Plan voor derde bouwlaag met 7 woningen boven oude Intertoys

Ommen – De gemeente Ommen heeft een principeverzoek ontvangen voor de herontwikkeling van een pand aan de Varsenerstraat in het centrum. Het gaat daarbij om het pand waarin tot voorkort de Intertoys was gevestigd, op de hoek bij de HEMA. Het plan gaat om het toevoegen van een derde bouwlaag, met daarin zeven woningen. Nu is op de begaande grond de leegstaande commerciële ruimte, met daarboven zes woningen. Naast het toevoegen van de bouwlaag behelst het plan ook het toevoegen van een erker achtige uitbouw op de begane grond. Dit als upgrade van de commerciële ruimte, zodat deze mogelijk beter te verhuren is.

Vraag

Met het huidige bestemmingsplan is alleen het bestaand aantal woningen toegestaan. En ook het uitbreiden van de begane rond is in strijd met het bestemmingsplan. Het college heeft echter besloten om wel in principe -en onder voorwaarden- medewerking te verlenen. Met het plan wordt ingespeeld op de bestaande en toenemende vraag naar kleinere woningen. Evenals het verdichten van wonen aan de noordkant van het centrum, en het tegengaan van winkel leegstand. Allemaal doelstellingen in het Gemeentelijk Omgevingsplan. Reden voor het college om te willen afwijken van het bestemmingsplan. Door het handhaven van de commerciële ruimte op de begane grond voldoet het plan ook aan het gevoerde beleid ten aanzien van detailhandel in het centrum.

Bestemmingsplan

Het toevoegen van de woningen kan niet met een reguliere procedure. Daarom moet er voor het plangebied een bestemmingsplanherziening worden doorgevoerd. Bevoegd gezag voor het vaststellen daarvan is de gemeenteraad. Derden kunnen een zienswijze indienen tegen het ontwerp bestemmingsplan. En belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend in de ontwerpfase zouden in beroep kunnen gaan bij de Raad van State. Het bouwplan is nog niet voorgelegd aan de stadsbouwmeester voor een welstand toetsing. Bij het vervolg van de bestemmingsplanprocedure zal dit wel gebeuren.

Uitbouw

De uitbouw van de leegstaande ruimte -33 vierkante meter groot- komt uit op de Varsenerstraat. Dit betekent dat de breedte van de doorgang daar wordt versmald. Maar volgens de gemeente zijn er vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen bezwaren. Ook de bevoorrading van de HEMA komt niet in het geding, omdat de vrachtwagens hiervoor niet tot daar komen. Echter moet de initiatiefnemer als voorwaarde voor de te komen procedure wel aantonen dat er overleg is met de HEMA, en dat men tot een akkoord is gekomen. Ook voor de rest van de omgeving moet de initiatiefnemer aantonen dat hij stappen heeft genomen om deze te informeren en tot een draagvlak te komen.

Parkeren

Op het moment hebben ondernemers in het centrum van Ommen vraagtekens bij het parkeren in de Varsenerstraat. Het toevoegen van appartementen en de daarmee groeiende parkeerdruk zou dus een probleem voor hen kunnen zijn. Voor parkeren op eigen terrein is immers geen mogelijkheid. Echter gaat het de ondernemers vooral om de blauwe zones voor kort parkeren. In het plan is het voornemen om de bewoners de mogelijkheid te geven om een parkeervergunning aan te schaffen voor de vergunningsparkeerplaatsen, evenals de huidige bewoners van het pand. Op de daarvoor bedoelde parkeerplaatsen is namelijk nog voldoende ruimte. De gemeente verwacht daarom niet dat de ruimte voor kort parkeren minder zal worden.

Molenbiotopen

De ontwikkellocatie valt in twee molenbiotopen. Enerzijds van molen Den Oordt, anderzijds van molen De Konijnenbelt. Conform het bestemmingsplan dient de bouwhoogte te voldoen aan een formule. Volgens die formule zou de maximaal toegestane bouwhoogte respectievelijk 8,14 en 9,22 meter zijn. In het bouwplan is echter sprake van een bouwhoogte van zo’n 11 meter. Er kan worden afgeweken van deze bouwhoogte, mits de belangen van de molens niet worden geschaad, en er advies wordt ingewonnen bij de Stichting Ommer Molens.

Rondom de locatie heen is al bebouwing aanwezig met een derde bouwlaag. Ook op kortere afstand naar de molens is reeds bebouwing aanwezig wat hoger reikt dan wat de formule voorschrijft. “Er kan daarmee gesteld worden dat dit plan geen onevenredig nadelige gevolgen voor beide molens oplevert”, stelt het college. Er is met de Stichting Ommer Molens contact opgenomen, en zij zijn het eens met deze conclusie; en gaat akkoord.