Leo Hoksbergen nieuwe kwartiermaker centrum Ommen

Ommen – Het bestuur van de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen is vanaf 1 april jongstleden de samenwerking aangegaan met Leo Hoksbergen als kwartiermaker voor het centrum van Ommen. Leo Hoksbergen heeft vanuit ‘Focus-MKB’ reeds jarenlange ervaring in winkelgebieden. In 2019 begeleidde hij de gemeente en de ondernemers bij de invoering van het ondernemersfonds in het centrum van Ommen. Gemeente Ommen heeft voor de inzet van Leo Hoksbergen als kwartiermaker voor de periode 2020-2021 financiële middelen ter beschikking gesteld aan de Stichting Ondernemersfonds Centrum Ommen.

In deze tijd met beperkingen in persoonlijk contact is het in eerste instantie de uitdaging voor hem om persoonlijk kennis te maken of elkaar te ontmoeten. Daarom neemt de kwartiermaker de komende periode vooral via digitale overlegvormen met ondernemers en gemeente contact op. Door goed contact te onderhouden met de winkeliers, (andere) ondernemers en vastgoedeigenaren en gemeente kan de kwartiermaker ook in het kader van de actuele corona maatregelen waar mogelijk ondersteuning bieden aan ondernemers die als hiervan in zwaar economisch weer terecht zijn gekomen. Ondernemers kunnen met vragen ook contact met de kwartiermaker opnemen.

Het 11 April Plein.

Concreet gaat de kwartiermaker zich samen met vastgoedeigenaren, gemeente en ondernemers, bezighouden met een aantal speerpunten. Zoals het formuleren van een aanpak voor de verdere centrumontwikkeling van Ommen en de aanpak van de leegstand; Het versterken en borgen van de onderlinge samenwerking tussen ondernemers, gemeente en vastgoedeigenaren; Het verder versterken van de marketing en communicatie van het centrum in samenspraak met de gemeente en de werkgroep evenementen; Het ondernemerschap in het centrum van Ommen bevorderen door de uitwerking van een programma voor ondernemers in samenwerking met het bestuur van de stichting; Het borgen van afspraken die worden gemaakt ten aanzien van een schoon, heel en veilig centrumgebied; Het bevorderen en uitwerken van meer sfeermaatregelen in het centrumgebied; en het in overleg met het stichtingsbestuur informeren over en betrekken van ondernemers (detailhandel, horeca, recreatie en vastgoed) bij de ontwikkelingen in het centrum van Ommen.