Raad had liever stadspark, maar stemt wel in met stadswoningen óp parkeerplaats Varsenerstraat

Ommen – Hoewel een groot deel van de gemeenteraad liever een andere invulling had gezien, heeft het wel groen licht gegeven voor de bouw van een twee-onder-een-kapwoning óp een deel van een parkeerplaats in het centrum. Het gaat daarbij om de grootste parkeergelegenheid in de Varsenerstraat, globaal gelegen tussen de HEMA en Voscomtronics. De realisatie van stadswoningen op die plek werd al eerder overeengekomen met projectontwikkelaar Artica, als sluitstuk van het project Westflank.

Onder die noemer vallen verschillende deelprojecten in en rondom het centrum. Met oorspronkelijk als doel een concentratie van winkelvoorzieningen in het zuidelijke deel; zodat in het noordelijke deel meer ruimte voor wonen ontstaat. Daarin trok de gemeente veelvuldig op met projectontwikkelaar Artica uit Rosmalen. De bewuste parkeerplaats is relatief bekeken de meest noordelijke rand van het centrum Ommen.

Stadswoningen

De gemeente en Artica sloten in 2017 een overeenkomst, voor de bouw van drie stadswoningen op de bewuste parkeerplaats. Zoals gebruikelijk is gingen de ontwikkelaar en gemeente in gesprek met de directe omwonenden en nabij gevestigde ondernemers. Een georganiseerde informatiebijeenkomst werd goed bezocht. De omgeving bracht daarbij diverse aandachtspunten naar voren. Dat heeft er uiteindelijk toe geleid dat het oorspronkelijke plan werd aangepast van drie stadswoningen, naar twee.

De woningen komen op het noordelijk deel van de parkeerplaats.

Zo’n aanpassing sluit wat Artica betreft ook prima aan op de behoefte in de woningmarkt. Binnen het al geldende bestemmingsplan was op deze locatie de bouw van één vrijstaande woning reeds toegestaan. Om de bouw van twee woningen mogelijk te maken was een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Dat heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. In die tijd zijn er geen zienswijzen ingediend.

Zienswijzen

Het gebrek aan zienswijzen was uiteindelijk voor de meeste fracties reden om in te stemmen met de wijziging. “Je kunt er van alles van vinden om op deze plek huizen neer te zetten. Maar het feit is wel dat hier oorspronkelijk gewoon een woonbestemming op zat”, aldus Gerard Marsman (CU). Richard Smits (VVD): “Er zijn geen zienswijzen ingediend, en dat is voor onze fractie altijd een belangrijk uitgangspunt.” Toch waren er ook fracties die wel het nodige op het plan hadden aan te merken. “Het hoeft hier vanavond denk ik geen betoog dat de LPO geen voorstander is van deze ontwikkeling. Dat waren we al niet, dat zijn we niet, en dat worden we niet”, begon fractievoorzitter Dick Remmers zijn inbreng.

“De LPO heeft in het verleden andere voorstellen gedaan over wat er met dit plein zou kunnen gebeuren. Jammer dat er nog meer stenen komen, en daarbij ook nog minder parkeerplaatsen.” Twee ontwikkelingen die volgens de partij niet bij Ommen passen. VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge noemde terugkijkend naar de historie het voorliggen van het voorstel ‘heel apart’. “In het verleden heeft de raad hier herhaaldelijk discussie over gevoerd”, herinnerde De Jonge.

“Opvallend dat er geen zienswijzen zijn ingediend. Dat maakt het vrij lastig een beeld te vormen. In het verleden hadden behoorlijk wat mensen een mening; om parkeerplaatsen te houden en er niet te bouwen.” De Jonge opperde dat eventuele belanghebbenden het indienen van zienswijzen inmiddels moe zijn. “We hebben de afgelopen weken onze oren nog even te luisteren gelegd, en zoals het plan nu voorligt kunnen wij er niet mee leven.”

