Deel Junne wil renovatie van oude brug om sluipverkeer te voorkomen

Ommen/Junne – Boven op de stuw in Junne ligt een brug voor verkeer. Het waterschap Vechtstromen is eigenaar van de stuw, en de gemeente Ommen van de brug. De onderliggende stuw werd in 1918 gebouwd en de constructie is inmiddels aan het einde van de technische levensduur. De stuw en brug werden oorspronkelijk niet ontworpen voor gebruik door zwaar verkeer zoals dat vandaag de dag rondrijdt. In begin 2017 werd de brug voor al het gemotoriseerd verkeer afgesloten. De staat van de stuw en brug bleken zo slecht, dat het niet langer verantwoord was om er zwaar verkeer over te laten rijden. Na onderzoeken en nieuwe berekeningen werd de brug eind maart dat jaar weer opengesteld. Er kwamen fysieke beperkingen voor de grote van voertuigen, en een maximaal toegestaan gewicht van 3 ton werd ingevoerd. Alle uitgegeven ontheffingen voor het gebruik van de brug met een maximaal gewicht van 15 ton, voornamelijk door landbouwbedrijven in de regio, werden ingetrokken.

Dit heeft als gevolg dat lokaal landbouwverkeer nu moet omrijden via Ommen, om zo aan de overkant van de Vecht te kunnen komen. De aanwonenden van vooral de Zeesserweg merken daardoor meer overlast. Iets wat wordt bevestigd door verkeerstellingen van de gemeente. In 2017, het jaar van de afsluiting, was er een verdubbeling ten opzichte van het voorgaande jaar. Vanuit de directe omgeving van de stuw komen echter louter positieve reacties. Doordat er geen zwaar verkeer meer over de brug mag komt er ook veel minder zwaar verkeer over de Junnerweg en Nieuwe Hammerweg, waardoor deze aanwonenden juist weer minder overlast ervaren.

Vervanging

Aangezien het zware verkeer nu moet omrijden, en er onzekerheid heerst over de constructieve veiligheid van de brug besloot de gemeenteraad om over te gaan tot vervanging. Door een extern bureau werden er enkele scenario’s opgesteld voor het vervangen van de brug en de stuw. Hierin werden twee varianten van bruggen voorgesteld. Eén welke kortweg een vernieuwing van de bestaande zou zijn, en een ‘geoptimaliseerde variant’ waarin een voetpad naast het wegdek wordt toegevoegd. Hierin is een 3,5 meter breed wegdek met daarnaast een 1,5 meter breed voetpad geschetst. De gemeenteraad heeft toen opdracht gegeven om deze variant verder te gaan uitwerken. Omdat de brug en stuw nauw aan elkaar verbonden zijn werkt de gemeente samen met het waterschap.

Stuw

Het waterschap Vechtstromen liet in maart dit jaar weten dat de stuw onder de bestaande brug waarschijnlijk niet vervangen zal worden, maar wordt gerenoveerd om de levensduur te verlengen. Het waterschap was van plan om de stuw afgelopen zomer droog te gaan leggen, en te onderzoeken of de stuw kan worden gerenoveerd. Uit bodemonderzoek bleek dat het droogleggen niet zoals gebruikelijk kan, door damwanden in te brengen. Door de trillingen die daarmee gepaard gaan is het risico op schade aan de omgeving te groot. Het waterschap gaat wel verder met het onderzoek, maar dit leidt ertoe dat de eventuele renovatie van de stuw niet zo snel gerealiseerd kan worden als afhankelijk werd beoogd.

Het besluit van het waterschap om de stuw te gaan renoveren in plaats van vervangen, heeft echter als gevolg dat de basis waarop de gemeente in september vorig jaar al een voorkeursvariant voor de brug vaststelde gewijzigd is. Om te bepalen welke constructiemaatregelen het waterschap moet nemen tijdens de renovatie van de stuw, om rekening te houden met de aanleg van een nieuwe brug, moest er vanuit de gemeente een nieuwe voorkeursvariant voor de brug komen. Daarbij werd gezocht naar een variant voor zowel de brug als de stuw, waarin het tijdspad van de realisatie van de brug gehandhaafd kan blijven.

