Raad geeft akkoord voor Kindplein West, maar wil nog in debat over participatie

Ommen – De gemeenteraad van Ommen heeft afgelopen donderdagavond unaniem ingestemd met het vaststellen van het bestemmingsplan voor het Kindplein West. Dat het plan aangenomen zou gaan worden hing tijdens de recente raadscommissie vergadering al wel in de lucht. Over de inhoud waren de meeste fracties het toen wel eens, maar in de documenten dienden nog wel een aantal correcties doorgevoerd te worden. Het bestemmingsplan werd gewijzigd vastgesteld. Er is een ontheffingsbevoegdheid in opgenomen zodat het bouwvlak eventueel in noordoostelijke richting kan worden overschreden. Dit zodat het gebouw maximaal in die richting naar ‘achteren’ kan worden geplaatst.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Het Kindplein West wordt het nieuwe energie neutrale onderkomen voor GBS Guido de Brès, CBS Het Koloriet, OBS De Dennenkamp, en Kinderopvang De Kleine Kunst. In totaal zullen er circa 500 scholieren in het scholencomplex worden ondergebracht. Het gebouw moet grotendeels worden gerealiseerd op het trapveldje tussen Het Koloriet en De Dennenkamp. Voordat met de bouw kan worden begonnen moest de bestemming van dat terrein worden gewijzigd.

Bijzonder

Het besluit werd genomen tijdens een vrij bijzondere raadsvergadering. Vanwege de coronacrisis werd publiek niet toegestaan, en waren er maar elf van de zeventien zetels gevuld. Om geldige besluiten te kunnen nemen moesten er minstens 9 raadsleden aanwezig zijn; de helft plus één. Zes van de zetels werden gevuld door de collegepartijen CDA, LPO en ChristenUnie en vijf door de oppositiepartijen VOV, PvdA, D66 en VVD. Op de agenda stonden enkel de besluiten die nu wel genomen moesten worden. De Rijksoverheid noemt de vergaderingen van lokale overheden als een van de uitzonderingen op het verbod van samenkomsten. Naast voorzitter van de vergadering burgemeester Hans Vroomen was alleen wethouder Ko Scheele van het college aanwezig, hij is de portefeuillehouder van de behandelde punten. Daarnaast werd de raadsgriffier vergezeld door twee andere ambtenaren.

Eén van de zetels van de oppositiepartij VVD werd tijdens de vergadering gevuld door hagelnieuw raadslid Robert Hutten. Aan het begin van de vergadering werd hij geïnstalleerd als opvolger van vertrekkend raadslid Ilona Lagas. Lagas was vele jaren actief in de Ommer politiek en deed ook meerdere jaren dienst als wethoudster. Ze ruilt de raadszetel in voor het voorzitterschap van de raad van toezicht van de Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio (OOZ). Nadat de coronacrisis gepasseerd is zal er nog op een gepaste manier afscheid worden genomen van Lagas.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Participatie

De fracties van de D66, VVD en VOV waren vanaf het begin voorstander van de komst van de brede school, maar zijn niet tevreden met de manier waarop de gemeente volgens hen is omgegaan met het participatietraject, en de inspraak en wensen van omwonenden. Ook vinden de fractievoorzitters van deze partijen dat het college van B&W te weinig heeft gedaan met de wensen die door raadsleden zijn ingebracht. “Als ik terugkijk naar hoe het proces gelopen is vind ik dat wij ons diep en diep moeten schamen als gemeentebestuur van Ommen hoe we dit hebben laten gebeuren”, aldus VOV-fractievoorzitter Gerrit de Jonge. Volgens De Jonge heeft wethouder Scheele continue aangegeven dat tot het definitieve besluit werd genomen bij de vergadering van afgelopen donderdag er nog punten van het bestemmingsplan aangepast konden worden.

De drie oppositiepartijen hadden het plan eigenlijk nog iets willen aanpassen, en hadden daarvoor een amendement voorbereid. Ze wilden daarmee zorgen dat het schoolgebouw nog meer in oostelijke richting zou worden opgeschoven, om een deel van de bewoners van de Tureluur zo meer tegemoet te komen. De onderligger van dit amendement was dan ook een verzoek van een viertal van deze bewoners om het bouwvlak ‘zeer substantieel’ naar het oosten op te schuiven. Het college reageerde dat zo’n ingrijpende wijziging naar alle waarschijnlijkheid onder andere zou leiden tot een nieuwe ter visie ligging en een aanpassing van de aanbesteding. Wat het proces verder zou vertragen.