Tegemoetkoming

Een aanpassing van drie naar twee woningen, betekent dat de grondexploitatie voor de gemeente ook iets afneemt; 432 vierkante meter in plaats van 485. Die mindering betekent ook een herijking van de te betalen grondprijs. Dat deed de raadsfracties afvragen of de projectontwikkelaar nu de gemeente tegemoet is gekomen. “Op diverse terreinen is de gemeente de projectontwikkelaar voorheen tegemoet gekomen. Zowel planologisch als financieel”, merkte Remmers (LPO) op. Volgens De Jonge (VOV) al met al in de omvang van pakweg drie miljoen euro.

“Dat is een politieke vraag; waarvan ik denk dat het wel zo is. Ik heb de projectontwikkelaar complimenten gegeven over hoe netjes er geluisterd is, en hoe de plannen daar op aangepast zijn”, reageerde wethouder Jaspers Faijer. Op het financiële aspect ging hij tijdens de vergadering verder niet specifiek in. In de documenten bij het voorstel is te lezen dat in beginsel een grondprijs van €75.000 was afgesproken; gebaseerd op €25.000 per woning. Artica en de gemeente zijn volgens die stukken overeengekomen om het verschil in grondprijs te verdelen tussen beide partijen.

De helft van de grondprijs van de stadswoning die niet wordt gerealiseerd, wordt zodoende onderdeel van het nieuwe totaal van €62.500. Remmers (LPO) merkte tijdens de raadsvergadering op dat het nog wel even kan duren voordat de grond is afgerekend. “Immers: er wordt pas afgenomen als een van de twee woningen verkocht is. Gezien de huidige woningmarkt zou je mogen aannemen dat dat geen probleem mag zijn”, begon Remmers. “Maar, denken we dat ook niet al een aantal jaren bij de woningen op het 11 April Plein? Die zijn immers ook nog steeds niet afgerekend.”

Stadspark

De projectontwikkelaar wil de realisatie van de stadswoningen combineren met de door de gemeente uit te voeren herinrichting van de rest van het parkeerterrein. Aanvankelijk bestond -onder meer vanuit de LPO- het idee om de parkeerplaats als ‘binnenstadsparkje’ in te richten. Maar dat blijkt volgens de stukken niet door te gaan. “Ik las in de toelichting dat het stadsparkje niet doorgaat. Dat was al een oud voorstel; dat vind ik bijzonder spijtig. Wij hadden dat daar liever gezien, maar dat is een gepasseerd station helaas”, zei PvdA-fractievoorzitter Hilbert Moerman. Henri Mors (D66): “Een parkje zou beter staan bij de gemeente Ommen.”

“Het stadspark hebben we in deze raad heel veel en heel lang over gesproken; als een plekje dat open moest blijven”, zei De Jonge (VOV). “De raad heeft de wens uitgesproken om daar een stadsparkje te maken. Daar is nu ineens een dikke vette streep door. Dat is wel heel opvallend.” Maar van die kritiek wou de wethouder verder weinig weten. “Dat zie ik gewoon in het licht van de hele Westflank ontwikkeling, dat vind ik een andere discussie die niet op dit punt thuishoort”, reageerde Jaspers Faijer. “Dat is wat mij betreft ook niet aan de orde.”

Herinrichting

De gesprekken met de buurt hebben ook bij de herinrichting van de parkeerplaats het ontwerp doen wijzigen; onder andere de indeling van het terrein. In de tekeningen is te zien dat aan de westkant van de parkeerplaats tien ‘stenen’ parkeerplaatsen blijven. De reeks plekken midden op de parkeerplaats, nu goed voor 24 stuks, maakt plaats voor een groene strook met beukenhaag; met daarin aan de westkant ook zes parkeerplaatsen verwerkt.