Deze werd gevonden in een variant waarbij de brug bovenstrooms van de stuw komt te liggen. Met deze variant zijn de uitkomsten van het onderzoek van het waterschap niet verder van belang voor de realisatie van de brug. En zal de brug ook niet in de weg liggen als het waterschap de stuw renoveert, of als blijkt dat er toch een nieuwe moet worden gebouwd. Een ander bijkomend voordeel van deze variant van de brug, is dat het verkeer tijdens de bouw gebruik kan blijven maken van de bestaande brug. Het college van burgemeester en wethouders heeft begin juni besloten om deze nieuwe voorkeursvariant van de brug verder uit te gaan werken.

Voorkeur

In het collegevoorstel dat gepaard ging met de beslissing staat bij het punt ‘Draagvlak in de omgeving’, dat de brug met deze variant verder van de naastgelegen woning af komt te liggen, en dat deze variant de voorkeur heeft van de omwonenden en stakeholders. Volgens bewoners van de buurtschap Junne is dit laatste onterecht vermeld. Naar aanleiding hiervan is met behulp van het Plaatselijk Belang Junne/Stegeren afgelopen 5 november een contactavond georganiseerd, waar door de inwoners van Junne werd gesproken over de kwestie. De circa 30 aanwezige inwoners, zowel burgers als boeren, kwamen toen unaniem tot de uitspraak dat een renovatie van de huidige brug de voorkeur heeft.

Hoe dit ‘verschil van standpunt’ in het collegevoorstel terecht is gekomen is niet duidelijk. Plaatselijk Belang voorzitter Frits Welink vermoedt dat de inbreng bij de informatieavonden niet genoeg is meegenomen door de gemeente. Hij benadrukt wel dat het Plaatselijk Belang niet samen met de bewoners een voorkeur uitspreekt, maar enkel het gesprek heeft gefaciliteerd. Wethouder Bongers vertelt dat er nog in gesprek wordt gegaan over het verschil. “Om te kijken waar de eventuele discrepantie dan zit. We hebben ook verslagen van de diverse informatiebijeenkomsten die voor de beslissing hebben plaatsgevonden”, licht hij tijdens een recent perscontact toe. “Maar het gaat er niet om wie precies wat heeft gezegd. Het gaat erom dat we met elkaar tot een oplossing komen.”

Naar aanleiding van de contactavond is een verklaring opgesteld door de bewoners. Hierin is te lezen dat ze onvoldoende participatie ervaren vanuit de gemeente bij de voorbereiding op de besluitvorming omtrent de brug. “Dit maakt het noodzakelijk dat de bewoners op deze wijze hun gezamenlijke standpunt kenbaar maken”, schrijven ze. Er wordt aangegeven dat indien nodig de bewoners dit standpunt ook via de politiek zullen uitdragen. “En in het uiterste geval de daartoe geëigende juridisch procedures in gang (laten) zetten.”

Boeren

In de verklaring wijzen de bewoners op het waardevolle landgoed Junne. ‘Een combinatie van bossen, weilanden en de Vecht die wordt ontsloten door kleine, smalle wegen.’ “Deze historische en kleinschalige inrichting van het landschap is uniek en wenst men te respecteren en te handhaven. Het betreft bovendien een Natura 2000 gebied dat als ecologische hoofdstructuur is aangemerkt”, wordt er geschreven in de verklaring die naar het college van B&W en alle politieke partijen is gestuurd. “In Junne heeft de landbouw altijd een belangrijke rol gespeeld. De bewoners spreken met veel sympathie over de plaatselijke boeren en gunnen hen van harte een verbinding over de Vecht om hun werkzaamheden te kunnen verrichten. Een renovatie van de huidige brug zien de bewoners als meest gewenste optie om deze verbinding te realiseren, aangezien dan geen inbreuk wordt gepleegd op bovengenoemd landschap, de verkeersstroom beperkt blijft, en het zwaar niet-bestemmingsverkeer uitsluit, hetgeen met aanzienlijk minder kosten voor de gemeente Ommen gepaard gaat.”

