Raad stemt in met knippen in Vechtkade en Pr. Julianastraat

Ommen – Het pleiten van alle ondernemersverenigingen uit het Ommer centrum blijkt tevergeefs te zijn geweest. Een meerderheid van de gemeenteraad heeft gisteren ingestemd met het raadsvoorstel om verkeersknippen aan te brengen in de Vechtkade en de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat. Daarmee wordt doorgaand verkeer op die wegen onmogelijk gemaakt, en wordt de ontsluitingsstructuur van het centrum drastisch veranderd. De gemeenteraad nam in januari van dit jaar al een principebesluit, maar met het vaststellen van het raadsvoorstel is er nu een definitieve keuze gemaakt over de nieuwe verkeersstructuur.

Amendement

Toen het tweede deel van de raadsvergadering na wat technische hobbels van start ging, en de ontsluitingsstructuur ter sprake kwam, werd door de PvdA, VOV en VVD een amendement ingediend. De punten daarin waren vergaand, en stonden tegenover het voorliggende raadsvoorstel. Het voorgestelde amendement was om van de Vechtkade een fietsstraat te maken, en de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat af te waarderen als voorrangsweg. “Dan gaat de snelheid eruit”, opperde PvdA-fractievoorzitter Hilbert Moerman. Daarnaast zou linksaf de Prinses Julianastraat op rijden vanaf de Vechtkade verboden moeten worden. Maar het amendement kon niet op steun rekenen van de coalitiepartijen. LPO-fractievoorzitter Dick Remmers noemde het ‘too little and too late’.

“Het is nu ‘shared space’, een fietsstraat maakt de voorrang dan niet anders. En het verkeer van de Vechtkade linksaf is de kleinste stroom, dus dat zet denk ik weinig zoden aan de dijk”, aldus Remmers. Verkeerswethouder Leo Bongers ontraadde het amendement ook in alle toonaarden. “Dit voorstel staat haaks op het voorstel van het college. Doorgaand verkeer op de Vechtkade wordt hiermee toch weer gefaciliteerd, terwijl we juist hebben gekozen voor doorgaand verkeer over de rondweg”, aldus de wethouder. Bongers gaf aan dat de suggestie om een deel van de Varsenerdijk te verleggen bekend is, en daar serieus naar zal worden gekeken. Het amendement werd verworpen, met alleen de oppositiepartijen als voorstemmers.

Uitleggen

Dat raadsleden Hutten (VVD) en Van der Mooren (CU) niet aanwezig waren, maakte bij het stemmen over het besluit zelf geen verschil. Coalitiepartijen CDA, LPO en ChristenUnie stemden met hun tien zetels voor, terwijl oppositiepartijen VOV, PvdA, VVD en D66 met hun vijf zetels tegen stemden. Toch waren ook de voorstemmers niet helemaal content met het voorstel. “Het is voor inwoners nog onduidelijk wat die knip inhoudt, dat moet goed worden uitgelegd”, merkte Annelies Bakelaar (CDA) op. Verder vroeg ze om duidelijkheid over de (extra) kosten voor de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat. “We willen alleen kosten betalen die te maken hebben met de knip.”

Henri Mors (D66) vindt het jammer dat er niet is gekeken naar de originele plannen, om de route echt minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. “Een knip is niet nodig als de route ontmoedigd wordt voor doorgaand verkeer, bijvoorbeeld met versmallingen. Het moet niet op een doorgaande weg lijken”, aldus de D66-fractievoorzitter. Hij opperde ook om de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat om te vormen tot 30 kilometer zone, en de voorrangssituatie er te wijzigen. Hij verwacht dat de ervaren onveiligheid met de aanleg van een knip ongewijzigd blijft. “Maar ik gun de wethouder wel de eer om de Prinses Julianastraat in één ambtsperiode twee keer te mogen openen”, merkte Mors op.

Sluipverkeer

Zowel oppositie als coalitie vroegen nogmaals extra aandacht voor het tegengaan van sluipverkeer door onder andere Vilsteren, maar ook in de wegen rondom de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat. Verder werd aandacht gevraagd voor de situatie ten zuiden van de Vecht brug, en de toegankelijkheid van de parkeerplaatsen. “Er moet goed naar de parkeerbalans worden gekeken. Mogelijk zijn er straks te weinig plekken aan de oostkant van het centrum”, zei Remmers. Het plaatsen van signaleringsborden wordt overwogen, om daarmee aan te geven of er nog parkeerplaatsen vrij zijn in het centrum. Mors uitte zorgen bij de betrouwbaarheid daarvan: “Dergelijke borden zijn heel erg storingsgevoelig.” Maar Bongers is daar niet bang voor. “In veel steden fungeren dergelijke systemen al jaren.”

Risico

Het plan kwam niet zonder slag of stoot door het hoogste orgaan in de gemeente. Alle ondernemersverenigingen uit het centrum zijn fel tegen de plannen. Ze vrezen dat klanten elders hun inkopen gaan doen als ze een stuk moeten omrijden. Ook zijn er sterke bedenkingen bij het proces zoals het is gevoerd. De gemeenteraad maakt zich dan ook zorgen om de (financiële) risico’s die daarmee gepaard kunnen gaan. “Ik heb al vernomen dat een aantal bedrijven gaat procederen tegen de gemeente”, meldde Gerrit de Jonge (VOV). Dat zou tot forse schadeclaims kunnen leiden. “Hebben we deze risico’s goed in beeld, en wat kunnen we doen om deze risico’s beheersbaar te houden”, vroeg Gerard Marsman (CU). Hij verzocht het college om de raad nauw op de hoogte te houden van enige ontwikkelingen.

Bongers reageerde juist te willen vermijden dat de gemeente en ondernemers juridisch tegenover elkaar komen te staan. “Wij willen geen juridische strijd. We gaan intensief overleggen hoe we die knelpunten kunnen voorkomen. De eerste inzet is altijd om te voorkomen dat iemand minder omzet heeft of niet bereikbaar is.” Volgens de wethouder is de essentie van de plannen juist dat het centrum vanuit alle richtingen bereikbaar blijft, maar zonder dat doorgaand verkeer mogelijk is. Dat het licht nu op groen staat betekend dat het tijd is om de koppen bij elkaar te steken. “Er moet nog veel uitgewerkt en uitgezocht worden. Dit willen wij samen met inwoners en ondernemers doen.”

Horizon

Het instemmen met het voorstel is volgens Bongers een ‘stip aan de horizon’. “Het doel is om de Vechtkade voor zowel ondernemers en inwoners, als recreanten zo optimaal mogelijk te benutten.” Het besluit van de raad is pas het begin van een heel proces. Hoe alles vorm gaat krijgen wordt vastgelegd in een plan van aanpak. “Naar verwachting kan dit plan aan het einde van dit jaar gepresenteerd worden aan de samenleving”, deelt Bongers. De eerste stap is daarna het opwaarderen van de noordelijke rondweg. Pas als alle omliggende werkzaamheden zijn afgerond, zoals ook de aanpassingen van de situaties ten noorden en zuiden van de brug, wordt overgegaan tot het aanbrengen van de knippen. “De komende maanden pakken we ook een aantal zaken concreet op. Zo wordt er dit jaar nog gestart met de realisatie van het gewenste fietspad langs de Chevalleraustraat.”