‘Meeste vakantieparken hebben onvoldoende geld om weer vitaal te worden’

Ommen – De stuurgroep die het project Vitale Vakantieparken Vechtdal begeleidde heeft haar werkzaamheden afgerond. In het pilotproject werd onderzocht wat nodig is om de vitaliteit van kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal te herstellen. Het behouden van de recreatieve waarde van het Vechtdal stond daarbij centraal. De stuurgroep doet in haar rapportage concrete aanbevelingen aan het provinciebestuur en de colleges van B&W van de relevante gemeenten. Dit ‘leer- en ontwikkeltraject’ gaf de stuurgroep inzicht in de vraagstukken die samenhangen met de vitalisering van de recreatieve functie van vakantieparken in het Vechtdal.

Aanbevelingen

De stuurgroep concludeert dat het grootste deel van de kwetsbare vakantieparken in het Vechtdal gerevitaliseerd kan worden en dat maatwerk per park mogelijk moet zijn. Toename van niet-recreatieve bewoners op parken moet sterk worden teruggebracht. Het rapport beveelt daarom gemeenten en parken aan een concrete en bewuste keuze te maken in welke richting het park zich wil ontwikkelen. Daarnaast is structurele aandacht nodig om de kwaliteitsimpuls en de transformatie door te kunnen voeren op de parken, die aan de onderkant van het recreatieve segment zitten. Deze parken blijven zich ook in de toekomst aandienen, meent de stuurgroep.

De poort van het recreatiepark De Berghorst aan de Coevorderweg in Stegeren.
Recreatiepark De Berghorst aan de Coevorderweg in Stegeren is één van de deelnemende parken.

Ook stuurt het rapport aan op een wijziging van het provinciale beleid voor recreatiewoningen. ‘Het huidige beleid biedt onvoldoende flexibiliteit om (tijdelijke) functieveranderingen van parken mogelijk te maken.’ “Wij zien deze beleidsruimte zeker niet als een vrijbrief om overal permanent wonen toe te staan. Gemeenten moeten daarbij rekening houden met ander functies als landbouw, natuur en ruimtelijke plannen”, merkt de stuurgroep daarover op.

Vervolg

De stuurgroep is van oordeel dat veel parken onvoldoende investeringscapaciteit hebben om de benodigde revitaliseringsslag te maken. Verloedering ligt voor deze parken dan ook op de loer. Het provinciebestuur wordt gevraagd te onderzoeken op welke wijze een investeringsfonds kan worden opgezet ter ondersteuning van de benodigde aanpak. Tot slot roept de stuurgroep het provinciebestuur op om op korte termijn te komen tot een provincie-brede aanpak voor vakantieparken. Daarbij denkt de stuurgroep aan het instellen van een taskforce en expertisecentrum. “Hiermee krijgt de pilot in het Vechtdal snel een passend organisatorisch vervolg en kunnen overige Overijsselse gemeenten direct hun voordeel mee doen.”

Het rapport waarin de stuurgroep verslag doet van deze bevindingen is verzonden aan het Provinciebestuur van Overijssel en de colleges van burgemeester en wethouders van Hardenberg, Ommen, Dalfsen, Staphorst en Zwolle. Deze vijf deelnemende gemeenten in het Vechtdal blijven met elkaar samenwerken bij het vitaal houden van de vakantieparken in het gebied.

Aanleiding onderzoek

De vrijetijdssector is een belangrijke economische pijler in het Vechtdal en daarmee in Overijssel. Niet voor niets trekken vakantieparken in het Vechtdal jaarlijks vele honderdduizenden toeristen en vallen recreatieondernemers regelmatig in de prijzen. Het merendeel van vakantieparken in het Vechtdal heeft een hoge kwaliteit en is een belangrijke recreatieve trekker voor de provincie. Toch blijft bij circa 30 procent van de parken de vitaliteit achter en is daardoor kwetsbaar. Naar schatting wordt ongeveer de helft van de huisjes op deze parken niet recreatief gebruikt. Zo’n tweeduizend mensen wonen permanent in een recreatiewoning. Dat mag eigenlijk niet, maar wordt in sommige gevallen nog wel gedoogd.

Ook de soms grote aantallen arbeidsmigranten of mensen die met woningnood te maken hebben en leven op dit soort parken is een probleem. Er is geen pasklare oplossing, daarom wordt met alle partijen gekeken wat wel mogelijk is. Daarvoor worden gesprekken gevoerd met de bewoners van de parken, de gemeenten, de provincie, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Om ervoor te zorgen dat het recreatief gebruik op vakantieparken weer omhoog gaat werd besloten tot de oprichting van ‘Vitale vakantieparken Vechtdal’. Begin 2019 werd het pilotproject gestart om te onderzoeken hoe deze kwetsbare vakantieparken een impuls kunnen krijgen.