Licht bijna op groen voor bouw Kindplein West

Ommen – Het voorstel voor het wijzigen van de bestemming van het trapveld aan de Tureluur is nog niet helemaal naar tevredenheid van de raadscommissie, en kon tijdens de raadscommissievergadering van vorige week donderdag dus nog niet als hamerstuk door naar de raadsvergadering van 26 maart. Het Kindplein West moet grotendeels worden gerealiseerd op dat trapveldje tussen Het Koloriet en De Dennenkamp. Voordat met de bouw kan worden begonnen moet de bestemming van het veldje tussen beide scholen worden gewijzigd. Het Kindplein West wordt het nieuwe energie neutrale onderkomen voor GBS Guido de Brès, CBS Het Koloriet, OBS De Dennenkamp, en Kinderopvang De Kleine Kunst. In totaal zullen er circa 500 scholieren in het scholencomplex worden ondergebracht.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Zienswijzen

Pas als de gemeenteraad van Ommen groen licht heeft gegeven voor de wijziging van het bestemmingsplan, en de procedure is afgerond, kan de opdracht voor het daadwerkelijk bouwen van het gebouw worden afgegeven. De raadscommissie heeft op 14 november vorig jaar ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan, wat daarna vanaf begin december gedurende 6 weken ter inzage heeft gelegen. In die periode zijn door bewoners van de Tureluur twee zienswijzen geformuleerd.

Groenstrook

Eén van de zienswijzen is gekomen van de bewoners van de even nummers aan het begin van de Tureluur, bij de kruising met de Patrijsstraat. Hun achtertuinen grenzen aan het terrein van Het Koloriet. De indieners van deze zienswijze hebben in principe geen bezwaar tegen de plannen zelf, maar geven aan dat zij het belangrijk vinden dat de privacy in hun achtertuinen zoveel mogelijk gewaarborgd blijft. Achter hun woningen ligt nu een groenstrook. Deze willen zij in ieder geval handhaven, en ze zijn zelfs bereid om deze over te kopen.

De bewoners geven aan dat ze in de huidige situatie soms ook al een inbreuk op hun privacy ervaren omdat de groenstrook als speelruimte wordt gebruikt. De nieuwbouw betekent volgens hen mogelijk een verdere inbreuk op de privacy, omdat er sprake is van een toename van het aantal leerlingen. Daarnaast vragen de indieners aandacht voor de inrichting van het terrein, mede omdat het plein voor de buurt toegankelijk wordt, en zij nu ook al overlast ervaren van hangjeugd op het schoolterrein.

De zienswijze was aanleiding voor Robbin Hutten (VVD) om te vragen wat de mogelijkheden zijn voor de betreffende bewoners om eigenaar te worden van de groenstrook. Wethouder Scheele legde uit dat in het huidige plan de groenstrook ook nog steeds is opgenomen. “Ik denk dat we de zorg dat het groen zal verdwijnen wel kunnen wegnemen, misschien is een eigendomsoverdracht niet eens nodig”, aldus Scheele. “Ik heb in ieder geval gesproken met de eigenaar, dat is Stichting Floriant (het bestuur van Het Koloriet, red.). Die heeft aangegeven dat als daar in het ontwerp geen andere plannen voor komen zij best willen meewerken aan een eigendomsoverdracht.” Scheele vertelde dat er nog met onder andere de buurt en de scholen gepraat gaat worden over de herinrichting van het terrein.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

In het voorgestelde bestemmingsplan is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de strook grond zodat, als de bewoners eigenaar kunnen worden, dit ook qua bestemming met een eenvoudige procedure bij de woningen getrokken kan worden. De gemeente geeft aan na de afronding van het project nogmaals in gesprek te gaan met Stichting Floriant om de mogelijkheden te bespreken.

Vijver

De tweede zienswijze komt van de bewoners aan de Tureluur die direct tegenover het trapveld en De Dennenkamp wonen. De indieners willen bewerkstelligen dat het uiteindelijke gebouw zoveel als mogelijk wordt gerealiseerd richting de vijver, en de noordoostelijke hoek van het bouwvlak. Om maximaal tegemoet te kunnen komen aan deze wens van de omwonenden is in het bestemmingsplan een ontheffing opgenomen om het bouwvlak eventueel in noordoostelijke richting te kunnen overschrijden. “Is er nog steeds ruimte om verder naar noorden en oosten te verplaatsen?”, vroeg Robbin Hutten (VVD) zich af naar aanleiding van het toevoegen van deze ontheffing. De Jonge (VOV) vroeg zich ook af hoeveel het gebouw dan nog verschoven kon worden met de ontheffingsmogelijkheid. “Concreet gezegd, kunnen we binnen dit voorstel de bewoners tegemoetkomen door het nog verder naar achteren te zetten, want dat is volgens mij de wens, of is dat niet meer mogelijk?”, aldus de jonge. Hilbert Moerman (PvdA) riep ook op om zoveel als mogelijk tegemoet te komen aan de maximale verplaatsing van het gebouw naar de noord en oost kant.

