Nieuwe voorkeursvariant brug bij Junne bovenstrooms van stuw

Junne – De nieuwe voorkeursvariant van de brug die de bestaande in slechte staat verkerende brug bovenop de stuw in Junne moet vervangen ligt bovenstrooms van de huidige brug en stuw. De gemeente Ommen en het waterschap Vechtstromen beschouwen dit als de beste keuze uit de vijf overwogen varianten. Deze nieuwe voorkeursvariant is uitgewerkt binnen de uitgangspunten die de raad eind vorig jaar stelde. Dat betekent dat de brug geschikt moet zijn voor zwaar (landbouw)verkeer, met een rijbaan van circa 3,5 meter, en een strook voor voetgangers van circa 1,5 meter.

De brug heeft fysieke beperkingen gekregen na een afsluiting in begin 2017.

Afsluiting

Begin februari 2017 sloot de gemeente de brug voor al het gemotoriseerde verkeer af. De staat van de brug bovenop de eeuw oude stuw bleek in zo’n slechte staat dat het niet langer verantwoord was om zwaar verkeer nog langer over de brug te laten rijden. Nadat er onderzoeken en nieuwe berekeningen werden gedaan ging de brug eind maart dat jaar met een aantal beperkingen weer open voor licht gemotoriseerd verkeer. Er kwamen fysieke beperkingen voor bepaalde afmetingen van voertuigen, en een maximaal toegestaan gewicht van 3 ton werd ingevoerd. Alle uitgegeven ontheffingen voor het gebruik van de brug met een maximaal gewicht van 15 ton, voornamelijk door landbouwbedrijven in de regio, werden ingetrokken. Het vracht- en landbouwverkeer moet sindsdien kilometers omrijden als ze van Junne naar Stegeren willen, of omgekeerd.

Stuw

Het waterschap Vechtstromen liet in maart dit jaar aan het college van B&W weten dat de in 1918 gebouwde stuw naar alle waarschijnlijkheid niet vervangen zou worden. Doordat het waterschap ervaring had opgedaan met de renovatie van sluis de Haandrik in Gramsbergen kwam de vervanging van de stuw in Junne in een ander daglicht te staan. Om te bepalen welke constructiemaatregelen het waterschap moet nemen tijdens de renovatie van de stuw, voor de aanleg van de nieuwe brug, moest er vanuit de gemeente Ommen een voorkeursvariant voor de brug komen. Het besluit van het waterschap om de stuw te gaan renoveren in plaats van vervangen heeft echter als gevolg dat de basis waarop de gemeente in september vorig jaar al een voorkeursvariant voor de brug vaststelde is gewijzigd. Daarom heeft de gemeente nu een nieuwe voorkeursvariant gekozen. De eerder door de gemeenteraad gestelde uitgangspunten waren daarbij leidend.

Onderzoek

Het waterschap wilde deze maand de stuw gaan droogleggen om te onderzoeken of de stuw kon worden gerenoveerd. Uit bodemonderzoek is echter gebleken dat het droogleggen niet kan door, zoals gebruikelijk, damwanden in te brengen. Door de trillingen die daarmee gepaard gaan is het risico op schade aan de omgeving te groot. Hierdoor kan de eventuele renovatie van de stuw niet zo snel worden gerealiseerd als afhankelijk werd beoogd. Het waterschap gaat wel verder met onderzoek om vast te stellen of renovatie nog steeds een optie is. Er is daarom gezocht naar een variant voor zowel de brug als de stuw, waarin het tijdspad van de realisatie van de brug gehandhaafd kan worden. Die is gevonden in een variant waarbij de brug zo’n vijftien meter bovenstrooms van de stuw komt te liggen.

De brug ligt bovenop de in 1918 gebouwde stuw in de Vecht bij Junne.

15 meter

Doordat de brug zo’n 15 meter van de stuw wordt gebouwd zijn de uitkomsten van het onderzoek van het waterschap verder niet van belang voor de realisatie. In de gekozen variant zal de brug ook niet in de weg liggen als het waterschap de stuw renoveert, of toch een nieuwe stuw moet bouwen. Een ander bijkomend voordeel van deze variant van de brug is dat het verkeer tijdens de bouw gewoon gebruik kan blijven maken van de bestaande brug. Daarnaast zijn de gronden waarop de nieuwe aansluitende wegen moeten komen allemaal al in eigendom van de gemeente of het waterschap. Hoe de nieuwe brug wordt ingepast bij de recent aangelegde sluis is nog onduidelijk.

Omwonenden

De gekozen variant heeft ook de voorkeur van de omwonenden, omdat de nieuwe brug en de wegen straks verder van de bestaande woning komen te liggen. Wel is het mogelijk te verwachten zware sluipverkeer nog een belangrijk zorgpunt bij de omwonenden, terwijl de landbouworganisaties graag zo snel mogelijk weer gebruik willen maken van de brug.

Door te kiezen voor de bovenstroomse variant is er de mogelijkheid tot synergievoordelen met het waterschap. Zo wordt er uitgezocht of het mogelijk is om voor het fundament van de brug gebruik te maken van de constructie die nodig is voor de stuw. Ook wordt uitgezocht of het waterschap gebruik kan maken van de pijlers van de brug, om hiermee een tijdelijke stuw te kunnen creëren waarmee de eeuw oude stuw drooggezet kan worden voor onderhoud, of wanneer er toch een nieuwe stuw gebouwd moet worden.

Kosten

De gemeente moest, als gevolg van de gewijzigde koers van het waterschap, opnieuw een voorkeursvariant voor de brug uitwerken. Dit brengt extra kosten met zich mee in zowel het planvormingsproces als het uiteindelijke ontwerp en de realisatie. Tijdens een recent bestuurlijk overleg met het waterschap is afgesproken dat alle kosten, die toe te rekenen zijn aan de nieuwe koers van het waterschap, worden gedragen door het waterschap. Hierbij kan worden gedacht aan extra kosten voor ontwerp van de brug, procedures en aansluitende wegen.

De verwachting is dat de nieuwe brug in 2021 in gebruik kan worden genomen.