Inwoners participatie centraal in bestuursakkoord ‘Samen Ommen!’

Ommen – Fractievoorzitters van het CDA, de LPO en de ChristenUnie hebben vanochtend het bestuursakkoord dat is gesloten voor de periode 2018-2022 gepresenteerd en ondertekend in de bibliotheek in de Carrousel. Op een steenworp afstand van het gemeentehuis ondertekenden Annelies Bakelaar (CDA), Leo Bongers (LPO) en Frans van der Mooren (CU) het akkoord dat de titel ‘Samen Ommen!’ draagt. De fractievoorzitters werden ondersteunt door Dick Remmers (LPO), bestuurslid Jan Hekman van het CDA en Jan Wester, fractievoorzitter Provinciale Staten van de ChristenUnie.

LPO fractievoorzitter Leo Bongers besprak concrete plannen.
LPO fractievoorzitter Leo Bongers besprak onder toeziend oog een aantal concrete plannen.

Bestuursakkoord

Naast het bestuursakkoord hebben de partijen overeenstemming bereikt over de samenstelling en de portefeuilleverdeling van het nieuwe college. De partijen hebben gekozen voor drie vol tijd wethouders om uitvoering te geven aan het bestuursakkoord.

“Met elkaar zijn we gekomen tot een heel compact bestuursakkoord. Waarin we met elkaar een afspraak hebben kunnen maken over soms praktische zaken, maar vooral ook hele belangrijke zaken voor de toekomst van Ommen.” aldus fractievoorzitter Annelies Bakelaar (CDA). “Het bestuursakkoord heet ook Samen Ommen! En dat is het belangrijkste wat ons betreft voor de toekomst. Samen Ommen, voor, door en met de samenleving. Dus met inwoners, met organisaties, en met ondernemers, in gesprek over hoe moet het verder met Ommen.” vervolgde Bakelaar.

Dit niet alleen door in gesprek te gaan maar ook door het maken van beleid en te kijken naar wat men wil in de samenheid. Volgens Bakelaar is dat de kern van het bestuursakkoord. In het akkoord is niet alles vastgetimmerd maar geeft de coalitie wel een richting, hun ambities en de prioriteiten weer. “En dat we ambitieus zijn deze coalitie dat mag duidelijk zijn.” verteld Bakelaar.

De coalitie wil concreet aan het werk gaan met praktische zaken zoals bijvoorbeeld de welbekende problemen met de verkeersveiligheid op de Hessel Mulertbrug. Maar ook lokale lasten zoals de forensenbelasting wil de coalitie aanpakken. Ook over de winkeltijden willen de leidinggevende partijen in gesprek met de andere partijen maar ook met de winkeliers. De coalitie wil tevens dat hier een gedegen onderzoek naar wordt uitgevoerd.

Agenda

ChristenUnie fractievoorzitter Frans van der Mooren vertelde over de agenda die de naam ‘Ommer Agenda’ heeft gekregen dat het idee aanvankelijk was om deze het ‘Ommer Akkoord’ te noemen. “Maar we willen ook in de naamgeving uitdrukkelijk aangeven dat de raad van Ommen, de gemeente graag de inwoners volop wil betrekken bij wat we in de komende vier jaar met elkaar gaan doen.” aldus van der Mooren.

“Dat is dienstbaar zijn in Ommen. Dat is leefbaar Ommen, sociaal Ommen, bereikbaar Ommen en recreatief Ommen. Daar hebben we ook de inwoners voor nodig.” vervolgde van der Mooren. De gemeente zal niet langer altijd gaan aangeven wat goed is voor de inwoners maar hen nadrukkelijk betrekken bij onderwerpen die een rol gaan spelen. Uiteraard kan niet bij elk onderwerp eenzelfde inbreng worden geleverd maar de raad zal de inwoners van Ommen bij zoveel mogelijk onderwerpen betrekken.

Fractievoorzitter Leo Bongers van de LPO ging wat meer in op de concrete planen. “Maar vind het toch ook wel belangrijk om te noemen dat we concrete zaken gaan aanpakken. Zoals Haven oost, De Hessel Mulertbrug, de verkeerssituatie in het centrum.” aldus Bongers. De coalitie wil volgens Bongers enerzijds heel concreet aan de slag maar anderzijds ook samenwerken met de andere partijen en samen met de inwoners van Ommen zoeken naar oplossingen waar de gemeente de komende vier jaar voor staat.

Onderzoek

De coalitie heeft een aantal trends laten onderzoeken door Trendbureau Overijssel. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat de vergrijzing in Ommen aanzienlijk is, dit betekent andere markten en extra druk op het sociale domein. Uit hetzelfde onderzoek blijkt dat hoewel recreatie en toerisme een groeiende markt is de werkgelegenheid in deze sector in Ommen minder hard groeit dan in andere gemeentes binnen de provincie. “Daar gaan we op inzetten.” volgens Bongers. Hiervoor is ruimte gemaakt in het budget.

De presentatie werd afgerond door fractievoorzitster Annelies Bakelaar van het CDA. “Het is een compact bestuursakkoord, maar we zeggen ook er moet ook bestuurd worden. We hebben ook verplichtingen vanuit het verleden maar ook onze ambities. En daar hebben we ook een financieel kader voor opgesteld.” Hierbinnen is ook extra ruimte voor zaken die men nu nog niet weet. Ook is er ruimte in het bestuursakkoord opgenomen voor initiatieven van inwoners, dit is volgens Bakelaar nog nooit zo concreet gedaan.

Ondertekening

Na het presenteren van het bestuursakkoord voor de welgeteld twee belangstellenden en dubbel zoveel pers werd het akkoord in drievoud ondertekend door de drie fractievoorzitters. Het bestuursakkoord is voor inwoners van Ommen via de website van de gemeente te lezen. Er staat naast de ruime lijnen echter weinig concreets in.

De fractievoorzitters schudde elkaar de hand na het ondertekenen van het bestuursakkoord.
De fractievoorzitters schudde elkaar de hand na het ondertekenen van het bestuursakkoord.