In een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West is te zien dat het tweelaagse gedeelte niet direct voor de woningen aan de Tureluur wordt gesitueerd. Illustratie: gemeente Ommen.

“We gaan zoveel als mogelijk naar achteren toe. Er is op dit moment nog onderzoek gaande of de laatste meter, en het gaat nu echt om enkele meters, mogelijk is in verband met een gasleiding die vlak bij de vijver ligt. Daar moeten we natuurlijk over in gesprek met Enexis. Ik weet nu niet zeker of het mogelijk is, maar als dat mogelijk is doen we dat. We doen dus het maximale om het echt naar achteren te krijgen”, motiveert Scheele. De wethouder deelt dat met alle stappen die zijn genomen het gebouw al heel dicht richting de vijver zit. “We zitten niet meer op tien meter van de vijver”, aldus Scheele. “De inzet is om het gebouw zo dicht mogelijk bij de vijver te krijgen. We hebben in verschillende stadia de ruimte tot aan de gevel aan de Tureluur weten te vergroten. Dat was eerst 30 meter, toen 37 meter, 39 meter, en op dit moment zitten we heel dicht bij de 41 meter. In de huidige situatie is de afstand van de gevel van de woningen aan de Tureluur tot aan De Dennenkamp 20 meter, dus het is wel een redelijke afstand denken wij.”

Verkeer

Bij de samenkomst van drie scholen en een kinderopvang zal er uiteraard een toename zijn van het aantal verkeersbewegingen. De omwonenden hebben zorgen geuit over de verkeersstromen en mogelijk sluipverkeer. De gemeente heeft in gesprekken met de klankbordgroep en de buurt aangegeven dat de Tureluur zoveel mogelijk autoluw zal worden gemaakt. “Ik snap de zorgen vanuit de Tureluur ook wel. Ondanks alle zorgen die de buurt ook heeft, denk ik wel dat we kunnen stellen dat het bestaande parkeerprobleem van de scholen in ieder geval wordt opgelost. We gaan op het terrein van het Kindplein veel parkeerruimte realiseren”, aldus wethouder Scheele.

In het plan wordt een groot deel van het perceel aan de Patrijsstraat waar nu Het Koloriet staat een parkeerplaats voor bezoekers en ouders, met een strook waar kinderen veilig kunnen worden afgezet. Gemeente en de schoolbesturen zijn voornemens om de parkeergelegenheden zo in te richten dat enkel het schoolpersoneel met de auto door de Tureluur mag rijden. Aan de westzijde van het terrein komt dan een parkeerterrein specifiek voor dat personeel.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Daarmee worden de zorgen over eventueel sluipverkeer door ouders die toch gebruik maken van die parkeerplaats niet weggenomen. Volgens Scheele werden daarvoor wel hele concrete suggesties vanuit de buurt gedaan, waarmee het college zeker aan de slag wil gaan. “Ik vind een hele praktische oplossing bijvoorbeeld om een slagboom neer te zetten bij de parkeerplaats voor het personeel, zodanig dat je geen sluipverkeer krijgt van ouders die daar alsnog hun auto neerzetten”, zegt Scheele. Een mogelijkheid die nog verder wordt onderzocht is om van de Tureluur een fietsstraat te maken, maar dat heeft volgens de wethouder wel zijn voor- en nadelen.

Fietsers

Rob Dalenoort (LPO) vroeg aandacht voor met name de jonge fietsers die dagelijks van en naar het schoolterrein zullen gaan. “Die zijn heel kwetsbaar. Ik denk dat we daar heel goed naar moeten kijken”, merkte Dalenoort op. De wethouder vertelde dat er nadrukkelijk is gekozen om het fietsverkeer te scheiden in een noordelijke en zuidelijke richting, inclusief bijhorende fietsenstallingen. Over de inrichting van het terrein, en dus ook de exacte locaties van de fietsenstallingen, is nog overleg met de buurt en de scholen. “Dan moeten we niet alleen praten over de fietsenstalling, maar ook over bijvoorbeeld, en dat was een suggestie uit de buurt, een plek voor de wachtende ouders die met de fiets komen”, vult Scheele aan.

