Hoorzittingen en online peiling over verkeersmaatregelen volgende week van start

Ommen – De al veel genoemde consultatieronde over de komende verkeersmaatregelen in en rondom het centrum van Ommen gaat spoedig van start. De drukte en dagelijkse verkeersstroom over de Vechtkade is al jaren een onderwerp van gesprek, evenals de pogingen om dit te doen inperken. Om de perikelen nu -hopelijk- voor goed aan te pakken heeft het college een ingrijpend maatregelenpakket samengesteld. Daarmee moet de ‘verkeersveiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid’ van het centrum worden verbeterd. De gemeenteraad heeft op 28 januari een principebesluit genomen over dat pakket.

Het college wil nu graag van inwoners en andere belanghebbenden horen hoe ze vinden dat het maatregelenpakket vorm moet krijgen. Volgende week gaan de eerste hoorzittingen en gesprekken met belangengroepen van start. “We kunnen ons al verrijken met enorm veel reacties. Maar vanaf vandaag starten we echt met de consultatieronde”, deelt verkeerswethouder Leo Bongers. “We starten dan met de meest belanghebbenden. Dat zijn de bewoners van de omliggende straten, en de verenigingen van ondernemers. We gaan kijken wat hun visie is, en wat we daaruit kunnen meenemen in het vervolg.” Het is te verwachten dat er onder meer vanuit de ondernemers het nodige zal worden ingebracht. Alle andere inwoners kunnen vanaf 18 maart via een online peiling ook eenvoudig hun mening geven.

Maatregelenpakket

In het omvangrijke maatregelenpakket waarover de gemeenteraad een principebesluit heeft genomen is gekozen voor gedeeltelijke of volledige afsluiting van de Vechtkade voor het doorgaande autoverkeer. Bij een volledige afsluiting wordt de Vechtkade, tussen de Hessel Mulertbrug en het parkeerterrein op de Markt autovrij gemaakt. Bij een gedeeltelijke afsluiting wordt de Vechtkade autoluw ingericht met behulp van een knip, door het plaatsen van een afsluiting ter hoogte van de parkeerplaats bij de Markt. Hierdoor wordt het doorgaande verkeer geweerd, maar is het van beide entrees van de Vechtkade nog mogelijk het parkeerterrein te bereiken. Daarnaast bestaat het pakket uit maatregelen om te voorkomen dat de overlast zich verplaatst naar de Prinses Julianastraat/Schurinkstraat. Ook zijn de opwaardering van de rondweg via de Coevorderweg, Slagenweg en Balkerweg, en een vrij liggend fietspad naast de Chevalleraustraat onderdeel van het plan.

Online peiling

Vanaf 18 maart tot en met 6 april zal voor iedereen een online peiling open staan. “We willen de Ommenaren graag actief betrekken bij de verkeeroplossing voor het centrum. Het gaat om hun centrum. Dankzij de online peiling hebben we een mooie manier gevonden om ze mee te laten denken over het maatregelenpakket”, meent Bongers. “En dat is fijn, want we merken dat veel inwoners betrokken zijn en dat het onderwerp leeft. Zo willen we bijvoorbeeld graag van inwoners weten hoe zij denken over de inrichting van de Vechtkade, autoluw of autovrij. En waar hun prioriteiten liggen als het gaat om bereikbaarheid en leefbaarheid. De peiling is een aanvulling op de informatie die we in overleggen met belanghebbenden en de hoorzittingen ophalen. ”

Het gaat om een moderne en tegelijk toegankelijke online peiling. Door bij vragen of stellingen naar links of rechts te vegen kan de invuller aangeven wat men belangrijk vindt voor het centrum, en hoe ze denken over het maatregelenpakket. “Het is niet alleen maar kort: waar ben je voor of tegen. Er wordt dieper gekeken, ook naar waar men vandaan komt bijvoorbeeld. Door deze laagdrempelige manier van consulteren willen we de voorkeuren van de Ommenaren in beeld brengen”, licht de wethouder toe. Bongers benadrukt dat er uiteraard ook maatregelen worden genomen om te voorkomen dat één persoon meermaals de peiling gaat insturen. De peiling zal tijdens de gestelde periode te vinden zijn via www.ommen.swipocratie.nl.

Hoorzittingen

Naast de online peiling starten volgende week ook de hoorzittingen. Inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden kunnen daar hun mening naar ter horens brengen, en verder toelichten. De hoorzittingen zijn op de middagen van 15, 18, 19 en 25 maart. En vinden, vanwege de geldende corona-maatregelen, via beeldbellen plaats. Elke deelnemer krijgt 20 minuten de tijd om een betoog te houden. “Er staan al heel wat gesprekken en hoorzittingen gepland. Men kan zich voor de hoorzittingen ook nog steeds aanmelden”, zegt Bongers. Hij roept dan ook op om dat vooral te doen. Dat kan door een mail te sturen naar centrumstructuur@ommen.nl.

Nota

Het resultaat van de consulatie fase is een verzameling van reacties en verbetersuggesties. Die zullen worden verzameld in een consulatie nota, en worden meegenomen in het afwegingsproces voor het uitwerken van de voorkeursvariant. De gemeenteraad wordt gaande het proces geïnformeerd, en zal zodra de nota klaar is deze ook toegestuurd krijgen. Daarmee wordt de consulatie fase afgerond, en start de uitwerkingsfase. In die uitwerkingsfase wordt in de maanden april en mei op basis van het principebesluit en de consultatie nota een afweging gemaakt van de verbetervoorstellen die in de consultatieronde naar voren zijn gebracht.

Dit moet uiteindelijk uitmonden in een afgewogen voorkeursvariant die in de besluitvormingsfase aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. De verwachting is dat dit nog voor het zomerreces kan gebeuren. In de commissievergadering hieraan voorafgaand hebben belanghebbenden de mogelijkheid om in te spreken. De planfase en realisatiefase zullen dan naar waarschijnlijk na de zomervakantie volgen.