Plan voor drie levensloopbestendige woningen in leegstaand pand Varsenerstraat

Ommen – Er is een plan om het leegstaande winkelpand aan de westkant van de parkeerplaats Varsenerstraat om te bouwen tot drie levensloopbestendige woningen. Bij de gemeente is voor het intern verbouwen van de gebouwen Varsenerstraat 10 tot en met 14 een principe verzoek ingediend. Op het moment hebben de aaneengesloten panden een gemengde functie waarmee bijvoorbeeld detailhandel, horeca en dienstverlening mogelijk zijn.

Maar door de lage vraag worden de ruimtes in het in 1985 gebouwde pand slecht tot niet verhuurd. Inmiddels staan de ruimtes dan ook al een tijdje leeg. In het principeverzoek bij de gemeente wordt gevraagd om de functie te wijzigen, zodat de drie gewenste levensloopbestendige woningen mogelijk kunnen worden gemaakt.

Compacter centrum

Het college wil in principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het plan. Het wijzigen van de functie past binnen het gevoerde beleid, waarin de gemeente de detailhandel met name wil concentreren in het ‘kernwinkelgebied’. Daarmee wil het tot een compacter centrum komen. De panden staan buiten dit gebied. Bovendien wordt met de herontwikkeling naar woningen verdere leegstaand voorkomen.

De beoogde levensloopbestendige woningen spelen daarnaast in op de bestaande vraag voor kleinere woonruimten. Daarmee ligt de medewerking aan het verzoek in lijn met de doelstellingen uit het Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP). Omdat de locatie buiten het kernwinkelgebied ligt kan de functie volgens het geldende beleid omgezet worden naar wonen.

De gemeente heeft de initiatiefnemer de keuze geboden om zijn plan via de reguliere procedure aan te vragen. Hierdoor is een bestemmingsplanherziening, waar minimaal een half jaar proceduretijd voor staat en ruim 6.000 euro aan leges, niet meer nodig. Het gaat nu nog om een principeverzoek. De initiatiefnemer zal bij de verdere uitwerking van zijn plannen de omgeving moeten benaderen omtrent zijn plannen.

Parkeren

Normaliter is het uitgangspunt dat er op eigen terrein geparkeerd kan worden. Maar dat is op deze plek in het stadscentrum niet realistisch. Voor de huidige functie van de panden is in het parkeerbeleid rekening gehouden met de vraag voor 9 parkeerplaatsen. Met een verandering naar wonen daalt de vraag naar 5 parkeerplaatsen.

De eventuele bewoners kunnen net zoals eenieder parkeren in de blauwe zone volgens de regels die daar gelden. Gezien de ligging van de woningen hebben ze het wel recht om een vergunning aan te vragen voor parkeren in de vergunninghouders zones. Ze zullen daarbij aangewezen zijn op de parkeerplaats aan de Nering Bögelstraat, waar nog voldoende capaciteit is.