Plan voor 18 sociale huurwoningen op plek van installatiebedrijf Veldhuis op rand havengebied

Ommen – Het gebouw van Installatiebedrijf Veldhuis aan de Hardenbergerweg op de hoek met de Haven Oost moet plaats maken voor de bouw van achttien wooneenheden. Althans; dat is het plan van projectontwikkelaar Junco BV uit Zwolle, die inmiddels een koopovereenkomst heeft bereikt met de huidige eigenaar.

Sociale huur

In het plangebied staan nu twee langgerekte gebouwen; het bedrijfsgebouw en een daaraan gekoppelde woning. Het is de bedoeling dat die bestaande bebouwing wordt gesloopt, en volgens het huidige ontwerp komen daarvoor twee nieuwe gebouwen met in totaal 12 appartementen en zes studio’s terug. Eén van die gebouwen is vergelijkbaar met de huidige hal van Veldhuis. Op de plek van de woning staat een kleiner dan huidig gebouw in de plannen. Daarmee wordt een achter terrein gecreëerd, waar onder meer ruimte is voor losstaande bergingen.

De woningen zijn nu bestemmingsplan technisch niet toegestaan, dus heeft de initiatiefnemer bij de gemeente gevraagd om medewerking aan een herziening daarvan. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om er een stempel op te zetten. Maar het college van burgemeester en wethouders heeft al wel besloten in principe, en onder voorwaarden, haar medewerking te verlenen aan de verdere ontwikkeling van die plannen.

De transformatie van bedrijvigheid naar wonen wordt als positief beschouwd, en als kwaliteitsimpuls voor het gebied gezien. De initiatiefnemer heeft aangegeven een intentieovereenkomst te hebben getekend met woningstichting Vechtdal Wonen, om alle woningen beschikbaar te stellen voor sociale huur. Het plan draagt zo bij aan de als maar toenemende vraag naar woningen, schrijft het college.

Een impressie van het voorlopig ontwerp door IAA Architecten.

“Ik denk dat het een hele mooie invulling is. Het bedient echt een doelgroep waar een grote behoefte is”, reageert wethouder Leo Bongers tevreden. “Dit zien wij als een waardevolle ontwikkeling in het kader van de ambities van de gemeente Ommen op het vlak van woningbouw.” Gezien het aantal woningen is alvast gesproken met de provincie, die aan heeft gegeven voorlopig in te stemmen. Ook de initiatiefnemers van de plannen om water terug te brengen in de voormalige haven hebben aangegeven dat de potentiële ontwikkelingen voor hun geen belemmering zullen zijn.

De plannen hebben dus al aardig vorm, maar er moet nog wel het een en ander gebeuren. “Nog niet alle punten zijn volledig ingevuld, maar in principe kunnen we ons er prima in vinden”, deelt Bongers. Zo is het voorlopige ontwerp door Het Oversticht beoordeeld op stedenbouwkundige aspecten, en heeft het daar nog wel een aantal aanbevelingen op gegeven. Onder meer over welke straat de meest prominente rol krijgt aan de hand van de indeling van de twee gebouwen. Voorwaarde van de principemedewerking is dat deze aanbevelingen voor zover als mogelijk ter harte worden genomen.

Parkeren

Vanaf het plangebied is zicht op de ongeveer 180 meter verderop staande molen De Lelie. Het ligt daarmee in die molenbiotoop, en dus is de Stichting Ommer Molens volledigheidshalve betrokken. Zij geven aan in te kunnen stemmen, mits de maximaal toegestane bouwhoogte wordt gevolgd; eveneens een voorwaarde voor de principe medewerking van het college.

Verder moet de initiatiefnemer nog aan de slag met de parkeervoorziening. Er is al wel een relatief grote ruimte voor vrijgehouden, met plek voor 16 auto’s. Maar volgens het college is dat gezien het aantal woningen onvoldoende om te voldoen aan de geldende parkeernormen. Een deel van de plannen is bedacht op grond van de gemeente; die bereid is dit deel te verkopen. Daar moeten nog wel afspraken over worden gemaakt.

Haven Oost

Als vanzelfsprekend wordt er ook gekeken naar de ontwikkelingen in het naastgelegen Haven Oost. Wat het college betreft sluiten de plannen qua situering en functie daar naadloos op aan. “Haven Oost wordt natuurlijk al helemaal aangepakt. Dit was een stuk particulier eigendom, maar waar best wel iets gepleegd mocht worden”, aldus Bongers.

De initiatiefnemer heeft aangegeven al gesprekken te voeren met de eigenaren van aangrenzende gronden. En een fysieke en planologische verbinding met Haven Oost wordt zeker als een mogelijkheid gezien. Op termijn resulteert dat mogelijk in een aanpassing van de plannen, en een vergroting van het bouwprogramma. “Wij kunnen op voorhand aangeven dat wij een verbinding van uw plan met Haven Oost positief vinden. Wij gaan hierover graag met u in overleg”, reageert het college daarop.

Deze verkenning heeft hoe dan ook geen invloed op het principeverzoek waarmee door het dagelijks bestuur is ingestemd. Zodra er meer duidelijk is zal nadere afstemming moeten plaatsvinden over hoe dit zich verhoudt tot het nu genomen besluit. En zal naar alle waarschijnlijk een nieuw principeverzoek moeten worden gedaan.