Positieve begroting voor nieuw bestuur van ‘Ommen 4.0’

OMMEN – De gemeente heeft vanmorgen hun meerjarenbegroting voor de komende vier jaar gepresenteerd. Nagenoeg alle ambities uit het ‘Bestuursakkoord Samen Ommen!’ zijn in de begroting verwerkt. Voor het bestuursakkoord trekt het college in 2019 ruim 600.000 euro structureel uit. Dit bedrag loopt de komende jaren op tot bijna 1 miljoen euro structureel in 2022. Naast de structurele investeringen, trekt het college in 2019 eenmalig ruim 350.000 euro uit voor de uitvoering van het bestuursakkoord.

Wethouder Ko Scheele, die financiën in zijn portefeuille heeft, verteld “De afgelopen jaren heeft Ommen gewerkt aan een gezonde begroting. Die is er nu. Met inwoners, ondernemers en organisaties kunnen we nu aan de slag met de Ommer wensen. Uiteraard doen we dat beheerst. Want we willen blijvend een sluitende begroting houden.”

Beëindigen bestuursdienst

Ook de gevolgen voor het beëindigen van de samenwerking met de gemeente Hardenberg zijn in de begroting voor 2019 verwerkt. Het college wil het bedrag dat Ommen hiervoor van de gemeente Hardenberg ontvangt gebruiken voor het opbouwen van de nieuwe ambtelijke organisatie ‘Ommen 4.0’. Ommen wil met een kleine ambtelijke kernorganisatie van ongeveer 45 mensen verder en zal veel gemeentelijke taken uitbesteden of uitvoeringskracht inhuren.

Het gemeentehuis van de Gemeente Ommen aan de Chevalleraustraat.

Zwarte cijfers

In 2019 houdt de gemeente na het financieel verwerken van de afspraken uit het bestuursakkoord geld over. Ook de jaren daarna boekt de gemeente zwarte cijfers. Door de economische groei van de gemeente en het ontvangen van meer geld van het Rijk voor de uitvoering van allerlei taken groeit de algemene reserve de komende jaren naar een bedrag van tussen de acht en negen miljoen euro. Dit is ruim boven de gewenste minimale reserve van 3,5 miljoen en dus voldoende om eventuele financiële tekorten op te vangen.

‘Huis van de gemeente’

“Ommen investeert. Er wordt weer flink gebouwd en bedrijven doen het goed. We willen ook extra ruimte geven aan initiatieven uit de samenleving. Dat doen we met een nieuwe organisatie vanuit een toegankelijk ‘huis van de gemeente’. Want we willen het mooier en sterker maken van Ommen vooral samen met inwoners, organisaties en ondernemers doen. Samen zijn we Ommen.” aldus wethouder Scheele. De gemeente wil de ruimte meer open maken voor inwoners en voor maatschappelijke instellingen en stichtingen. Voor het opknappen van de entree en interne vernieuwingen van het gedateerde gebouw is 8 ton gereserveerd.

Burgerparticipatie

De gemeente wil ruimte bieden aan de initiatieven uit de samenleving en de interactie met inwoners, bedrijven en organisaties. Om dit vorm te geven wil het college de komende jaren circa 1% van de begroting hiervoor beschikbaar stellen. Dit loopt op tot 470.000 euro in 2022.

Belastingen

De forensenbelasting gaat omlaag, en de hondenbelasting wordt gehalveerd. Er wordt ook naar gekeken om maatschappelijke organisaties minder belasting te laten betalen door bijvoorbeeld op die panden een lagere onroerendezaakbelastingen te heffen. Volgens wethouder Scheele moeten deze plannen nog wel verder uitgewerkt worden.

Sport

In de begroting is 1,6 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het op orde houden van de hoogwaardige sportaccommodaties in de gemeente. De kunstgrasvelden in de kernen zoals Vilsteren en Lemele zijn relatief jong, maar de velden in Ommen zijn tien jaar of ouder. Daarom is het voornemen om het kunstgras van drie kunstgras voetbalvelden, het kunst grashockeyveld en de kunststof atletiekbaan te vervangen.

Kindplein West

De bouw van het langverwachte Kindplein West, waar basisscholen Guido de Bres, De Dennenkamp en Het Koloriet zich onder één dak gaan vestigen, gaat volgend jaar van start. Hiervoor is de afgelopen jaren al geld gereserveerd, omdat de prijzen voor scholenbouw steeds verder stijgen heeft het college hier extra geld voor uitgetrokken. De kosten hiervoor bedragen 9,5 miljoen euro. De huidige schoolgebouwen zijn sterk verouderd, daarom is gekozen voor nieuwbouw.

Recreatie

De vrijetijdssector is sterk vertegenwoordigd in Ommen. Daar horen goede recreatieve voorzieningen bij. Het college wil er dan ook voor zorgen dat het fiets- en wandelnetwerk op orde blijft en reserveert geld voor renovatie en onderhoud. Zo is er 260.000 euro gereserveerd voor onderhoud aan de bermen van naast het fietspad naast de Beerzerweg en Zwolseweg. Het programma Ruimte voor de Vecht krijgt in 2019 een vervolg. De gemeente levert een bijdrage en heeft hiervoor een jaarlijks bedrag van 33.000 euro opgenomen in de begroting.

Stuw Junne

In de begroting is voor de vervanging van de honderd jaar oude brug over de stuw bij Junne 999.000 euro gereserveerd. Daarnaast vervangt het waterschap Vechtstromen de stuw voor een kleine, losse balgstuw naast de nieuw te bouwen brug. De stuw werd begint dit jaar afgesloten voor zwaar verkeer. Halverwege 2021 moeten de werkzaamheden klaar zijn.

Goedkeuring gemeenteraad

Tijdens de Raadscommissie op donderdag 1 november is de mogelijkheid voor inwoners om in te spreken. Inwoners die hier gebruik van willen maken, kunnen dit voorafgaand aan de vergadering doorgeven. De gemeenteraad bespreekt de begroting in de raadsvergadering van 8 november. Zij beslissen uiteindelijk over de plannen van het nieuwe gemeentebestuur.