Plan voor vijf woningen op braakliggend terrein Prinses Julianastraat

Ommen – Hofstede Ommen B.V. is van plan om vijf levensloopbestendige woningen te gaan bouwen op het braakliggende terrein op de hoek van de Den Lagen Oordt en de Prinses Julianastraat. Het terrein is al enkele jaren braakliggend en wordt vooral tijdens de zomer veelvuldig gebruikt als parkeerterrein. Om het plan te kunnen realiseren zijn een aantal aanpassingen nodig van het bestemmingsplan van het perceel zelf, evenals van een aantal omliggende. De plannen hebben zes weken ter inzage gelegen, maar er zijn geen zienswijzen ingediend.

Vijf

De vijf woningen worden verdeeld in drie blokken. Twee keer twee aaneengesloten woningen en één vrijstaande. Aan de kant van de Jan Houtmanstraat komt een centraal plein waar de woningen aan moeten gaan grenzen. Op het plein zelf komt een gezamenlijke stalling voor afvalcontainers, en ruimte voor 10 parkeerplaatsen. Alle woningen krijgen drie verdiepingen en hebben aan de kant van het plein een garage.

Het braakliggende terrein wordt nu veelal als parkeerplaats gebruikt.

Levensloopbestendig

De woningen worden levensloopbestendig gemaakt door het aanbieden van onder meer de mogelijkheid voor een slaapkamer op de begaande grond en de mogelijkheid voor het inpassen van een lift. Alle woningen krijgen een balkon aan de kant van de Prinses Julianastraat. Aan die kant komt ook een groenstrook te liggen. Een van de bomen die er nu staat wordt gekapt, maar er worden ook weer nieuwe aangeplant.

Molens

Het perceel ligt binnen de molenbiotoop van zowel molen ‘De Lelie’ als molen ‘Den Oordt’. De molenbiotoop bestaat om ervoor te zorgen dat wind vrij bij molens kan komen. Bij ruimtelijke plannen moet hier rekening mee gehouden worden. Zo zijn bouwplannen rondom molens gebonden aan een maximale bouwhoogte. Bij het vervangen van al bestaande bebouwing geldt de bestaande bouwhoogte als hoogst toelaatbaar. Met behulp van een formule kan berekend worden hoe hoog nieuwbouw mag worden. Bij het plan voor het braakliggende perceel komt de maximale bouwhoogte op 10 meter.

Een illustratie van de bouwplannen.

Overschrijding

Voor molen ‘De Lelie’ is sprake van een kleine overschrijding van tussen de 10 en 30 centimeter bij drie van de woningen. Daarbij wordt opgemerkt dat de Arriërpoort, die tussen het perceel en de molen staat, een bouwhoogte van 11 meter heeft. Voor de ‘Den Oordt’ molen is de overschrijding fors groter, met tussen de 2,20 en 2,60 meter. Ten opzichte van deze molen ligt het perceel ten noorden, wat voor de windaanvoer een minder belangrijke richting is.

Instemming

Er kan van de molenbiotoop worden afgeweken als de belangen van de molens niet worden geschaad. De Stichting Ommer Molens, die beide molens beheert, heeft tijdens overleg aangegeven dat zij in kunnen stemmen met de plannen. Hun merkten wel op dat deze instemming geen precedentwerking mag gaan vormen voor andere projecten.