Kindplein Oost met afspraken tussen schoolbesturen stap dichterbij

Ommen – Schoolbesturen Stichting Floreant van CBS De Kardoen, en Stichting OOZ van OBS Het Palet hebben samen met de gemeente Ommen een intentieovereenkomst getekend waarin enkele ‘bouwstenen’ voor het Kindplein Oost zijn opgenomen. Hiermee bezegelen beide basisscholen hun samenwerking, en hun gezamenlijke ambitie, om elk met behoud van eigen identiteit, een rijk aanbod te creëren vanuit de doorgaande leerlijn voor opvang en onderwijs.

Kindplein Oost

Op 4 maart 2021 stemde de gemeenteraad van Ommen unaniem in met de begroting en de uitgangspunten voor Kindplein Oost. “De gemeenteraad geeft hiermee aan, dat ze volop achter de plannen voor Kindplein Oost staat. Een belangrijke stap in het proces en ik ben dan ook erg blij met het besluit van de gemeenteraad. Want nu kunnen we echt aan de slag”, aldus onderwijswethouder Ko Scheele. De raad gaf daarbij wel als voorwaarde dat de scholen afspreken over hoe ze willen samenwerken. “Het is natuurlijk wel meer dan twee scholen onder één dak”

Wat in ieder geval al vaststaat is de locatie van het Kindplein Oost. Het plan is op de locatie van de huidige Aldi supermarkt nieuw te bouwen voor CBS De Kardoen. Hun bestaande gebouw, en zeker dat van dependance Fluitekruid, zijn nodig aan vervanging toe. Het gebouw van OBS Het Palet is uit deze eeuw, en wordt enkel gerenoveerd. “Hoe het er precies uit komt te zien staat nog niet vast. Dat proces gaan we samen met de scholen en de buurt verder oppakken”, aldus Scheele.

John Wind (l.) van Stichting Floreant en Arie de Wit (r.) hebben intentieovereenkomst ondertekend. In de achtergrond onderwijswethouder Ko Scheele. Foto: gemeente Ommen.

Het combineren van bestaande en nieuwe huisvesting, en buitenruimte binnen een Kindplein moet er voor zorgen dat de scholen gezamenlijk meer onderwijsthema’s en faciliteiten kunnen aanbieden dan voorheen. Zo zijn er ideeën om samen te werken bij vakken als handvaardigheid, en bijvoorbeeld met culturele vorming met een gezamenlijk atelier. Ook een gezamenlijk speellokaal en het optimaal samen benutten van de buitenruimte ligt volgens Scheele voor de hand.

Hoe de schoolomgeving er verder uit zal komen te zien is iets wat nog moet worden ingevuld. Scheele benadrukt dat de gemeente en de scholen de buurt goed mee wil nemen in het hele proces. “We zien ook kansen voor de samenwerking met de buren, denk bijvoorbeeld aan ‘t Vlierhuis. Dat is een hele interessante partner voor de scholen om mee samen te werken”, zegt Scheele. Om met de buurt in contact te treden wordt binnenkort een digitale inloop georganiseerd.

De gemeente en de betrokken schoolbesturen hebben inmiddels heel wat ervaring opgedaan bij de realisatie van het Kindplein West. Het oostelijk gelegen Kindplein is echter wel aanmerkelijk kleiner. In de Dante is plek voor 5 à 600 kinderen, bij de Alteveer zal het aantal rond de helft daarvan liggen.

Bouwstenen

De betrokken scholen Het Palet en De Kardoen hebben in de tussentijd gewerkt aan het inhoudelijk fundament van het Kindplein. Deze zogeheten bouwstenen zijn vastgelegd in een visiedocument. Beide scholen hebben de gezamenlijke ambitie om voor kinderen van 0 tot 13 jaar een rijk aanbod te creëren vanuit de doorgaande leerlijn voor opvang, onderwijs en specifieke ondersteuning van het kind.

Omdat keuzevrijheid in onderwijs voor ouders een groot goed is, willen beide scholen een onderscheidend onderwijsprofiel met een eigen identiteit bieden. De samenwerking moet bovendien voor een kwalitatief beter bovenschools aanbod zorgen. Bijvoorbeeld een taalpunt voor NT2-onderwijs, uitdagende plusklassen voor kinderen met hoge begaafdheid, en ook gemeenschappelijke ondersteuning zoals de logopedie of bij dyslexie. Evenals praktijkgerichte variagroepen om aan de individuele behoefte van het kind tegemoet te komen.

Kinderopvang

Het Palet en De Kardoen willen nauw gaan samenwerken met een nog te selecteren kinderopvangpartner op het gebied van voor- en vroegschoolse educatie, alsmede voor- en naschoolse opvang. Waarbij veel aandacht is voor een doorgaande leerlijn van 0 tot 13 jaar, en een warme overdacht van opvang naar onderwijs. De komende maanden geven beide scholen verder invulling aan het selecteren van een kinderopvangpartner, en het vormgeven van het gezamenlijk programma van eisen.

Als alles meezit kan er volgens Scheele gestreefd worden naar een ingebruikname van het Kindplein Oost bij aanvang van het schooljaar 2024/2025. Maar voor het zover is moet er nog heel veel gebeuren. De verhuizing van de Aldi naar de beoogde nieuwe locatie allereerst. Die procedures zullen nog wel even duren.