Sluipverkeer

Het is voornamelijk het zware sluipverkeer waar de bewoners van Junne voor vrezen, als er een nieuwe brug gebouwd zou worden. Ze wijzen er dan ook op dat de verharde wegen in de buurtschap er momenteel wel redelijk tot goed bij liggen. Maar dat het smalle wegen zijn, die niet geschikt zijn voor extra verkeersdrukte en zwaar verkeer. “Ervaringen uit het verleden hebben geleerd dat bij toenemend zwaar transport bermen worden verreden en de veiligheid voor alle verkeersdeelnemers, maar met name voor wandelaars en fietsers waaronder ook vele toeristen, als onvoldoende wordt ervaren.” Om dergelijk zwaar sluipverkeer te voorkomen stellen de bewoners voor om maatregelen te treffen, die de weg over de brug af sluiten voor grote vrachtwagens of landbouwvoertuigen die niet lokaal zijn.

De ‘eigen boeren’, die wonen en/of werken in Junne krijgen dan de mogelijkheid om deze belemmering tijdelijk te passeren. Bijvoorbeeld met een pasje zoals bij het uitrijden van een parkeergarage of industrieterrein. “Door deze voorziening alleen voor de lokale boeren beschikbaar te stellen, wordt een toename van sluipverkeer ontmoedigd c.q. voorkomen.” Volgens wethouder Bongers wordt het traject omtrent de verkeersafwikkeling nog ingegaan. “Dat is best wel een issue. Daar is nog niet een exacte route in vastgelegd. En er zijn vele methodieken om het verkeer te reguleren, maar daar wil ik nu nog niet op vooruit lopen. Want dan verliezen we het participatie traject.”

Gemeente

Marcel Stoel en Mieke Bosma, twee bewoners van de Junnerweg, verzetten zich fel tegen de mogelijke (terug)komst van zwaar verkeer. Zij wijzen de gemeente erop dat er in het verleden pakweg een handvol boeren uit de omgeving een ontheffing hadden om de brug te gebruiken. Maar door slechte handhaving passeerden volgens hen veel meer zware voertuigen de brug, waardoor die overbelast raakte en uiteindelijk afgesloten moest worden. Stoel schreef enkele weken terug een open brief, en Bosma schreef brieven aan de gemeente. Naar aanleiding daarvan gaf wethouder Bongers aan met hen in gesprek te willen gaan. Afgelopen vrijdag is hij dan ook samen met een ambtenaar bij hen thuis langs gegaan, om te praten over de kwestie. “Ik denk dat we een goed gesprek hebben gehad. Ik kan wel constateren dat het leeft in de buurt”, deelt Bongers. “Dat zit zowel bij de mensen uit de landbouwsector, die nu behoorlijk om moeten rijden door een woonwijk. En anderzijds bij de bewoners. Want de wegen zelf zijn relatief smal, dus het verkeer betekend wel iets in die omgeving. Dat we daar met elkaar een goede klus te klaren hebben is helder.”

Er is die ochtend afgesproken dat de gemeente nu verder aan zet is, en de bewoners van Junne zal informeren. De wethouder vertelt dat er samen wordt opgetrokken met het waterschap, en dat er gezamenlijk een omgevingsmanager is aangetrokken die moet zorgen voor de goede communicatie en participatie. Samen met het waterschap zal er binnenkort, mogelijk nog deze maand, een inloopavond worden georganiseerd; zoals eerder al door de gemeente werd aangegeven. “Er zal binnenkort een inloopavond zijn. Deze avond was al voorzien, maar de exacte datum staat nog niet vast en de uitnodigingen moeten de deur nog uit. We hopen de buurt en de stakeholders dan weer bij te kunnen praten. Daar kan men dan ook haar of zijn bevindingen ventileren”, meldt de wethouder.