Kindplein West hopelijk in 2021 voltooid, schoolbestuur treedt op als bouwheer

Ommen – Het duurt wel iets langer dan dat een jaar geleden werd verwacht, maar de plannen het Kindplein West krijgen nu gestaag vorm. Een jaar geleden werd optimistisch de verwachting gemaakt dat het schoolgebouw eind 2020 in gebruik kon worden genomen, maar de oplevering wordt nu richting het einde van 2021 verwacht. Normaal is het de gemeente die de verantwoordelijkheid heeft bij de realisatie van huisvesting voor onderwijs. In goed overleg is er gekozen om bij de realisatie van het Kindplein West het bestuur van één van de scholen te laten optreden als bouwheer. Hierbij is gekozen voor VGPO de Oosthoek. “Dat is het bestuur van GBS Guido de Brès. Dit in goede samenwerking met de twee andere schoolbesturen, Floreant van CBS Het Koloriet en OOZ van OBS De Dennenkamp, en uiteraard de gemeente”, aldus wethouder Ko Scheele. “Dat betekent dat zij verantwoordelijk is voor de hele procedure, waarbij er natuurlijk nog wel een aantal dingen voor de gemeente zijn. Een heel belangrijk besluit. Ik vind het ook knap dat de Oosthoek dit wil doen.”

Het veld waar het Kindplein West moet komen, met links OBS De Dennenkamp en rechts het hek van CBS Het Koloriet.

Aanbesteding

De Oosthoek is het schoolbestuur van de vereniging voor gereformeerd primair onderwijs, waar twaalf basisscholen in Oost-Nederland onder vallen. “In Heerde was dit schoolbestuur ook al succesvol bouwheer voor de realisering van een nieuwe school”, vult Scheele aan. Nu het akkoord tussen de scholen en de gemeente is uitgewerkt start die laatste met de procedures voor de wijziging van het bestemmingsplan en de vergunning voor de bouw van Kindplein West, het toekomstige gezamenlijke onderkomen voor GBS Guido de Brès, CBS Het Koloriet en OBS De Dennenkamp. “De bestemmingsplan procedure hopen we ultimo juli 2020 af te ronden. Daarna begint de bouw wat ongeveer jaar zal vergen. Hopelijk hebben we dan een prachtig kerstcadeau in 2021”, verteld Scheele enthousiast.

Inmiddels is de Europese aanbestedingsprocedure in de tweede (gunnings-)fase aanbeland. “Naar verwachting zal er eind van dit jaar een Design en Build aannemer bekend zijn”, meldt het college. Deze Design en Build aannemer zal de plannen dan verder gaan uitwerken tot een uitvoeringsontwerp.

Klankbordgroep

In het kader van het participatieproces heeft de gemeente samen met de bouwheer een klankbordgroep in het leven geroepen. “In die klankbordgroep zitten niet alleen vertegenwoordigers van de scholen, maar natuurlijk en vooral ook van de buurt”, aldus Scheele. Samen met de klankbordgroep is aan de slag gegaan met de uitgangspunten voor de verdere ontwikkeling en invulling van het Kindplein West, zoals de positionering van het gebouw. “Het is er natuurlijk wel ruim gelegen, maar het wordt wel een school voor een paar honderd leerlingen. Dat moet goed worden besproken. We hebben gesproken over bijvoorbeeld de inpassing en verkeerstromen.”

Er is nu een voorkeursvariant ontstaan waarbij het nieuwe schoolgebouw op het veld tussen het Koloriet en de Dennenkamp komt. “Er is straks een terrein van zo’n 15.000 vierkante meter beschikbaar. Daar kunnen we de ongeveer 3.500 benodigde vierkante meters makkelijk in kwijt”, verteld wethouder Scheele. Samen met de leden van de klankbordgroep is ook gekeken naar de beste positie van de nieuw te bouwen voorziening op het terrein. Het schoolgebouw komt ‘naar achteren’ te staan, zodat het bouwvolume niet direct tegenover de woningen komt te staan. Tussen de woningen aan de Tureluur en het bouwvlak zal zo’n 30 meter zitten.

Het voorkeursmodel de school, met de entree aan de zijde van de Patrijsstraat. Illustratie: gemeente Ommen

Bouwhoogte

Uit de klankbordgroep kwamen nog wel wat zorgen over de hoogte van het beoogde bouwwerk. “Omdat het zo ruim is kon er worden volstaan met twee lagen. Dat is ook gebruikelijk in het basisonderwijs. Het heet niet voor niks onderbouw en bovenbouw”, verteld de onderwijswethouder glimlachend. “De onderbouw komt beneden, en de bovenbouw boven. Dat betekent dat we tot een maximale hoogte van zo’n 10,5 meter komen. Een flinke geruststelling voor de buurt.” Binnen deze maximale bouwhoogte zitten ook de installaties op het dak.

Inrichting

Er is ook uitgebreid gesproken over de praktische inrichting van het gebouw. “Er is een heel goed gesprek geweest over wat de wensen nou eigenlijk zijn van de scholen. En heel belangrijk daarbij was natuurlijk dat de identiteiten van de drie scholen, hoewel je gaat samenwerken, wel geëerbiedigd wordt”, zegt Scheele. Dat betekent dat de onderwijskundige inrichting onderling best kan variëren. “De ene school wil bijvoorbeeld de ruimte om wat kleinere lokalen te hebben, en computers op de gang plaatsen. En de andere heeft juist meer behoefte aan grotere lokalen waar alles in gebeurt.”

