Tweede fase Vlierlanden kan mede dankzij landelijke snelheidsverlaging binnenkort weer door

Ommen – De realisatie van de tweede fase van de Vlierlanden kan binnenkort weer door. Deze fase van de nieuwbouwwijk behelst de bouw van zo’n 150 woningen, waarvan 30 procent huurwoningen. De uitgifte van kavels in die nieuwe wijk ligt al maanden stil door de stikstofproblematiek. Kort gezegd zou er te veel stikstof geproduceerd worden als fase twee wordt aangelegd en er mensen gaan wonen. Het potentiële teveel aan stikstof leidt tot een zogenaamde ‘onwenselijke depositie’ op het nabijgelegen Natura 2000 gebied. Daardoor kon de provincie Overijssel geen toestemming verlenen. Een probleem dat niet alleen speelt bij de Vlierlanden, maar in het hele land.

Grote opgave

Als er te veel stikstof in de bodem terechtkomt, neemt de biodiversiteit af en dreigen kwetsbare boomsoorten, planten en dieren te verdwijnen. Het verminderen van de stikstofneerslag is volgens de provincie één van de grootste opgaven waar het de komende jaren mee te maken gaat krijgen. “In Overijssel nemen we daarom maatregelen om de natuur te versterken en de stikstofdepositie terug te dringen. Zo ontstaat er een balans waarin natuurherstel en economische ontwikkeling beide mogelijk zijn. Met een gebiedsgerichte aanpak in Overijssel werken we in zes gebieden samen met inwoners en bedrijven aan oplossingen en verminderen van de stikstofneerslag”, aldus gedeputeerde Gert Harm ten Bolscher van Landbouw en Natuur.

Stikstofregistratiesysteem

De gemeente Ommen heeft in april dit jaar bij de provincie een vergunning aangevraagd in het kader van de Wet Natuurbescherming. Vooraf was al bekend dat er een zeer kleine overschrijding zou zijn van de norm, maar dat resulteerde wel in een bouwverbod. Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het plan wordt meegenomen in het Stikstofregistratiesysteem. Op basis van algemene maatregelen, zoals bijvoorbeeld de snelheidsverlaging, biedt dit systeem ‘stikstofruimte’ voor bouwprojecten. Als gevolg daarvan kan de gemeente Ommen weer verder. Hetzelfde geld voor nieuwbouwprojecten in Deventer en Steenwijkerland.

Op de grasvelden ten oosten van de eerste fase van de Vlierlanden zal de nieuwbouw komen.

Vergunning

Die vergunning van de provincie is nodig om een omgevingsvergunning te kunnen verlenen voor de woningen. De provincie heeft bevestigd dat de ruimte is gereserveerd, en ze voornemens zijn de vergunning te verlenen. Op basis van deze toezegging heeft het college nu ook het uitwerkingsplan vast kunnen stellen. Maar de vergunning moet dus nog wel officieel verleend worden. Volgens gedeputeerde Monique van Haaf, die ‘Wonen en Ruimte’ in de portefeuille heeft, zal dat een formaliteit zijn. “Een mooie impuls voor de woningbouw in onze provincie. Niet alleen goed voor de werkgelegenheid, maar ook belangrijk om de woningnood op veel plekken in de provincie aan te pakken.”

Zienswijzen

Het ontwerpuitwerkingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. In die periode zijn er twee zienswijzen ingediend. Omdat het om een uitwerkingsplan gaat mogen deze zienswijzen alleen worden ingediend door belanghebbenden. Eén van de zienswijzen werd daarom niet ontvankelijk verklaard. De tweede zienswijze werd ingediend door een aantal bewoners van de Lantheer, een straat in de eerste fase van de Vlierlanden. Op het moment wonen zij aan een verkeersluwe straat, maar met de realisatie van de tweede fase zou daar verandering in kunnen komen.

Halverwege de straat ligt nu een doodlopende afslag die bedoeld is voor de toekomstige ontsluiting van fase twee. De bewoners hebben aangegeven dat ze graag zien dat die ontsluiting tegen die tijd als fietsverbinding wordt uitgevoerd, in plaats van een doorgaande weg voor auto’s. Ook uitte zij de wens voor meer speelplekken en wandelgelegenheden, en in zijn geheel een ruimere groene opzet om het buitengevoel verder te bevorderen. Naar aanleiding van deze zienswijze heeft de gemeente overlegd met de bewoners. Dit heeft ertoe geleid dat de gemeente mee gaat in beide voorstellen.

Winter

De provincie is nu druk bezig met het inrichten van het proces van vergunningverlening, om binnenkort meer duidelijkheid te kunnen geven over wanneer kan worden begonnen met de bouwwerkzaamheden. Wethouder Bart Jaspers Faijer laat weten dat de hoop is dat er komend winterseizoen kan worden begonnen met de uitgifte van de kavels. “We proberen zoveel mogelijk de voorkant van de winter te halen”, aldus de wethouder. De wethouder schetst dat de gehele stikstofproblematiek het project Vlierlanden zo’n half tot drie kwart jaar heeft vertraagd. Als alles meezit moet de bouw begin volgend jaar kunnen beginnen.

Wanneer het zover is gaat er in ieder geval gestart worden met de verkoop van de 44 kavels in ‘fase 2a’ die gelegen zijn ten noorden van de Vlierendreef. Naast die ‘zelfbouw’ kavels gaat Vechtdal Wonen in die fase 30 rij- en hoekwoningen realiseren. De tussenwoningen als sociale huurwoningen, en de hoekwoningen als middendure huurwoningen. In ‘fase 2b’ moeten de resterende 76 woningen verrijzen.