Kogel door de kerk: winkels mogen voortaan zondag middag open

Ommen – In 2016 verruimde de gemeente met de ‘Verordening Winkeltijden Ommen 2016’ de mogelijkheden voor openstelling op zondagen in de gemeente. Daarmee mochten de winkels in Ommen maximaal twaalf zondagen in het jaar, waarvan een aantal feestdagen, hun deuren openen. De mogelijke verruiming van deze winkeltijden is een gevoelig in de gemeente, vooral vanwege de zondagsrust. Om zoveel mogelijk rekening te houden met deze gevoelens gaf de gemeenteraad het college de opdracht om eerst een gedegen evaluatieonderzoek te laten doen, voordat er een besluit zou worden genomen over een eventuele verdere verruiming. Daarbij werd toen afgesproken dat er eind 2019 een politiek besluit moet komen over het al dan niet verder verruimen van de openingstijden. De gemeenteraad besloot vanavond om de verordening te wijzigen, en winkels voortaan de mogelijkheid te geven om op zondag middag hun deuren te openen.

Het 11 April Plein.

Onderzoek

Uit een door een onafhankelijk bureau uitgevoerde onderzoek kwam naar voren dat een kleine meerderheid van de inwoners en ondernemers graag zag dat de winkeltijden werden verruimd. Op basis van dit evaluatieonderzoek, verschillende inloopbijeenkomsten en gesprekken met een klankbordgroep concludeerde Bureau Bartels dat er een wisselend beeld bestaat over de openstelling. 47% van de inwoners was negatief over de oude situatie met maximaal 12 opengestelde zon- en feestdagen. 26% van de inwoners was daarentegen tevreden met de oude verordening. 23% had geen overduidelijke mening, en 4% wist het niet.

Bij de ondernemers lagen deze cijfers iets anders. 45% van de ondernemers was over het algemeen genomen positief over de oude verordening. Daarbij werd de huidige aanvraagprocedure door de Handelsvereniging (HVO) als positief genoemd. 22% van de ondernemers was negatief over de huidige verordening. 31% had geen overduidelijke mening, en 3% wist het niet. Een belangrijke kanttekening daarbij is dat de ondernemers de openstelling van winkels op zon- en feestdagen als meest positieve punt (43%) benoemden. Het meest negatieve punt (34%) dat ondernemers benoemden is het tegenovergestelde daarvan; dat de oude verordening volledige openstelling van winkels op zon- en feestdagen niet mogelijk maakte.

61% – 54%

De resultaten van het onderzoek lieten zien dat een meerderheid (61%) van de Ommer inwoners verruiming van de openstelling van de winkels wilde. Net iets meer dan de helft, 52%, wilde dat de openstelling volledig werd vrijgeven. (Bij de inwoners van het centrum lag dit cijfer met 58% nog iets hoger.) 9% wou het niet helemaal vrij geven, maar zag een uitbreiding wel zitten. 13% van de inwoners bleek tevreden met de huidige regeling, en wilde deze zo houden. 4% wou dat de oude openstelling werd verminderd, en 19% zag liever helemaal geen openstelling. 3% had geen specifieke voorkeur.

Bij de ondernemers lag dit cijfer met 54% iets lager dan bij de inwoners, maar ook hier was sprake van een meerderheid. 45% van de bevraagde ondernemers gaf aan te willen dat de openstelling volledig wordt vrijgegeven. Net zoals bij de inwoners zag ook hier 9% een uitbreiding wel zitten, maar hoefde een volledige vrijgave niet per se. Een dubbel percentage als bij de inwoners, 26%, was tevreden met de huidige regeling. 5% wilde dat de huidige openstelling werd verminderd, en 9% wou helemaal geen openstelling. 6% had geen specifieke voorkeur.

De slager, bakker en groenteboer zouden met de nieuwe verordening elke zondagmiddag open mogen.

Besluit

Op basis van de resultaten van het evaluatieonderzoek, een gesteld beoordelingskader en het advies van de klankbordgroep stelde het college voor om de Verordening Winkeltijden aan te passen. “Op basis van een degelijk onderzoek dat is uitgevoerd heeft het college vanmorgen besloten om de raad voor te stellen om de ‘Verordening Winkeltijden Ommen 2016’ te wijzigen, waardoor openstellingen van winkels op alle zon- en feestdagen vanaf 12 uur mogelijk is”, aldus wethouder Bart Jaspers Faijer eerder deze maand. Nadat het voorstel op 14 november tijdens de raadscommissie werd behandeld was het vanavond aan de raad om een besluit te nemen. Er werd hevig gedebatteerd door de verschillende fracties, maar uit eindelijk werd het voorstel met 10 stemmen voor en 7 stemmen tegen wel aangenomen. De CDA met haar 4 zetels en de ChristenUnie met haar 3 zetels stemden tegen.

Alle partijen complimenteerden het college en de ambtelijke organisatie met het onderzoek. Het CDA meende dat iedereen die iets wilde zeggen dat heeft kunnen doen, maar vond de respons desondanks wel teleurstellend. “Het onderzoek heeft ons niet overtuigd dat er een grote meerderheid is. Ik had liever 80-20 gezien. De zondag als rust dag is voor ons van groot belang, en de twaalf koopzondagen zijn voor ons ruim voldoende”, aldus Annelies Bakelaar. Wethouder Bart Jaspers Faijer gaf aan ook liever een hogere opkomst te hebben gezien. “Maar ik durf met een rechte rug te verdedigen dat er een meerderheid voor verruiming is”, zei hij. De ChristenUnie stemde voornamelijk wegens principiële redenen tegen. Alle andere fracties stemden volledig voor.

Met dit instemmen van de raad blijft het uiteraard aan de ondernemers zelf om hun deuren wel of niet te openen. Na de verplichte publicaties zal de gewijzigde verordening vanaf 8 december dit jaar van kracht zijn.