De gemeente hecht veel waarde aan de gezamenlijkheid van de drie scholen. “Want het is niet alleen maar ‘drie onder een dak’, om het zo maar te zeggen”, zegt Scheele. Het college vindt dat van de ruim 3.500 vierkante meter zeker een aantal honderden vierkante meters gezamenlijk moeten worden gebruikt. Zoals bijvoorbeeld met de aanwezigheid van wissellokalen. “Op een moment dat een school iets meer leerlingen moet huisvesten, en de ander wat minder, kan er dan makkelijk worden gewisseld zonder dat het te veel gedoe geeft.” Die wissellokalen worden dan ook centraal in het gebouw gepositioneerd. Uiteraard zijn er ook meer voor de hand liggende gezamenlijke plekken zoals een grote gemeenschapsruimte, bergingen, speellokalen, theaterzaal en keuken.

Verkeer

Omdat het een school van behoorlijk formaat wordt bestond er in de buurt toch enigszins de vrees dat het verkeer nog wel eens een drama kon worden. De Tureluur, de straat waar het beoogde veld op aansluit, is een smalle straat die doorloopt de woonwijk Dante-Zuid in. “Daar zijn we met de buurt ook erg goed uitgekomen”, meld Scheele. De voornaamste ingang van de school komt aan de Patrijsstraat, vlakbij de huidige ingang van CBS Het Koloriet. Daar komen ook de parkeerplekken voor ouders en bezoekers, en de ‘kiss and ride’ voor het afzetten van kinderen. “Op die manier houd je het meeste verkeer aan die kant”, meent Scheele.

De schoolbevolking zelf parkeert aan de andere kant van het schoolgebouw, met een ingang aan de Tureluur. “Die komen eerder en vertrekken later dan de scholieren. Met het parkeren achter de school hebben de leerlingen daar verder geen last van”, schetst de wethouder. Op basis van de aankomende fietsroutes zijn er twee fietsenstallingen gepositioneerd ten noorden van de parkeerplaats aan de Patrijsstraat, en tussen het bouwvlak en de Tureluur.

Verder zal er komend najaar nog worden overlegd over de beste invulling van de verkeersstromen met de uitwerking van een verkeersplan. “Want er zijn natuurlijk niet alleen directe verkeersbewegingen rondom de school. Er is al aandacht gevraagd voor de Patrijsstraat bij Groen en de Nijenhaghen, en ook de aftakking naar de Kievitsstraat en Chevalleraustraat”, verteld Scheele. “En er is ook nog de verbinding met het fietspad naar het Vechtdal College achter de sporthal langs. Daar hebben we ook een gesprek mee over de buurt, en dat is breder dan de klankbordgroep die we nu hebben.”

Groen

Bij de overleggen werd ook veel aandacht besteed aan het groen, iets wat voor de buurt een belangrijk punt was. De gemeente wil geen grote stenen vlakte die als plein moet dienen. Er is dan ook heel bewust besproken om hierin groen te intrigeren. “Sowieso is het verstandig om onderscheid te maken tussen het plein van de onderbouw en bovenbouw. Voor onderbouw moet het juist heel kleinschalig zijn, de bovenbouw kun je meer ruimte geven”, aldus Scheele. Er is ook veel aandacht voor de afscheiding van de school en het plein met een haag. Maar ook voor het plein zelf wordt aan een gevarieerde invulling gedacht. “Er wordt ook gesproken over een eventuele moestuin, die dan door de leerlingen kan worden verzorgd.” Het voornemen is ook om de ‘kiss and ride’ strook buiten de haal en breng tijden onderdeel van het schoolplein te laten worden als atletiekbaan.

9,5 miljoen

De investering van 9,5 miljoen welke in de begroting is opgenomen voor de transformatie van het terrein is volgens de wethouder ondanks de stijgende bouwkosten ‘realistisch’. “Een eerste marktverkenning leert dat we het daar ook echt voor kunnen doen”, deelt wethouder Scheele. Als het gebouw er eenmaal goed en wel staat is de netto jaarlast voor de gemeente maximaal 302.000 euro. Van de gezamenlijke schoolbesturen krijg de gemeente dan elk jaar 68.000 euro aan ‘eigen bijdragen’. En hoewel scholen niet mogen investeren in ‘stenen’, mogen ze dat wel in het realiseren van een lagere exploitatie last. “En dat gaan ze krijgen. Want met dit gebouw hebben we de hoogst denkbare energienorm te pakken, en met dit laagst mogelijke energieverbruik besparen zij op de energierekening”, deelt de wethouder.

Kinderopvang

De gemeente heeft inmiddels een meerjarige afspraak kunnen maken met een kinderopvangorganisatie, dus zullen ook deze ruimten in het gebouw worden gerealiseerd. “We hebben ook een kinderopvang organisatie bereid gevonden om ‘in te wonen’. En dat is De Kleine Kunst van Brigitte Tas. Zij zijn bereid om een langdurig huurcontract met de bouwheer af te sluiten”, aldus Scheele. Door deze ruimten kostendekkend te verhuren aan een commerciële organisatie gaat de kinderopvang de gemeente per saldo niets kosten.