Schuttert krijgt vergunning voor uitbreiding varkenshouderij aan Beerzerhooiweg

Beerzerveld/Junne – Handelsonderneming Schuttert mag een varkenshouderij aan de Beerzerhooiweg 1 in Beerzerveld uitbreiden. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen verleent daarvoor een vergunning. Omdat de gewenste uitbreiding de gemeentegrens van Twenterand overgaat, is van hen een Verklaring Van Geen Bedenking (VVGB) nodig. Twenterand gaf, na een aanvankelijke weigering, die verklaring wel af in 2018. Hoewel de situatie sindsdien is gewijzigd acht de gemeente Ommen een nieuwe VVGB niet nodig.

3.500

Het bewuste erf is gevuld met vervallen gebouwen. Er is nu een vergunning voor maximaal 979 varkens. Schuttert wil er een bedrijf voor 3.500 fokzeugen vestigen, en vroeg daarvoor in de zomer van 2016 al een vergunning aan. Die aanvraag kreeg veel publiciteit omdat de gemeente Twenterand aanvankelijk geen VVGB wilde afgeven. Die gemeente wil geen megastallen op haar grondgebied.

Bovendien vond een meerderheid van de gemeenteraad van Twenterand dat in de aanvraag niet werd aangetoond dat het bedrijf geen afbreuk doet aan het woon- en leefklimaat van de omwonenden, en dat de belangen van gebruikers van nabijgelegen gronden en agrarische bedrijven niet worden aangetast.

In 2018 gaf Twenterand toch een VVGB af omdat de planologische weigeringsgronden die de gemeente wilde aanvoeren alleen gelden voor nieuwbouw, en niet voor uitbreiding van bestaande bedrijven. Ook omdat de situatie met betrekking tot geur, luchtkwaliteit en stikstofdepositie beter zou worden dan in de huidige situatie.

Gewijzigd

Nadat Twenterand de VVGB had verleend zijn de wettelijke geurnormen echter gewijzigd. En dat heeft gevolgen voor de onderbouwing van de omgevingsvergunning wat betreft geuruitstoot. Die neemt nu toe in plaats van af, maar blijft wel binnen de wettelijke normen. De wijziging heeft ook tot gevolg dat de VVGB die Twenterand verleende is gebaseerd op verouderde wetgeving, en een niet meer bestaande situatie. Van een verbetering van de geur, luchtkwaliteit en stikstofdepositie is nu immers geen sprake meer.

Ommen heeft daarom juridisch advies ingewonnen bij de huisjurist en die concludeert dat een nieuwe VVGB niet nodig is omdat Twenterand bij de verlening ervan niet heeft opgemerkt dat een verbetering van woon- en leefklimaat de reden was om tot verlening over te gaan. Ommen zal Twenterand wel op de hoogte stellen van het verlenen van de vergunning.

Het college brengt de Ommer gemeenteraad ook op de hoogte middels een raadsbrief. Daarnaast is het van belang dat de omgeving goed geïnformeerd wordt over het besluit. Omwonenden binnen een straal van 500 meter tot het plangebied zullen daarom per brief geïnformeerd worden. De brief zal ook worden verstuurd aan Plaatselijk Belang.

Petitie

Naast de uitbreidingsplannen aan de Beerzerhooiweg heeft Schuttert ook plannen voor een opfokbedrijf voor 14.000 biggen aan de Knolsdijk, eveneens in Beerzerveld zo’n twee kilometer verderop. Die plannen leidden vorig jaar tot felle protesten. Een petitie tegen de komst van deze megastal werd duizenden keren ondertekend. Over die plannen moet de gemeente nog een beslissing nemen.