LPO, CDA en ChristenUnie sluiten coalitieakkoord ‘Bouwen aan de toekomst’

Ommen – De fractievoorzitters van de LPO, CDA en ChristenUnie hebben vanavond het coalitieakkoord 2022-2026 ‘Bouwen aan de toekomst’ ondertekend. Het akkoord is het resultaat van verscheidende gesprekken tussen de drie partijen onder de leiding van formateur Klaas Agricola. De drie partijen hebben in het akkoord voornamelijk op grote lijnen overeenstemming bereikt.

Fractievoorzitters en kandidaat wethouders van de respectievelijke partijen CDA, LPO en ChristenUnie. v.l.n.r. Erik Veurink, Alice van den Nieuwboer, Dick Remmers, Leo Bongers, Marleen Hemstede en Bart Jaspers Faijer.

Het akkoord heeft volgens de partijen als uitgangspunt de ‘toekomstbestendige en duurzame ontwikkeling van Ommen’, en ‘dienstbaarheid aan inwoners en bedrijven’. De drie partijen hebben enkele ambities uitgesproken; het op orde brengen van dienstverlening, verbeteren van de samenwerking in zorg en welzijn, realisatie van ambities en opgaven uit de Omgevingsvisie en het verder ontwikkelen van de gemeentelijke organisatie Ommen 4.0.

De komende jaren zullen op gemeentelijk niveau op verschillende onderwerpen stevige keuzes moeten worden gemaakt. De omgevingswet en afspraken over de energietransitie moeten onder andere worden geïmplementeerd. Ook de woningbouwopgave – waarmee inwoners van Ommen de kans wordt geboden in de gemeente te blijven wonen – vraagt aandacht.

Grote lijnen

De coalitiepartijen hebben bewust gekozen voor een coalitieakkoord op hoofdlijnen met het karakter van een lange termijn agenda voor de komende jaren; in lijn met het advies van Agricola. Daarnaast zullen er de komende raadsperiode ook nieuwe vraagstukken komen, waarover in het akkoord nu nog geen afspraken zijn gemaakt.

“Voor het maken van dit coalitieakkoord op hoofdlijnen hebben we in een goede en constructieve sfeer vele onderwerpen stuk voor stuk bij de kop gehad. De gesprekken hadden een helder karakter en werden gevoerd met respect voor elkaars standpunten. De coalitie heeft het volste vertrouwen in het beoogd college voor de komende raadsperiode”, verteld fractievoorzitter Dick Remmers van de LPO; sinds de verkiezingen de grootste partij van Ommen en de kartrekker van de formatie.

Concrete punten zijn dan ook vrij zeldzaam in het akkoord, maar er zijn wel enkele; Zo wil de nieuwe coalitie investeren in de herijking van het Samen Doen Team. Verder is te lezen dat het wil vasthouden aan het genomen besluit over de verkeersontsluiting rondom het centrum, en een extra fietstunnel wil aanleggen nabij de Karwei.

Fractievoorzitters Erik Veurink (CDA), Dick Remmers (LPO) en Marleen Hemstede (CU) tekenden in viervoud het coalitieakkoord.

Het onderzoeken van zuidelijke aansluiting op de N348 blijft een aandachtspunt, en de coalitiepartijen willen daarvoor een actieve lobby richting de provincie. Verder is afgesproken om de Boerenmarkt in Vilsteren onder de marktverordening te plaatsen. En te verkennen wat de haalbaarheid en kosten voor het bestraten van een voetpad op de Lemelerberg zijn.

Wethouders

Om de ambities van de coalitiepartijen waar te maken worden de drie al eerder aangekondigde kandidaat-wethouders voorgedragen. Een nieuwe toevoeging is Alice van den Nieuwboer, die voor het CDA de vervanger van wethouder Scheele moet worden. De portefeuilleverdeling tussen de drie wethouders blijft grotendeels gelijk.

Alice van den Nieuwboer (CDA) zal zich gaan bezighouden met jeugdzorg, Wmo en inclusiviteit, onderwijs, sport en cultuur, vitale kernen, wonen, verkeer en mobiliteit. Wethouder Bongers (LPO) neemt financiën, centrum, bedrijven en bedrijventerreinen, recreatie en toerisme en de implementatie en uitvoering van de omgevingswet op zich.

Bart Jaspers Faijer (CU) zal zich gaan inzetten voor armoedebestrijding en werk en inkomen, openbare ruimte, gemeentelijke eigendommen, ontwikkelingsperspectieven landelijk gebied, landbouw, duurzaamheid en klimaat.

Het coalitieakkoord wordt volgende week dinsdagavond 14 juni tijdens een extra vergadering van de gemeenteraad besproken. In principe worden de wethouders dan ook geïnstalleerd.