Parkeerbeleid blauwe zone over de kop; bewoners eigen plekken buiten centrum

OMMEN – Als het aan het college van burgemeesters en wethouders ligt gaat het parkeren in het centrum van Ommen compleet over de kop. De bewoners en ondernemers in het centrum zijn namelijk ontevreden over het huidige parkeerbeleid. Uit gesprekken die de afgelopen periode zijn gevoerd met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden in het centrum is gebleken dat de ontheffing voor lang parkeren in de blauwe zone een doorn in het oog is. Tijdens deze gesprekken is ook geïnventariseerd wat met men verder vindt van het huidige parkeerbeleid en wat men graag verbeterd ziet. Daarnaast is een objectief onderzoek gedaan naar het huidige parkeergedrag.

Ondernemers

Ondernemers willen dat de parkeerplekken alleen gebruikt mogen worden voor kort parkeren. Zei ergeren zich eraan dat een ontheffingshouder de gehele dag voor hun geparkeerd kan staan. In plaats van die ene bewoner hadden wellicht twintig consumenten kunnen profiteren van de parkeervoorziening vlakbij een winkel.

Bewoners

Bewoners geven daarentegen aan dat zij ondanks het hebben van een ontheffing nog steeds geen zekerheid hebben van een parkeerplaats in de nabijheid van hun woning. Zij vinden juist dat er in het verleden te veel is gekeken naar de belangen van ondernemers en toeristen.

Einde ontheffingen

Om meer parkeerruimte voor de bezoekers van het centrum vrij te maken heeft het college voorgesteld om niet langer ontheffingen te verstrekken voor de blauwe zone. Voor de huidige ontheffingshouders, zo’n 100, wordt een tussenoplossing gecreëerd. In goed overleg met de ondernemers is besloten dat zij vanaf 1 januari volgend jaar geen ontheffing meer krijgen. Voor de bewoners wordt eind 2018 een ontheffing verstrekt met een beperkte geldigheidsduur tot 1 september 2019, de beoogde invoeringsdatum van het nieuwe beleid. Van een uitzondering voor ouderen of mindervaliden wordt niet gesproken in de hoofdlijnen van het beoogde beleid.

Tevens worden de gebruikersmogelijkheden van de ontheffingen beperkt. De tijdelijke ontheffingen zullen niet meer geldig zijn op de Varsenerstraat, Vrijthof en op de Markt. Hiermee wordt al gedeeltelijk ingespeeld op het nieuwe parkeerbeleid en wordt tegemoetgekomen aan de wensen van de ondernemers om de betreffende parkeerplaatsen exclusief te reserveren voor kortparkeerders.

De blauwe zone in de Bouwstraat.

Parkeerplekken bewoners

Het college wil voor de bewoners in het centrum verspreid rondom het centrum, op niet meer dan 250 meter loopafstand, zo’n 80 parkeerplekken realiseren die alleen door de bewoners van het centrum gebruikt mogen worden. Deze bewoners kunnen dan hun ontheffing omzetten in een vergunning. Volgens de gemeente neemt met een dergelijk systeem de zekerheid op een parkeerplaats voor bewoners toe. De grootste parkeergelegenheid die daarbij zou verdwijnen voor bezoekers is het Beatrixplein, welke dan volledig voor vergunningshouders zal worden benut.

Uiteindelijk zullen er meer vergunningen worden verstrekt dan dat er parkeerplaatsen aanwezig zijn. In de hoofdlijnen van het parkeerbeleid wordt geschreven dat de gemeente er van uit gaat de factor 0,7 kan worden toepast. Dit betekend dat 0,7 (70%) van het huidige aantal ontheffingen wordt omgezet in parkeerplaatsen voor vergunninghouders. Ondernemers krijgen, tenzij ze ook bewoner zijn, voor deze parkeerplekken geen vergunning. Uiteraard mogen de bewoners ook gewoon volgens de normale regels gebruik maken van de parkeerplekken in de blauwe zone.

September 2019

Het vaststellen van een parkeerverordening is een raadsbevoegdheid. Wanneer er voldoende ruimte wordt geboden aan de participatie is besluitvorming in de gemeenteraad niet eerder mogelijk dan in januari 2019. Daarna moeten nog enkele besluiten worden genomen waar tegen bezwaar en beroep mogelijk is. Een onherroepelijk besluit is daarom niet eerder dan mei 2019 te verwachten.

Daarnaast is het college van mening dat de invoering van een dergelijke aanpassing van het parkeerregime niet midden in het toeristenseizoen moet plaats vinden. De communicatie naar bezoekers is erg lastig. Daarnaast is er een reële kans op kleine foutjes in het systeem, waardoor bijvoorbeeld de handhaving tijdelijk niet mogelijk is. Daarbij wil de gemeente de bezoekers niet verrassen met bekeuringen als gevolg van een recent aangepast parkeersysteem. Ook moeten er bij een aanpassing van het beleid behoorlijk veel borden aangepast worden, moeten inwoners voldoende tijd krijgen om hun ontheffing om te zetten in een mogelijke vergunning, en moet de vindbaarheid van de diverse parkeerterreinen (met de mogelijk nieuwe parkeerregimes) worden verbeterd. De meeste reële invoeringsdatum voor het nieuwe regime is om deze redenen niet eerder dan 1 september 2019.

Foto: Gemeente Ommen

Extra parkeerplekken

Met de groei van de woningbouw in en rondom het centrum groeit ook het aantal auto’s. Hoewel tijdens de evaluatie door verschillende partijen herhaaldelijk werd aangegeven dat er te weinig parkeermogelijkheden waren blijkt dit uit de cijfers niet het geval te zijn. De gemeente gaat echter samen met de belanghebbenden onderzoek doen of uitbreiding in of bij het centrum mogelijk is.

Financiën

Binnen de vanmorgen gepresenteerde begroting is een eenmalig bedrag van 175.000 euro gereserveerd voor het realiseren van het nieuwe parkeerregime. Bij de concrete realisatie zullen er kosten zijn voor het aanpassen van de bebording, marketing, het omzetten van ontheffingen naar vergunningen en voor een bezwaar en beroep procedure. Op basis van de evaluatie en een cijfermatige analyse kan bepaald worden of er sprake is van een behoefte aan uitbreiding van het aantal parkeerplaatsen of aan andere maatregelen, in het begrote bedrag zijn hiervoor ook middelen gereserveerd.

Inspraakavonden

Er worden op donderdag 18 oktober en maandag 29 oktober tussen 16:00 en 18:30 twee inspraak middagen gepland in het gemeentehuis. Tijdens deze middagen kunnen belangstellenden hun vragen stellen en toelichting krijgen op de hoofdlijnen van het nieuwe beleid. Het parkeerplan ligt vanaf 10 oktober ter inzage.