Provincie: Geen zorgen over kwaliteit drinkwater bij pilot met bollenteelt

Ommen/Zwolle – Ommenaren hoeven zich volgens het provinciebestuur geen zorgen te maken over vervuiling van het drinkwater door de voorgestelde proef met bollenteelt in grondwaterbeschermingsgebieden in de gemeente. Dat antwoordt het dagelijks bestuur van de provincie op schriftelijke vragen van de Statenfractie van de PvdA. “De bollenteelt gebruikt veel bestrijdingsmiddelen die een bedreiging vormen voor de kwaliteit van ons grondwater. Wij begrijpen dan ook niet dat experimentele bloementeelt gepland wordt midden in een waterwingebied”, zei woordvoerder Niels van der Hoorn halverwege oktober.

Bollentelers aangesloten bij de Koninklijke Algemeene Vereeniging voor Bloembollencultuur (KAVB) willen in samenwerking met het drinkwaterbedrijf Vitens een vijf jaar durende proef houden rondom de waterwingebieden Witharen en Hammerflier. Daarbij zouden dan bollen worden geteeld zonder dat restanten van bestrijdingsmiddelen uitspoelen naar het ondiepe grondwater. Deze pilot zou mogelijk kunnen worden door een tijdelijke ontheffing te verlenen op het bestaande verbod op bollenteelt in het bestemmingsplan. “De KAVB kan telers uitsluiten van de pilot als ze zich niet aan de afspraken houden. Voor die telers gaat dan weer het verbod gelden”, antwoord de Gedeputeerde Staten op de PvdA-vragen.

Milieuwinst

Het provinciebestuur wijst er in hun antwoord ook op dat Vitens en de bollentelersbond ‘milieuwinst’ denken te kunnen behalen ten opzichte van de huidige situatie, omdat andere intensieve teelt van gewassen in beide grondwaterbeschermingsgebieden nu niet verboden is, terwijl daarvoor doorgaans dezelfde bestrijdingsmiddelen worden gebruikt als bij de bollenteelt. Als de pilot doorgaat mogen geen bestrijdingsmiddelen worden gebruikt die uitspoelingsgevoelig zijn, en niet voldoen aan de zogeheten ‘milieumeetlat’ van het Centrum voor Landbouw en Milieu. Verder zal bij een eventuele proef ook de ‘Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden’ gelden. Daarin is enkele jaren geleden het gebruik van de meest schadelijke middelen in grondwaterbeschermingsgebieden verboden.

NVWA

De Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA) is verantwoordelijk voor de handhaving van het verbod. Als de proef doorgaat schakelen Vitens en de bollentelers samen een onafhankelijk bureau in dat monsters van de bodem en het grondwater zal gaan namen. De provincie geeft aan dat ze zelf ook belang hebben bij de resultaten van een eventuele pilot. “De pilot gaat als het goed is namelijk veel informatie geven over de kansen en risico’s van bollenteelt en drinkwaterwinning en kan daarmee input vormen voor ons provinciale omgevingsbeleid.”

Zorgen

Voordat de proef van start kan gaan moet de gemeenteraad van Ommen eerst een definitief besluit nemen over dan wel of niet door te gaan. Afhankelijk was het voorstel om deze in januari 2020 te laten starten. Maar bij de bespreking door de raadscommissie afgelopen oktober kwam er van de raad en insprekers veel kritiek, en werden er zorgen geuit. Het voorstel werd daarom teruggenomen door het college van burgemeester en wethouders, en zal later aangepast weer worden voorgelegd. Dit lukte niet voor de raadsvergadering van 31 oktober, dus zal het onderwerp later geagendeerd worden. Bij de aanpassing zal er meer informatie beschikbaar komen over de proef, en wordt onderzocht of de juridische strijdbijl nog weer kan worden opgepakt om de bollenteelt in de grondwaterbeschermingsgebieden toch te verbieden.