Dat gecreëerde pleintje is voor auto’s alleen te bereiken via een inrit ter hoogte van de EP: winkel. Na inbreng vanuit de buurt zijn de glas- en afvalcontainers geherpositioneerd naar wat de zuidelijke inrit zou zijn. Het stukje weg dat nu tussen de Wethouder Paarhuisstraat en de parkeerplaats loopt zal worden verlegd; het uiteinde op de parkeerplaats ligt nu op de plek waar de woningen zijn ingetekend. De weg zal worden verlegd om vanaf de Varsenerstraat een T-splitsing te vormen met de doorgang naar de Gasthuisstraat. Het eenrichtingsverkeer, dat nu naar de parkeerplaats toe loopt, zal dan in tegenovergestelde richting gaan.

De bouw van de woningen en het herinrichten van de parkeerplaats, betekent een forse afname in beschikbare parkeerplekken op de grootste parkeerplaats ín het centrum. Of dat tot een chronisch tekort aan plekken voor kort parkeren gaat leiden, en daarvoor ergens anders compensatie nodig is, wordt nog bezien. “Dat wordt in samenhang gezien met de verdere centrumontwikkeling, ook in het kader van de Vechtkade. We hebben er aandacht voor”, licht wethouder Jaspers Faijer toe op vragen vanuit de VVD. “Mocht er niet genoeg ruimte zijn, en het parkeervergunning stelsel vol zijn, dan is er te praten over het uitbreiden van parkeerplekken bij bijvoorbeeld de Voormars.”

De ‘woon-werkunit’ die in de Westflank plannen ooit in de pen zat voor tegenover de achterzijde van de JUMBO gaat eveneens niet door. Op die parkeerplaats neemt het aantal plekken met het verwijderen van één van de inritten echter wel toe.

Parkeerplaats

Voor de twee woningen zelf geldt -afgerond- een parkeernorm van vier plekken. Twee hiervan kunnen bij de woningen zelf worden gerealiseerd. Formeel dienen de twee resterende plekken ook op eigen terrein opgelost te worden, maar daar is simpelweg de ruimte niet voor. De openbare parkeerplaats, die nota bene naast de woningen ligt, kan ook geen uitkomst bieden. Volgens de parkeerregulering ligt deze in de blauwe zone, en daarvoor worden niet langer ontheffingen verleend.

Als de bewoners eventueel een tweede parkeerplaats nodig hebben, kunnen zij een vergunning aanvragen voor de vergunninghouders parkeerplaatsen. Uiteraard kan er ook worden uitgeweken naar de parkeerterreinen aan de Voormars en Den Oordt. Daarnaast kunnen de bewoners buiten de parkeertijden van de blauwe zone naast hun woning, daar natuurlijk ook parkeren.

Betrouwbaar

Ondanks dat er vier raadsleden afwezig waren tijdens de vergadering, waren er genoeg zetels gevuld om een besluit te kunnen nemen. “Wij vinden het een ongewenste ontwikkeling. Aan andere kant is er heel veel gebeurd, en ook heel veel toegezegd en overeengekomen met de projectontwikkelaar”, besefte Remmers (LPO). “Dan voelen we ons er ook wel aan verbonden om een betrouwbare overheid te zijn. Ondanks dat we vanaf het begin geen voorstander zijn; gezien het feit waar we nu staan zullen we wel meegaan met het voorstel.”

Ook de D66 nam een zelfde standpunt: “Er zijn heel wat ideeën geweest, heel wat plannetjes die zijn veranderd. In de loop van de tijd zijn er ook toezeggingen gedaan, en ik krijg eigenlijk een beetje de indruk dat we er langzaam maar zeker in zijn gerommeld”, zei fractievoorzitter Henri Mors. “We zijn geen voorstander. Aan de andere kant: er zijn toezeggingen gedaan, overeenkomsten gesloten. We willen een betrouwbare overheid zijn. We zullen dus niet tegenstemmen, ondanks dat we geen voorstander zijn.” Uiteindelijk stemde alleen de VOV met haar twee zetels tegen. Met elf stemmen voor werd met een grote meerderheid groen licht gegeven.