Rotonde en het scheiden van fiets- en autoverkeer moet omgeving Kindplein West veilig maken

Ommen – Een rotonde, verkeersplateaus, een vrij liggend fietspad langs de Chevalleraustraat, en het zoveel mogelijk van elkaar scheiden van fiets- en autoverkeer. Dat zijn deels de stappen die in de omgeving van het Kindplein West worden genomen. Wanneer in het nieuwe schooljaar van 2022 de basisscholen Het Koloriet, De Dennenkamp en Guido de Brès het nieuwe schoolgebouw in gebruik nemen moet daarmee de omliggende verkeerssituatie verbeterd zijn. Die omgeving, en daarmee vooral de routes van- en naar school, zijn zoals ze nu zijn ingericht niet geschikt voor een veilige afwikkeling van het toegenomen verkeersaanbod bij het opengaan van het schoolgebouw.

Nadat een verkeerskundig onderzoek werd gedaan is het college van B&W in gesprek gegaan met de directies van de basisscholen. Ook werd er een enquête gehouden onder de leerlingen van die scholen, om zo te achterhalen hoe en via waar ze naar school gaan. Samen met het projectteam van Kindplein west, omwonenden, en ouders van de toekomstige schoolkinderen is een klankbordgroep opgestart. Daarin zijn zowel de verkeerssituatie op het schoolterrein zelf, als eromheen besproken. De uitkomsten daarvan in combinatie met het verkeersonderzoek zijn de aanleiding voor de voorkeursvariant zoals het college die heeft voorgesteld, en waar de gemeenteraad begin deze maand mee instemde.

Illustraties gemeente Ommen.

Scheiden

Het plan is om het fiets- en autoverkeer in de omgeving van het Kindplein West zoveel mogelijk van elkaar te scheiden. Daar waar het -bijvoorbeeld door ruimtegebrek- simpelweg niet mogelijk is om dat verkeer te scheiden wordt gekozen voor een fietsstraat inrichting. En van de kruisingen waar fiets- en autoverkeer onvermijdelijk bij elkaar komen worden verkeersplateaus gemaakt. Zo wordt de oversteek vanuit de Patrijsstraat over de Kievitstraat ook vormgegeven; daar krijgen fietsers en voetgangers voorrang op het overige verkeer.

De inrichting van de omliggende wegen is zo ontworpen dat het aansluit bij het schoolplein: bijvoorbeeld met de locaties van de fietsenstallingen en het parkeren. Ook op het terrein van de school worden fietsers en auto’s van elkaar gescheiden. Om dat in goede banen te leiden wordt het bestaande fietspad dat aan de noordzijde langs de scholen loopt deels verder naar het noorden verlegd, en opgewaardeerd tot een volwaardig fietspad van drie meter breed. Daarnaast wordt de infrastructuur bij de school zo ingericht dat het halen en brengen van kinderen zo weinig mogelijk overlast voor de omgeving moet opleveren.

Nijenhaghen

Het terrein van het nieuwe onderkomen wordt zo ingericht dat de buitenomgeving van het Zorgcentrum Nijenhaghen meer wordt betrokken bij het schoolgebouw. Dat vloeit voort uit het zogenaamde inclusie plan, dat tot stand is gekomen tussen de scholen, de klankbordgroep Kindplein West en de Nijenhaghen. Door beide meer bij elkaar te betrekken kan de samenwerking dan worden bevorderd. Zo wordt het parkeertekort van de Nijenhaghen opgelost door het parkeren van het zorgcentrum en het schoolgebouw te combineren op één terrein. De parkeerplaatsen ten zuiden van het zorggebouw maken dan plaats voor het noordelijk gelegen fietspad. Daardoor is dan ook weer een in- en uitrit op de Patrijsstraat minder nodig, wat de verkeersveiligheid weer ten goede komt.

Het laden en lossen van goederen, dat nu nog via de hoofdingang van de Nijenhaghen plaatsvindt, zal verplaatsten naar een nieuwe laad- en losplek. Aan de Patrijsstraat blijven nog wel vijf Kiss&Ride plekken over. Het uitgangspunt is dat met deze nieuwe inrichting het parkeren langs de weg kan verdwijnen. Formeel gezien is parkeren of stilstaan niet verboden op de straten rondom de school. Maar met voldoende parkeerruimte op het schoolterrein, en het verzoek aan de ouders om die te gebruiken wordt verwacht dat het niet meer nodig zal zijn. Als parkeren en stilstaan op bijvoorbeeld de Tureluur en Patrijsstraat wel tot overlast leidt, zal er worden overgegaan tot het instellen van een verbod op parkeren en stilstaan.

