Nog genoeg te doen in Ommen voor een inclusieve samenleving

Ommen – “Iedereen doet mee?!” Iets wat vanzelfsprekend klinkt. Toch is dit voor de meeste mensen met een beperking zeker niet altijd het geval. In 2016 werd door de Verenigde Naties het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap vastgesteld, Nederland is een van de leden hiervan en het verdrag trad hier op 14 juli 2016 in werking. Het verdrag versterkt de positie van mensen met een beperking. Het bepaald onder andere dat zij recht hebben om zelfstandig te wonen, naar school te gaan, het openbaar vervoer te gebruiken en te werken. Net als ieder ander. De overheid moet op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau zorgen dat er een ‘inclusieve samenleving’ wordt gerealiseerd. Volgens de gemeente Ommen is er ook in Ommen nog genoeg te doen om iedereen echt mee te laten doen.

Concrete actie

Een inclusieve samenleving houdt in dat iedereen, dus ook mensen met een beperking, volwaardig kan deelnemen aan de samenleving. Belangrijke begrippen daarbij zijn non-discriminatie, participatie, gelijke kansen, toegankelijkheid en respect voor de inherente waardigheid en persoonlijke autonomie. Iets wat grondrechten zijn, maar die voor mensen met een beperking nog niet vanzelfsprekend zijn.

Het VN-verdrag sluit goed aan bij de nieuwe taken van de gemeenten. Ratificatie van het verdrag betekend een extra stimulans voor de beweging die met de nieuwe Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) werd ingezet: de samenleving aanpassen aan een zo breed mogelijke groep inwoners, ook degenen met fysieke, mentale of sociale beperkingen.

Dagvoorzitter Ruth Deddens aan het woord.

Aan de slag

Binnen diverse afdelingen van de gemeente Ommen, zoals het Maatschappelijk Domein, Openbare Ruimte, Ruimtelijk Domein en Communicatie, wordt volgens de gemeente al op vele manieren rekening gehouden met de toegankelijkheid voor mensen met een handicap. Zoals bijvoorbeeld het aanbod van algemene voorzieningen, vervoer, toegankelijkheid van openbare ruimten en openbare gebouwen, en een leesbare en gebruiksvriendelijke gemeentelijke website.

De gemeente wil samen met de inwoners aan de hand van de thema’s wonen, werken en vrije tijd inzichtelijk maken waar in Ommen nog aan gewerkt moet worden. Tijdens een bijeenkomst in de Carrousel vanavond werden belanghebbenden gevraagd om mee te denken. De bijeenkomst werd geopend door wethouder Ko Scheele. Hierna was het woord aan dagvoorzitter Ruth Deddens. Zij begeleide gesprekken met ervaringsdeskundigen. Later werd in groepjes gepraat over waar in Ommen nog aan gewerkt moet worden. Aan de hand van de thema’s werd in gesprek gegaan over de goede en minder goede punten in Ommen.

Werkgroep

Een speciale werkgroep denkt samen met de gemeente mee over een plan van aanpak voor de realisatie van een inclusieve samenleving. De werkgroep is opgezet op initiatief van de Participatieraad Sociaal Domein en heeft 8 leden, bestaande uit mensen van de participatieraad, medewerkers van de gemeente, en leden van het OOG.

De Participatieraad Sociaal Domein is een adviesorgaan die de gemeente Ommen gevraagd en ongevraagd adviseert over alle onderwerpen binnen het sociaal domein die de samenleving in de gemeente Ommen aangaan. Participatie en zelfredzaamheid zijn daarbij de belangrijkste uitgangspunten.

OOG

Het OOG is een zelfstandige en onafhankelijke belangenvereniging. Als belangenbehartiger voor de inwoners met een beperking in de gemeente Ommen maakt het OOG zich hard voor de realisatie van een inclusieve samenleving. Daarbij wil het OOG er vooral voor zorgen dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking en chronisch zieken ongehinderd deel kunnen nemen aan het sociaal en maatschappelijke leven. OOG doet dit onder meer door de gemeentelijke plannen, winkels en andere gebouwen te toetsen op toegankelijkheid en bereikbaarheid. Ook wordt er getoetst of er voldoende parkeerplaatsen zijn voor gehandicapten.