Komst appartementen Middenstraat/Gasthuisstraat gaat -voorlopig- niet door

Ommen – De ontwikkeling van 32 appartementen door Belmar Vastgoedontwikkeling ten zuiden van de kruising van de Gasthuisstraat en de Middenstraat gaat niet door. Belmar was van plan om er 16 starterswoningen en evenveel zorgappartementen te gaan realiseren. Ook zou er een winkelruimte en een ondergrondse parkeergarage komen. In 2011 werd tussen de gemeente en de ontwikkelaar een zogeheten anterieure exploitatieovereenkomst gesloten. In hetzelfde jaar werd het bestemmingsplan aangepast en werd een bouwvergunning verleend aan Belmar.

Het gebouw op de hoek van de Gasthuisstraat (r.) en Middenstraat (l.) waar de poelier gevestigd was.

Vervallen

Sindsdien is de situatie op de rand van het centrum echter ongewijzigd gebleven. Op een aantal antikraak bewoningen na staan de panden grotendeels leeg, en zijn ze door gebrek aan onderhoud vervallen geraakt. Het winkelpand op de hoek van de kruising van beide straten heeft een aantal korte gebruikers gezien, maar kent sinds het vertrek van de poelier geen blijvende ondernemer. De in 1883 gebouwde boerderij die naast het voetpad tussen beide straten staat is dichtgetimmerd, en het dak begint op plekken te verzakken.

Overleg

Over de voortgang van het plan is sinds februari 2017 overleg tussen de ontwikkelaar en de gemeente, op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau. Tijdens deze overleggen is duidelijk geworden dat het plan uit 2011 in de huidige markt niet meer haalbaar is; Belmar heeft geen zicht op afname van de 16 zorgappartementen. De ontwikkelaar heeft in een bestuurlijk overleg dat afgelopen 25 september plaatsvond aan de gemeente gevraagd om het bouwplan te herzien, en hebben aangegeven graag nadere afspraken te willen maken.

Het pad tussen de Gasthuisstraat en Middenstraat.

Omgevingsvergunning

Om de plannen ook daadwerkelijk te kunnen gaan herzien heeft de heer Van der Kaaden namens Belmar aan de verantwoordelijke wethouder gevraagd om de omgevingsvergunning, die reeds verleend is en onherroepelijk is geworden, in te trekken. De gemeente kan hier medewerking aan verlenen. Tegen het intrekken van de vergunning kan wel beroep en bezwaar worden gemaakt. Maar omdat het de vergunninghouder zelf is die het verzoek indient acht de gemeente de kans hierop klein.

Passende invulling

De gemeente en Belmar hopen dat met de herziening van het bouwplan toch een passende invulling komt voor het grotendeels leegstaande en vervallen gebied die recht doet aan het historische centrum. “De huidige leegstand en staat van onderhoud tast de leefbaarheid

van het gebied aan.” wordt geschreven in het collegevoorstel. Ook voor omwonenden zijn de panden een doorn in het oog. De gemeente wil graag meewerken aan de wijziging van de bestaande plannen.

De in 1883 gebouwde boerderij.

Weg vrij

Omdat de huidige overeenkomst niet tot uitvoering is gekomen is deze ongeschikt als afsprakenkader tussen beide partijen, en de overeenkomst zal dan ook moeten worden ontbonden. Het herzien van het afsprakenkader is de eerste stap in het proces van de herontwikkeling. De gemeente heeft de procedure voor de intrekking van de huidige bouwvergunning gestart, dit zodat de weg vrijkomt voor de uitwerking van een nieuw plan. Het is aan Belmar om de uitwerking van een nieuw plan slagvaardig op te pakken, en deze zo snel mogelijk weer voor te leggen bij de gemeente.