Lidl kan verder met plannen om winkel en parkeerplaats uit te breiden

Ommen – Het college van B&W van de gemeente Ommen besloot november vorig jaar om in principe medewerking te gaan verlenen aan de uitbreiding van de Lidl-supermarkt aan de Schurinkstraat, maar wel onder aantal voorwaarden. Volgens de gemeente stond namelijk nog onvoldoende vast dat de gebruikersmogelijkheden van de omliggende percelen niet in het geding komen. Uit verder onderzoek naar relevante milieuaspecten, in het bijzonder geluid, moest ook nog blijken dat dit geen belemmeringen vormt om medewerking aan het plan te verlenen.

De Lidl heeft haar plan verder uitgewerkt, en inmiddels een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend bij de gemeente om de winkel te gaan uitbreiden. Het concern is voornemens om het winkeloppervlak van de winkel uit te breiden met 221 vierkante meter, waardoor het totaal van de winkel op 1798 vierkante meter zou komen. De uitbreiding van de winkel zal aan de voorzijde, die evenwijdig loopt aan de Schurinkstraat, plaats vinden. Aangezien de uitbreiding niet hoger zal worden dan het bestaande gebouw komt de molenbiotoop niet in het geding. Het college van B&W heeft nu besloten om in te stemmen met het starten van de procedure voor de uitbreiding van de supermarkt.

Uitbreiding

Vastgoedmanager Paul Pipers van Lidl Nederland liet eind vorig jaar aan de gemeente weten dat de uitbreiding van het filiaal van de discount supermarktketen nodig is omdat de winkelformule niet meer up-to-date is. Bij de verbouwing zal de ‘bake off’ formule worden uitgebreid naar de huidige maatstaven van Lidl. Ook zal er worden geïnvesteerd in de kwaliteit van de versproducten door de plaatsing van betere en grotere koelcellen. Met de uitbreiding van de winkelruimte moet meer comfort ontstaan voor de klanten door een betere en ruimere verdeling van de producten.

De uitbreiding van de winkel zal aan de voorzijde, die evenwijdig loopt aan de Schurinkstraat, plaats vinden.

Parkeerplaats

Naast de uitbreiding van het winkelpand voorziet de aanvraag ook in de uitbreiding van het parkeerterrein met de aanleg van 23 extra parkeerplaatsen. Dit is ook nodig omdat er op de grond van de ‘Facetherziening parkeren Ommen’ voldoende parkeerruimte moet zijn op eigen terrein. Uit berekeningen blijkt dat met de uitbreiding van 70 naar 93 parkeerplaatsen hier ruim aan wordt voldaan.

Op het bestaande terrein van de supermarkt is echter geen ruimte meer om extra parkeerplekken aan te leggen. Daarom wil de Lidl de naastgelegen woning, ten zuiden van de supermarkt, kopen en deze slopen, om de parkeerplaats op deze kavel uit te breiden. De supermarkt heeft met de eigenaren van de woning een (voorlopige) koopovereenkomst gesloten.

Bestemmingsplan

Binnen het geldende bestemmingsplan ‘Centrum Ommen’ heeft de bestaande supermarkt de bestemming ‘detailhandel’, met de nader functieaanduiding ‘supermarkt’. De uitbreiding van de supermarkt zelf past binnen deze bestemming. Dat geldt echter niet voor de uitbreiding van de parkeerplaats. Het perceel met de woning heeft de bestemming ‘wonen’. Medewerking aan het plan door de gemeente is dan ook alleen mogelijk met een herziening van het bestemmingsplan

Sloop woning

De historische bebouwing aan de Schurinkstraat dateert uit de laatste helft van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. In de loop der jaren is de straat verder dicht bebouwd. Hierdoor is in de bebouwing een wijde variatie ontstaan in architectuur en formaat. De ambitie van de gemeente is om deze variatie te behouden en wanneer dat kan te versterken. Maar dermate de afstand vanaf het centrum toeneemt wordt de bebouwing grootschaliger. Zoals ook te zien is aan het huidige Lidl-gebouw en de tegenover gelegen voormalige Albert Heijn.

De naastgelegen woning die de grootgrutter na de opkoop wil gaan slopen is gebouwd in 1977. Ondanks dat de Schurinkstraat een oude historische invalsweg is heeft de woning geen historische betekenis. De sloop van de woning sluit dan ook niet op bezwaren van de gemeente.

De te slopen woning naast de Lidl.

Geluid

Een aandachtspunt is het akoestisch onderzoek. Uit het onderzoek blijkt dat op sommige punten de gemiddelde en maximale geluidsniveaus de normen overschrijden. Er worden maatregelen getroffen zodat hier wel aan wordt voldaan. Op een aantal cruciale punten worden geluidsschermen geplaatst. Daarnaast wordt de stalling van de winkelwagentjes deels gesloten, en worden tien parkeerplaats aan de zuidwestzijde tussen 19:00 en 7:00 niet gebruikt. Hiermee wordt nog steeds aan de geldende parkeernorm voldaan. Als laatste worden voor een beperkte overschrijding maatwerk voorschriften opgenomen. De genoemde maatregelen zijn voorgelegd aan de Omgevingsdienst IJsselland, en akkoord bevonden.

Bezwaar

De ontwerp omgevingsvergunning wordt met de bijhorende stukken ter inzage gelegd, waarbij zienswijzen kunnen worden ingediend. Bij het publiceren van de aanvraag vorig jaar werden reeds drie zienswijzen ingediend. Twee daarvan waren van mensen die aan de Arriërpoort en de Prinses Julianastraat wonen, zo’n paar honderd meter ten zuiden van de winkel, en hadden vooral bezwaar tegen licht, geluid en verkeershinder. De andere zienswijze was van een direct aanwonende van de supermarkt, waar de initiatiefnemer nadien veelvuldig contact mee heeft gehad. Er zijn afspraken gemaakt, maar er is niet uit te sluiten dat deze omwonende alsnog een zienswijze zal indienen. De initiatiefnemer heeft ook contact met de andere omwonenden. Met de direct aanwonenden die de parkeerplaats tegen hun kavel aankrijgen zijn afspraken gemaakt over de bouw en de afscherming. Tevens worden afschermende maatregelen genomen richting andere woningen.