Rotonde

De kruising waar de Kievitstraat, Chevalleraustraat en Danteweg samenkomen wordt omgevormd tot een rotonde. “De vormgeving van deze rotonde waarborgt de verkeersveiligheid, doorstroming en herkenbaarheid voor de weggebruiker op dit, in de huidige situatie, verkeersveiligheidsknelpunt”, aldus het college. Over die kruising, en die van de Kievitstraat en Patrijsstraat, is ook binnen de klankbordgroep Fietsverbindingen Dante gesproken. Maar door het voortijdig ophouden van die klankbordgroep is het daar niet gekomen tot het bespreken van ontwerpen.

Volgens het college is er wel altijd sprake geweest van een breed gedragen wens voor de genoemde rotonde. Met een motie van de PvdA werd in 2017 al aandacht gevraagd voor de verbetering van de voorgenoemde kruispunten, met het aangenomen raadsvoorstel wordt er volgens het college ook invulling gegeven aan deze motie. “Het liet even op zich wachten, maar een mooie uitvoering van de motie”, reageerde fractievoorzitter Hilbert Moerman.

Chevalleraustraat

Eén van de belangrijkste verbindingen binnen Ommen, en dus ook met de omgeving van het Kindplein West is de Chevalleraustraat. Nu liggen daar fietssuggestiestroken, maar dat is gezien de drukte daar een minimale voorziening voor de fietser. Om aan de huidige richtlijnen te voldoen, maar vooral ook voor de veiligheid en de doorstroming van het verkeer, wil het college en de gemeenteraad een vrij liggend tweerichtingenfietspad langs de noordkant van de straat aanleggen.

Een vrij liggend fietspad langs de Chevalleraustraat is passend bij de functie van de weg en biedt comfort en veiligheid voor de fietser wat bijdraagt aan een verbetering van het fietsnetwerk in Ommen”, schrijft het college. Dat fietspad loopt dan ook langs de noordzijde van de nieuwe rotonde bij de Danteweg, en mondt uit bij de heringerichte kruising van de Patrijsstraat en Kievitstraat. Door het aanleggen van het fietspad moet het totale fietsnetwerk in de kern Ommen verbeterd worden. Waardoor het voor inwoners, in het bijzonder voor de kwetsbare jeugd naar school, en bezoekers van Ommen in de ogen van het college aantrekkelijker wordt om zich per fiets te verplaatsen.

Ruimte

Langs het overgrote deel van de Chevalleraustraat is voldoende ruimte om het fietspad in te passen. Echter, is bij de Carrousel de ruimte tussen de huidige rijbaan en de parkeerplaats zeer beperkt. Ook staan er een aantal bomen op plekken waar de ruimte in de groenstrook al beperkt is. Of het verwijderen van bomen of het aanpassen van de parkeerplekken nodig is hangt nog af of het wel of niet mogelijk is om de Chevalleraustraat gedeeltelijk te versmallen, om zo de extra ruimte te creëren. Voor de verdere invulling van het fietspad zal het college de directe omgeving informeren.

Het aanleggen van het fietspad zal in samenhang met de herinrichting van de kruispunten gebeuren. “De realisatie van deze beide projecten draagt bij aan een goed bereikbare schoolomgeving en verkeersveilige school-thuis routes. Vooral de veiligheid van de kwetsbare weggebruiker, in dit geval de naar school fietsende kinderen, wordt hiermee verbeterd”, aldus het college. De verbinding wordt ook gemaakt met de werkzaamheden in de wijk Laarakkers. Met veilige oversteekplekken moet het fietsverkeer uit die wijk aansluiten op het vrij liggende fietspad.

Subsidies

De kosten voor de omvangrijke aanpassingen bij en in de omgeving van het nieuwe schoolgebouw worden geraamd op een kleine miljoen euro. Een meevaller voor de gemeente is dat deze kosten grotendeels worden gedekt vanuit provinciale subsidies. In totaal wordt er voor dit deel ruim een half miljoen euro aan subsidie verleend door de provincie. De gemeenteraad heeft al een krediet van 450.000 euro beschikbaar gesteld, en de kosten die na de subsidies nog over blijven vallen daarbinnen.

Voor de realisatie van het vrij liggende fietspad naast de Chevalleraustraat worden de kosten geraamd op 325.000 euro. De provincie subsidieert daar 75.000 euro van, vanuit het Programmabudget verkeersveiligheid. Voor het aanpassen van de rijbaan van de Chevalleraustraat is 75.000 euro nodig. De kosten voor de gemeentelijke investering komen daarmee op 325.000 euro. Er is reeds een krediet beschikbaar gesteld van 350.000 euro, waarbinnen ook dit deel dus gerealiseerd kan worden.