsen, is deze nieuwe verbinding een noodzaak geworden. Omdat de fietsers rondom de tunnel op gemeentelijke infrastructuur zijn aangewezen, is de gemeente medeverantwoordelijk om die fietsverbinding van en naar Ommen te faciliteren. Na veel discussie nam de gemeenteraad op 4 maart een beslissing over hoe het tracé aan de kant van Ommen moet lopen. Maar de definitieve inrichting aan deze oostkant van de N340 moet nog worden vastgesteld. Met het werk dat nu al wordt gedaan, kunnen fietsers binnenkort in ieder geval via een verharde weg de route gebruiken.

Uitwerken

De gravel wegen van een fundering en asfalt onderlaag voorzien is dus niet de definitieve inrichting. Nadat bij het raadbesluit van 4 maart een amendement werd aangenomen, is de gemeente nu nog bezig om die definitieve inrichting uit te werken. “Er is een amendement aangenomen in de raad wat consequenties heeft, ten opzichte van onze oorspronkelijke plannen. Dus we moeten kijken naar de subsidiering, de routes, en wat fysiek technisch mogelijk is”, zegt verkeerswethouder Leo Bongers.

Volgens het geamendeerde raadsvoorstel zou bij de verdere uitwerking van de fietsverbinding de klankbordgroep fietsverbinding Dante betrokken moeten worden. Ook om af te stemmen over de definitieve inrichting van wegen als de Hessenweg West en de Kievitstraat. Echter is deze klankbordgroep inmiddels door de deelnemers opgezegd.

“Als gemeente zullen we wel een poging doen de klankbordgroep alsnog te betrekken, maar in ieder geval zullen de aanwonenden langs het voorkeurstracé nadrukkelijk worden uitgenodigd om mee te denken bij de herinrichting van de straat waaraan zij wonen”, aldus het college in haar besluit. “We zorgen in ieder geval dat die verbinding tot stand komt. Met het definitieve traject komen we terug in de raad”, vult Bongers aan.

Mogelijkheden

Het is in ieder geval de bedoeling dat het getegelde fietspad dat de provincie al heeft aangelegd tussen de tunnel het Broekdijkje op termijn verdwijnt. Daarvoor in de plaats moet een nieuwe aftakking ter hoogte van de Hessenweg West worden gerealiseerd. In beide gevallen sluiten de fietspaden aan op het nu nog onverharde Broekdijkje, en is het nodig om deze te verharden. In die zin heeft het amendement hierin geen invloed.

“Door het aanbrengen van een draagkrachtige fundering en asfalt onderlaag blijven we flexibel in het uitvoeringsontwerp”, schrijft het college. “De keuze voor de inrichting voor een fietsstraat of fietspad zijn beide nog mogelijk, evenals de nadere bepaling van de inrichting van de bermen.” Het verharden waar nu aan wordt gewerkt is bedoeld om de tunnel echt in gebruik te kunnen nemen, en tegelijkertijd alle mogelijke definitieve inrichtingen nog open te houden.

Vertraging

De bedoeling was aanvankelijk om na de bouwvakantie -die op 13 augustus eindigde- te beginnen met de werkzaamheden. En deze dan af te ronden voordat het nieuwe schooljaar op 22 augustus van start ging. Het college zag voor de vakantie al in dat dit qua planning wel heel optimistisch was, en hield in haar besluit als uiterste opleverdatum 1 september aan. Maar geen van deze datums werd uiteindelijk gehaald. De werkzaamheden zijn vorige week maandag op de datum van de eerste schooldag begonnen, en duren volgens de geplaatste borden nog tot 17 september.

“Het is inmiddels in uitvoering. Ik kan niet ontkennen dat het enige vertraging heeft opgelopen”, reageert Bongers. “Het had al gerealiseerd moeten zijn. De doelstelling was voor het starten van het nieuwe schooljaar, en dat hebben we niet gehaald”, erkent de wethouder. Naar het zich er nu laat uitzien zal de verharde weg, en daarmee in feite ook de tunnel, een kleine maand nadat het nieuwe schooljaar formeel van start ging in gebruik kunnen worden genomen.

Hoewel feitelijk gezien al sinds het raadsbesluit begin maart duidelijk was dat het Broekdijkje verhard moest worden, kan de wethouder geen nadrukkelijke reden geven voor de vertraging. Bij navraag om een oorzaak reageert Bongers: “Omdat we de consequenties hebben bekeken van: wat is al wel te realiseren zonder dat het politiek of anderszins consequenties heeft.” Verder is er volgens de wethouder ook overleg geweest met de provincie, en moesten de werkzaamheden worden aanbesteed. “Dat kost gewoon tijd.”

Overlast

De werkzaamheden brengen vanzelfsprekend overlast met zich mee. Zo werd de tunnel, ondanks dat deze nog niet geopend was, al wel dagelijks gebruikt. Dat is tijdens de werkzaamheden praktisch gezien niet mogelijk. Daarnaast werd de weg ook veelvuldig als sluiproute naar de Dante gebruikt. Enkele bewoners maken zich zorgen dat dit sluipverkeer zal toenemen als de weg uit vlak asfalt bestaat. Of dit daadwerkelijk het geval is zal later moeten blijken. Het college houdt in ieder geval de mogelijkheid om de brug over het Ommerkanaal af te sluiten voor autoverkeer als optie achter de hand.

Met name het komende jaar gaat er veel gebeuren aan de verkeersinfrastructuur rondom het Kindplein West, de kruispunten Danteweg-Chevalleraustraat en Kievitstraat-Patrijsstraat, en de Chevalleraustraat, Kievitstraat en Hessenweg West zelf. Dit alles wordt integraal opgepakt binnen de gemeente, en zal ook met de nodige overlast gepaard gaan. “In deze tijd zal de inrichting van de wegen nog niet optimaal zijn. Met name tijdens de uitvoering zal er extra aandacht zijn voor het beschermen van de kwetsbare verkeersdeelnemers”, aldus het college.

Subsidie

De kosten van het verharden zijn 95.000 euro (ex. BTW). Dat ligt ruim binnen het door de raad vrijgegeven krediet van 270.000 euro voor de fietsverbinding Dante. Echter is dat bedrag voor het geheel, en verrekend met een subsidie van de provincie Overijssel. Die subsidie ligt nu nog ter discussie; de aanvraag was voor de projecten binnen de fietsverbinding Dante, en de aanpassingen van de infrastructuur rondom het Kindplein West.

Door het geamendeerde raadsbesluit is er nu een verschil in de situatie ten opzichte van de subsidie aanvraag die al voor het besluit was ingediend. Mochten de projecten door de wijzigingen niet meer in aanmerking komen voor de 75% subsidie, zal het college terug moeten naar de gemeenteraad; dat zal dan naar verwachting meer kosten voor de gemeente betekenen, en verdere vertraging opleveren in de genoemde projecten.