Nevengeul van Vecht bij Junne ruim twee keer zo lang geworden

Junne – De verlenging van de nevengeul bij Junne is één van de belangrijkste onderdelen in het project Karshoek-Stegeren langs de Vecht bij Stegeren. Die nevengeul rondom de stuw in Junne trekt veel wandelaars en fietsers. Door het aanleggen van een verlenging op die nevengeul heeft het waterschap een soort mini-Vecht naast de bestaande Vecht gecreëerd. De nevengeul is daarmee meer dan twee keer zo lang geworden. De totaal lengte is met het in gebruik nemen 3,3 kilometer, dat is meer dan het dubbele van de oorspronkelijke 1,5 kilometer.

Verlengde nevengeul

De verlengde nevengeul is een slingerend en stromend riviertje die een lus maakt bij de Spijkerweg, en een deel parallel loopt aan de hoofdrivier. Volgens het waterschap biedt het een fijne leefomgeving voor vissen, waterdiertjes en waterplanten. Vissen kunnen daarnaast via de nevengeul de bestaande stuw passeren. “Daarmee bereiken we de zogenaamde KRW-doelstellingen (Kaderrichtlijn Water, red.) die vanuit Europa worden gesteld”, aldus het waterschap.

Karshoek-Stegeren

Het verlengen van de nevengeul is onderdeel van het project Karshoek-Stegeren. Dit project is in het voorjaar van 2020 gestart. In het gebied richt het waterschap delen van het zomer- en winterbed van de Vecht opnieuw in. Zo is er naast de verlengde nevengeul een nieuwe meander aangelegd, en worden natuurvriendelijke oevers ingericht. Na het uitvoeren van deze werkzaamheden kan de rivier gemakkelijker uit zijn oevers treden bij hoog water. Hierdoor wordt water beter vastgehouden, wat belangrijk is voor natuur en landbouw, en wordt tegelijk ruimte gemaakt voor extreme situaties om zo in de omgeving droge voeten te houden.

Foto: Waterschap Vechtstromen

Daarnaast is een deel van het gebied aangemerkt als Natura 2000 gebied, waar het waterschap de juiste omstandigheden wil creëren voor het ontstaan van bijzondere natuur. Wim Stegeman, dagelijks bestuurslid bij Vechtstromen, vertelt over het project: “Ik ben trots dat we deze mooie mijlpaal in het project hebben bereikt. Een mooie stap richting de visie om de Vecht samen met onze partners als veilige en halfnatuurlijke laaglandrivier in te richten.” Na het hoogwaterseizoen, dat eind maart 2021 eindigt, start het waterschap met werkzaamheden aan de zuidkant van de Vecht. De verwachting is dat het gehele project rond de zomer van 2021 afgerond zal zijn.

Voor de bewoners van Stegeren wordt het vanaf de kerstdagen weer een stuk rustiger, nu de grondtransporten over de Stegerdijk zijn afgelopen. “We zijn blij dat we samen met de bewoners tot aanvullende maatregelen zijn gekomen om de overlast te beperken en de verkeersveiligheid in de omgeving te waarborgen”, aldus Stegeman.