Volgens het drietal bleek in de aanloop naar de raadsvergadering dat dergelijke wijzigingen geen optie meer waren. Zo wordt er geschreven in hun reactie op de raadsbrief van het college waarmee zij op het amendement reageerden. “Uit de raadsbrief blijkt dat de positie van het gebouw, de parkeerplekken voor het personeel aan de westzijde en het halen en brengen van de kinderen aan de oostzijde vaststaan en uit de laatste alinea van genoemde raadsbrief lijkt het er op dat de aanbesteding al een gelopen race is”, schrijven de fracties aan het college. Volgens de schrijvende partijen blijkt daarmee dat de daadwerkelijke besluitvorming in Ommen niet bij de gemeenteraad ligt maar bij het college, en dat de gemeenteraad, die juist het laatste woord hoort te hebben, zo volledig buitenspel wordt gezet. “Onze stem en die van de bewoners wordt onvoldoende gehoord en dat past niet in een democratie”, wordt er besloten.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Motie

Wethouder Scheele wees er in zijn reactie op dat het bij participatie, en zeker bij zulke omvangrijke projecten, het niet mogelijk is om het iedereen naar de zin te maken. PvdA-fractievoorzitter Hilbert Moerman vertelde dat ook hij veel berichten uit de buurt ontving. Maar dat deze allemaal een eigen belang hebben, en dat voor hem het algemeen belang voorop staat. Volgens Dick Remmers (LPO) is waarschijnlijk niemand voor de volle honderd procent tevreden met het voorstel. “Het voorstel is een compromis dat tot stand is gekomen na een integrale afweging van alle belangen, opties en mogelijkheden. Participatie wil niet zeggen dat je je zin krijgt”, aldus Remmers.

De drie partijen houden een motie vreemd achter de hand om later nog verder in debat te gaan over de algehele participatie van inwoners in Ommen. Burgemeester Hans Vroomen wil dit debat pas houden bij een raadsvergadering waarbij de voltallige raad kan spreken. “Omdat moties van zelfsprekend een politieke discussie met zich brengen, en ook met zich moeten brengen, wil ik de motie graag bespreken in een volgende vergadering waarbij de volle raad aanwezig kan zijn.” Daar sloten de drie oppositiepartijen zich ook bij aan. Moerman, fractievoorzitter van de andere oppositiepartij PvdA, vindt het ook verstandig om daar een eens een aparte raadsvergadering aan te wijden, en er dan echt over in discussie te gaan. De VVD wil dat er in de toekomst heldere spelregels komen hoe bij ieder plan het participatie traject wordt ingevuld en op welk niveau.

Schuiven

Wethouder Scheele beloofde om binnenkort nog in gesprek te gaan met omwonenden en de scholen om te kijken of er mogelijkheden zijn om het schoolgebouw toch nog iets in oostelijke richting te verschuiven. Maar de wethouder benadrukt dat dit hoogstens om enkele meters zal gaan. “Dat gaat niet over heel veel meters zeg ik u in alle eerlijkheid. Het verzoek van de vier bewoners van de Tureluur om 20 á 30 meter oostwaarts te gaan valt buiten het bestek van dit bestemmingsplan. Dan zou dus inderdaad op dat punt de zaak juridisch over moeten en dat heeft mogelijk ook gevolgen voor het aanbestedingstraject”, aldus de wethouder.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

De wethouder benadrukte dat er al de nodige rek in het plan is gecreëerd. “Wij hebben het gebouw zoveel als mogelijk naar achteren geplaatst, en het zit nu op 41 meter van de Tureluur gevels. Op sommige punten is dat meer dan het dubbele dan nu.” Hoewel het misschien technisch mogelijk is zou het veel verder naar het oosten verplaatsen vergaande gevolgen kunnen hebben. Als er te veel zou worden geschoven komt het bouwvlak op de beoogde bouwstraat uit. Dat zou vervolgens betekenen dat het bouwverkeer dan over de Tureluur moet of dat er meer gesloopt moet worden van het Koloriet, dat dan op zoek moet naar tijdelijke huisvesting. Ook zou de ruimte voor de parkeerplaats en de ingang aan de Patrijsstraat dan afnemen. Al met al uiteindelijk deels reden voor de schrijvers van het amendement om deze terug te trekken. “Wij zien dat in het amendement toch geen mogelijkheden meer zijn”, aldus De Jonge.

De omwonenden, maar ook de Nijenhaghen, worden nog verder betrokken bij het invullen van de verkeerssituatie rondom het Kindplein West en het buitenterrein van de school, evenals het in veilige banen leiden van het bouwverkeer. De klankbordgroep wordt daar ook bij betrokken. “Door de coronacrisis zitten we natuurlijk in een bijzondere situatie. Maar we doen ons uiterste best om dat op korte termijn te doen, in ieder geval voor de zomer en uiteraard voor de daadwerkelijke bouw”, aldus de wethouder over alle gespreken die werden genoemd. Scheele heeft veel waardering voor het werk van de klankbordgroep. “Die is in staat geweest om ondanks die heel verschillende belangen samen met de scholen tot één voorkeursmodel te komen.”