Ventilatie gemeentelijke schoolgebouwen wordt aangepakt om te voldoen aan richtlijnen

Ommen – Het kabinet heeft afgelopen augustus alle schoolbesturen gevraagd onderzoek te doen naar de staat van de ventilatie op scholen. Een goede ventilatie is nodig om schoolgebouwen in deze tijden van een pandemie veilig te kunnen blijven gebruiken. De gemeente Ommen heeft deze onderzoeken ook laten uitvoeren bij de onderwijsgebouwen waarvoor zij juridisch verantwoordelijk is. Daaruit blijkt dat de ventilatie in de vier gemeentelijke schoolgebouwen niet voldoet aan de ventilatierichtlijnen van het LCVS (Landelijke Coördinatie Ventilatie op Scholen).

Het gebouw van De Maat in de Laarakkers is een van de gemeentelijke schoolgebouwen waar aanpassingen nodig zijn.

In aansluiting op de onderzoeksvraag van de LCVS en de zogenaamde regeling ‘Specifieke uitkering doorbouwplan scholen’, heeft het kabinet besloten deze regeling uit te breiden met de ‘Specifieke uitkering ventilatie in scholen’, afgekort SUVIS. Die regeling biedt de eigenaren van schoolgebouwen de mogelijkheid om een van subsidie van 30% te krijgen voor het verbeteren van het binnenklimaat van bestaande schoolgebouwen. Het gaat dan vooral om de financiering van bouw- en installatiekosten.

Eén van de voorwaarden in deze SUVIS-regeling is dat de gemeente de aanvraag vanuit scholen in moet dienen. Daarom heeft het college van burgemeester en wethouders de schoolbesturen een brief gestuurd. Daarin worden zij gevraagd, indien gewenst, de aanvraag voor deze regeling voor te bereiden, zodat de gemeente deze tijdig in kan dienen. De schoolbesturen hebben namelijk een eigen rol en wettelijke verantwoordelijkheid voor hun huisvesting, en krijgen voor renovaties en dergelijke rechtstreeks een vergoeding van het Rijk. “Derhalve vragen wij hen dan ook of zij gebruik willen maken van de SUVIS-regeling en na te denken over hoe zij de 70% cofinanciering gaan bekostigen”, aldus het college.

Schoolgebouwen

Bij de vier schoolgebouwen die in juridisch eigendom zijn van de gemeente is door DION Vastgoed Support onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de ventilatie. De uitkomsten daarvan tonen dat er bij alle gebouwen aanpassingen nodig zijn. Onder andere de dependance van de school voor speciaal onderwijs Boslust in de Laarakkers, ook wel bekend als De Maat, moet aangepakt worden. Het college stelt voor hier enkel het minimale te doen zodat deze voldoet aan de richtlijnen. En te gaan denken over de planvorming voor een grootschalige renovatie of vervangende nieuwbouw voor het verouderde gebouw.

Eenzelfde scenario geld voor het Fluitekruid, dat nu in gebruik is door CBS Het Kardoen. Daarbij wil de gemeente wel rekening houden met de planvorming van een Kindplein Oost. Bij de Julianaschool, die nu tijdelijk gebruikt wordt door het Koloriet, wil de gemeente tevens de nodige aanpassingen doen, en na gaan denken over de strategische positie van het gebouw. In het deel van het Carrousel dat wordt gebruikt door het Vechtdal College moet het een en ander gebeuren. Door (deels) gebruik te maken van zogenaamde ‘warmte terug win’ wordt getracht een zo duurzaam mogelijke oplossing te realiseren, met beperkt energieverlies.

Kosten

De kosten van de nodige aanpassingen van de ventilatie in de schoolgebouwen is geraamd op 367.840 euro. In dat bedrag is nog geen rekening gehouden met een (gedeeltelijke) subsidie van 30%. Het blijkt nog niet voldoende duidelijk of gemeenten in aanmerking kunnen komen voor de SUVIS-regeling. Mocht dit alsnog blijken zal dat subsidiebedrag in minderen worden gebracht op de investering. In het voorstel is ook nog geen bijdrage van de gemeente opgenomen voor aanpassingen bij schoolgebouwen die niet in juridisch eigendom zijn van de gemeente. Het college noemt dat ook een risico: Dat schoolbesturen het niet eens zijn met het feit dat zij verantwoordelijk zijn voor de 70% cofinanciering van dergelijke ventilatie aanpassingen in hun schoolgebouwen.