Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid werkt aan invulling van programma lustrumjaar 2020

Ommen – Voor de vieringen en herdenkingen die in 2020 in de gemeente Ommen worden gehouden is een speciale stichting opgericht met de naam Stichting Ommen 75 jaar Vrijheid. Initiatiefnemers van deze nieuwe stichting zijn het gemeentebestuur en het plaatselijke 4 en 5 mei comité. De stichting gaat zich bezighouden met de organisatie, programmering en fondsenwerving van de in het lustrumjaar 2020 te houden activiteiten ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid.

Bestuur

Voor het bestuur van de stichting is gezocht naar een zo breed mogelijke vertegenwoordiging van de Ommer samenleving en van de organisaties die een rol zullen spelen bij de invulling van de programmaonderdelen. De voorzitster is Roos ter Beek. Het plaatselijk belang is vertegenwoordigd door Frits Welink, die tevens vicevoorzitter is. Harry Woertink is namens Historisch Ommen secretaris van de stichting. Hans van Bruggen voert het penningmeesterschap namens het 4 en 5 mei comité. De overige leden van het bestuur zijn de recent benoemde Alice van den Nieuwboer van de Oranjevereniging, Piet Horinga namens het onderwijs, en Gert Witte namens de Stichting Ommer Bissingh.

v.l.n.r. Piet Horinga, Hans van Bruggen, Roos ter Beek, Frits Welink, Alice van den Nieuwboer en Harry Woertink. Gert Witte ontbreekt op de foto.

Doel

Het doel van de stichting is het organiseren of doen organiseren van festiviteiten en herdenkingen ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding in 2020 in de gemeente Ommen. Het gaat om activiteiten die passen bij de tijd, en de nieuwe generatie. Met de bedoeling om de betekenis van de Tweede Wereldoorlog, de bevrijding, en de vrijheid voor nu en voor de toekomst naar boven te halen. Verder gaat de stichting zich inzetten om activiteiten die door anderen in 2020 worden georganiseerd zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen.

Financieel

Om het financieel plaatje rond te krijgen gaat de stichting op zoek naar meer geld. Dat kan zijn bij de gemeente, bedrijven, organisaties, subsidiegevers maar ook bij de plaatselijke bevolking. De komende maanden wordt hard gewerkt aan de invulling van het jaarprogramma. Hiervoor zijn al tal van suggesties aangedragen, onder andere door brainstormcessies met diverse organisaties. Deze zullen ook verder betrokken worden bij de definitieve programmering. Het bestuur van de stichting staat nog steeds open voor nieuwe ideeën. Deze kunnen worden doorgegeven op het mailadres: stichtingommen75jaarvrijheid@kpnmail.nl.

2020

In 2020 is het 75 jaar geleden dat een einde kwam aan de Tweede Wereldoorlog, en dat we sindsdien in vrijheid leven. In Nederland wordt dat jaar uitvoerig stil gestaan bij de bevrijding en vrijheid. De bedoeling is dat het hele jaar 2020 in het teken staat van het vieren en herdenken en dat stil wordt gestaan bij wat leven in vrijheid betekent. Maar ook om te herdenken wat in de periode 1940-1945 is gebeurd: de mensen die het leven lieten, de mensen die zich hebben verzet tegen de onderdrukking, de bevolkingsgroepen die zijn weggevoerd en zijn omgekomen. Ommen werd op 11 april 1945 bevrijd. Kort daarna werd heel Nederland bevrijd verklaard. Op 15 augustus 1945 werd ook de oorlog in Azië beëindigd.