Ommen werkt samen aan energietransitie in West-Overijssel

Ommen – Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen is akkoord met de startnota over de Regionale Energiestrategie (RES). In de startnota is de samenwerking met medeoverheden en andere maatschappelijke partners in West-Overijssel vastgelegd. Doel van deze samenwerking is om regionaal op zoek te gaan naar mogelijkheden voor duurzame opwekking van elektriciteit, energie-infrastructuur en de warmtetransitie.

RES

De opgave om energie anders op te wekken is groot en heeft gevolgen voor iedereen. Bovendien houdt het zoeken naar mogelijkheden om energie anders op te wekken, (de energietransitie) niet op bij de Ommer gemeentegrens. Daarom is Nederland opgedeeld in dertig energieregio’s. Binnen zo’n regio worden de afspraken uit het landelijk klimaatakkoord concreet uitgewerkt, en ingevuld in een Regionale Energie Strategie (RES).

Samenwerking

Gemeente Ommen werkt in de energie-regio West-Overijssel samen met buurgemeenten Dalfsen en Hardenberg, alsmede Deventer, Kampen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle. Net als de Provincie Overijssel, en de Waterschappen Drents Overijsselse Delta (WDODelta), Vallei en Veluwe en Vechtstromen. Ook netwerkbeheerders, maatschappelijke organisaties, energiecoöperaties, bedrijven en jongeren uit de regio doen hier in West-Overijssel aan mee.

Onderzoeken

Deze partners onderzoeken samen hoe en waar duurzame elektriciteit uit zonne- en windenergie opgewekt kan worden. Ook kijkt de RES naar de aanwezigheid en verdeling van warmtebronnen in de regio, die nodig zijn voor het duurzaam en aardgasvrij verwarmen van woningen. Tenslotte richt de RES zich op het netwerk dat nodig is om duurzame energie op te slaan of te transporteren. In de RES komen uiteindelijk concrete projecten, en een planning voor het opwekken van duurzame energie.

Planning

De startnota RES West-Overijssel wordt op 19 december besproken door de Ommer gemeenteraad. Na de jaarwisseling worden de inwoners van Ommen uitgenodigd mee te praten over de mogelijkheden van duurzaam opwekbare energie. Het concept van de Regionale Energiestrategie moet dan in juni 2020 klaar zijn. Alle dertig concepten uit heel Nederland worden daarna door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beoordeeld en doorgerekend, zodat duidelijk wordt of Nederland aan de afspraken uit het Klimaatakkoord kan voldoen.

Dit concept wordt daarna verder uitgewerkt in een eerste versie van de RES die op 1 maart 2021 vastgesteld moet zijn door alle elf gemeenteraden in de regio West-Overijssel, provinciale staten en het algemeen bestuur van het waterschap. De plannen in deze Regionale Energiestrategie moeten dan in 2030 uitgevoerd zijn.