Staatsbosbeheer laat Sahara weer stuiven

Ommen – De provincie Overijssel en Staatsbosbeheer werken samen aan natuurherstel in de Sahara. Begin deze maand werd begonnen met het verwijderen van een bos van zo’n 6 hectare tussen de ‘Voorste’ en de ‘Achterste’ Sahara. De twee kleinere stuifzandgebieden die er nu zijn kunnen dan worden verbonden, waardoor een robuust en aaneengesloten stuifzandgebied van ongeveer 21 hectare ontstaat. Met het verdwijnen van de meeste bomen kan het zand ook weer beter verstuiven en krijgen de kenmerkende maar kwetsbare planten en dieren weer kans om zich te ontwikkelen. Daarnaast wordt de natuur beter bestand tegen stikstofuitstoot.

“Niet alle bomen gaan weg. Enkele boomgroepen met een specifieke waarde blijven staan. Ze vormen straks een soort ‘eilandjes’ in de zandvlakte. Hoewel het gebied nu kaal oogt, is het stuifzand direct al zichtbaar. Het wachten is nu op de nachtzwaluw die – net als ik – gek is op dit gevarieerde natuurtype. Want door een zorgvuldige aanpak ontzien en beschermen we planten en dieren zoveel mogelijk.” verteld boswachter Nico Arkes.

Boswachter Nico Arkes toont op een illustratie hoe het terrein achter hem er op termijn uit moet gaan zien.

Duurzaam hergebruik

Het doel is om het hout dat uit de kap van het bos komt tot de laatste snipper duurzaam her te gebruiken. De inmiddels zo’n 1500 kuub boomstammen gaan de houtindustrie in en worden gebruikt voor de productie van bouwmaterialen en bijvoorbeeld meubels. De inmiddels ongeveer 1000 kuub aan top- en takhout wordt versnipperd en gaat gebruikt worden voor de opwekking van duurzame energie. Dit blijft voorlopig nog wel in het gebied liggen. Voor de kleine takjes en bodemlagen zoals humus, ook wel bosstrooisel genoemd, wordt een waardevolle bestemming gezocht. Staatsbosbeheer onderzoekt samen met de firma Van Werven of het mogelijk is om het bosstrooisel zo te oogsten en te zeven dat er een waardevol eindproduct overblijft. Er worden daarvoor verschillende methoden in het veld getest.

PAS

De werkzaamheden bij de Sahara staan niet op zichzelf. De maatregelen zijn onderdeel van het landelijke Programma Aanpak Stikstof (PAS). Waarbij het doel is de natuur weerbaarder te maken tegen stikstofuitstoot. Staatsbosbeheer meldt dat de stuifzandheide en natte heide in Nederland zeldzaam zijn geworden, en daarmee ook de plant- en diersoorten die daarbij horen. Met de maatregelen wil Staatsbosbeheer het ecosysteem en de variatie tussen de natuur en het landschap herstellen en versterken. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om zandkuilen voor reptielen en voldoende planten voor insecten. Ook voor afwisseling tussen droog, nat en bosrijk gebied om beschutting en voeding te bieden aan alle soorten.

Verder

Naast het herstellen van het stuifzandgebied bij de Sahara worden er in de boswachterij Ommen nog op meer plekken maatregelen genomen. Zo wordt het heidelandschap op het Eerderveld hersteld door delen van de heide te plaggen, te maaien en sloten te dempen en te verleggen. Daarbij worden kleinere deelgebieden samengevoegd door op strategische plekken delen van het bos te verwijderen. Daarnaast onderzoekt Staatsbosbeheer samen met de gemeente Ommen hoe ze in het Junner Koeland tot een groter aaneengesloten gebied kunnen komen waar de runderen en IJslandse paarden grazen om de begroeiing kort te houden en de biodiversiteit te verbeteren.

Werkzaamheden

De werkzaamheden in het gebied zullen nog wel even gaan duren. In 2019 gaat Staatsbosbeheer verder om kleine bomen, struiken en stobben te verwijderen en het werk verder af te maken. De verwachting is dat nog tot zeker het einde van de volgende winter nodig is. Tijdens de werkzaamheden zijn delen van het gebied tijdelijk niet bereikbaar, eventuele omleidingen worden ter plaatse aangegeven.

Boswachter Nico Arkes staat zaterdagmiddag van 13:00 tot 16:00 met een tafel op het midden van de verstuiving om belangstellenden rond te leiden.