Patrijsstraat

Een ander punt is de situatie op de Patrijsstraat. “Dat zijn trouwens wel problemen die in feite nu ook al spelen, dus dat staat eigenlijk los van het Kindplein”, merkte Scheele op. Het gaat daar voornamelijk om de huidige parkeerproblemen en de verkeerssituatie nabij de Nijenhaghen. “Ik heb zowel met de Nijenhaghen als met Groen gesproken. Ik stel vast dat er heel veel wens is om die problemen nu fundamenteel en echt goed op te lossen”, deelt de wethouder. Volgens de wethouder is Groen nu bezig met een nieuwe inrichting op eigen terrein. Daarmee realiseert hij vijftien nieuwe parkeerplaatsen. Ook bij de Nijenhaghen is er de gelegenheid om het eigen parkeerterrein nog iets uit te breiden. “Daarmee gaan we aan de slag. Wij hopen dat te realiseren voor de bouw van het Kindplein ook daadwerkelijk geschied, dat zou natuurlijk ideaal zijn”, zegt Scheele.

Wethouder Scheele benadrukte wel dat met het vaststellen van het bestemmingsplan er nog niks wordt vastgesteld over de afhandeling van het verkeer. “We zijn druk in gesprek met belanghebbenden in de buurt om het een en ander verder te verkennen. Het verkeersrapport in de bijlage is een eerste verkenning naar de verkeersoptiek, er wordt nog niks vastgesteld”, lichte Scheele toe. De wethouder vertelde eerder al dat er nog verder wordt gekeken naar de gehele verkeersinrichting. Mogelijke wordt de hele verkeersvoorziening van de Danteweg, Kievitstraat, Patrijsstraat en Chevalleraustraat herzien. Een bredere klankbordgroep gaat zich hier volgens de wethouder nog over buigen.

Een eerste artist impression van het ontwerp voor Kindplein West. Illustratie: gemeente Ommen.

Bouwverkeer

Henri Mors (D66) vroeg zich af hoe het zware bouwverkeer wordt afgehandeld, aangezien de Tureluur een smalle weg is die daar volgens hem niet voor geschikt is. De bouwer heeft aan de gemeente wel een plan voorgelegd waarin de vrachtwagens slechts in één richting rijden, maar daarbij wordt van een bouwstraat uitgegaan. Bij het nog verder naar het oosten verplaatsen van het gebouw zal er voor die bouwstraat mogelijk geen ruimte meer zijn. Het bouwverkeer zou dan moeten uitwijken naar de Tureluur. “We zijn natuurlijk bereid in gesprek te gaan met de bewoners of ze dat willen, maar ik heb al begrepen dat daar grote bedenkingen bij zijn. Wij doen desondanks wel het maximale om het gebouw zo ver als mogelijk naar het noordoosten te verschuiven”, aldus Scheele.

26 maart

Het definitieve besluit over het bestemmingsplan zal door de gemeenteraad worden genomen tijdens de vergadering op 26 maart. In verband met de maatregelen tegen het coronavirus is er tijdens deze vergadering geen publiek toegestaan. Voordat de raad zijn beslissing neemt zal het voorstel op een aantal punten worden ‘gecorrigeerd’. Zo bleek er wat onduidelijkheid te zijn over wijzigingen aan het bestemmingsplan. “Uiteraard gaan wij ervoor zorgen dat het raadsvoorstel precies en goed wordt geformuleerd, en zorgen we dat het voor de raadsvergadering beschikbaar is”, aldus Scheele.

Gerrit de Jonge (VOV) vroeg zich nog af hoe het kon dat er bij aannemer De Groot uit Vroomshoop al taart werd gegeten omdat ze de opdracht zouden hebben gekregen om de school te bouwen. Volgens Scheele is er wel een aanbestedingsprocedure gestart maar kan de daadwerkelijke gunning pas plaatsvinden nadat het bestemmingsplan is vastgesteld. “We hebben nadrukkelijk het voorbehoud gemaakt dat een definitieve gunning pas kan plaatsvinden als het bestemmingsplan ook daadwerkelijk is vastgesteld”, aldus Scheele.

Een aantal fracties liet tijdens de vergadering al weten dat het plan als hamerstuk naar de raadsvergadering kon gaan. Raadscommissie voorzitter Gerrit Middelkamp voorspelde tijdens de vergadering dan ook dat het volgende week wel eens een snel besluit kan worden. “Het zou wel eens een hele korte bespreking kunnen zijn afhankelijk van hoe de gemaakte opmerkingen zijn verwoord in het gecorrigeerde raadsvoorstel”, aldus Middelkamp.