Groen licht voor skatebaan 2.0; aandacht voor toegankelijkheid speeltuinen in gemeente

Ommen – De gemeenteraad van Ommen heeft unaniem ingestemd met de vervanging van de skatebaan nabij de Carrousel; in het voorstel ook wel ‘Skatebaan 2.0’ genoemd. Tijdens de voorbereidende vergadering van de raadscommissie afgelopen 14 oktober werd al duidelijk dat een meerderheid achter het voorstel stond. Het vervangen van de skatebaan is volgens zowel de gebruikers als het dagelijks bestuur van de gemeente hoognodig. “Het is niet zo dat de baan is afgekeurd, maar iedereen ziet dat daar nodig wat moet gebeuren”, zei wethouder Ko Scheele eerder.

Scheuren, kieren en falend lapwerk in de asfalt ondergrond maken dat het gebruik van de skatebaan al lang niet meer optimaal of veilig te noemen is. De jongeren die er skaten hebben nu zelf bij de gemeente aangeklopt met de wens voor het vernieuwen van de bewuste baan naast jongerencentrum Punt. Uit een peiling is gebleken dat er voldoende behoefte is voor zo’n nieuwe skatebaan.

WijZ Welzijn -dat het jongerencentrum runt- ziet het opwaarderen van de skatebaan als een goede mogelijkheid voor het versterken van de sociale samenhang. Zo zou de skatebaan ten dienste kunnen staan van het jongerenwerk in de gemeente, en niet langer als een voorziening op zich. De gebruikers van de skatebaan hebben samen met de jongerenwerkers een plan bedacht.

Het college heeft veel waardering voor het initiatief vanuit de jongeren, en stelde de raad voor om onder voorwaarden mee te werken aan het vernieuwen van de skatevoorziening. Zo is een vereiste dat het openbaar toegankelijke karakter gewaarborgd blijft. Daarom is het aan de jongeren om duidelijke afspraken te maken over het gebruik van de skatebaan. Tijdens de raadscommissie vergadering bleek dat zij in grote lijnen achter het voorstel staan; alle fracties noemden het een prachtig initiatief.

Toegankelijkheid

Tijdens de vergadering van de raadscommissie werd door Marleen Hemstede (CU) gevraagd om rekening te houden met gebruiksmogelijkheden voor mensen met een beperking, bijvoorbeeld gebruikers van een rolstoel. “Zodat alle kinderen de skatebaan kunnen gebruiken, maar ook ouderen voor het aanleren of versterken van hun rolstoelvaardigheden”, aldus Hemstede eerder deze maand. Wethouder Scheele gaf toen aan hiernaar te laten kijken.

Een onderwerp dat in principe breed wordt gedragen, maar wel zeer complex is. Uit navraag door WijZ Welzijn is gebleken dat dit praktisch gezien niet te doen is. “Een skatepark moet voldoen aan de Europese Norm voor Skateparken. Dit heeft ook een relatie met aansprakelijkheid bij letsel”, verklaard het college. Wanneer niet aan die norm wordt voldaan is de gemeente aansprakelijk. “Op basis van de huidige Europese Norm is het niet realistisch de skatebaan geschikt te maken voor mensen met een fysieke beperking.”

Voor jongeren met een niet-fysieke handicap ziet WijZ Welzijn wel mogelijkheden. Zij zullen door WijZ Welzijn worden gevraagd te participeren in het participatieproject rondom de skatebaan. “Jammer dat de toegankelijkheid voor mensen met een fysieke beperking te ingewikkeld is om mee te nemen in het ontwerp”, reageerde Hemstede.

OOG

Toch wil het dagelijks bestuur wel proberen de mogelijkheden voor mensen met een fysieke beperking te vergroten in de gemeente. Daarover is gesproken met het Ommer Overlegorgaan Gehandicaptenbeleid (OOG). Die gaf aan ook te denken aan andere doelgroepen en plaatsen zoals speelplekken voor het jonge kind. De voorzitster van het OOG heeft aangegeven dit bij een komend overleg aan de orde te stellen, en daarover terug te koppelen naar de gemeente. “We hopen dat het oog met een goed voorstel kan komen om de toegankelijkheid van de speeltuinen voor kinderen met een fysieke beperking te vergroten, en zien het dan ook graag tegemoet”, aldus Hemstede.

Toereikend

Het idee is om de nieuwe skatebaan aan te leggen met betonelementen. Dat betekent dat het geheel duurzamer is, maar wel duurder in de aanleg. In het voorstel werd om een krediet van maximaal 122.000 euro gevraagd. Dat bedrag is gebaseerd op een ‘voorbeeld’ offerte. Hoe het park daadwerkelijk vorm krijgt moet nog worden ingevuld samen met de gebruikers. De daadwerkelijke kosten zullen dan ook pas na aanbesteding blijken. Volgens wethouder Scheele is ervoor zover nu bekend voldoende ruimte binnen het gevraagde budget.

Dat deed enkele fracties, waaronder voornamelijk de VOV, tijdens de raadscommissievergadering afvragen of het dan nu niet te vroeg is om al een budget te stellen. “Denk bijvoorbeeld aan wat de ChristenUnie noemde, om ook iets voor mindervaliden te regelen. Ik denk niet dat die prijs daar goedkoper van wordt”, opperde Gerrit de Jonge (VOV) toen. De fractievoorzitter wilde meer zekerheid dat er voldoende geld beschikbaar is voor de realisatie, en vroeg om het bedrag iets te verhogen. “Ik zie liever in het jaaroverzicht dat het bedrag niet helemaal besteed is, dan dat we terug moeten komen voor meer geld.”

Toezeggingen over een verhoging van het budget bleven echter uit. De Jonge hield vast, en wilde uiteindelijk als enige partij dat het voorstel werd besproken in de raad; de overige partijen beschouwden het toen al als hamerstuk. Bij het vaststellen van de agenda van de bewuste raadsvergadering gaf VOV-raadslid Middelkamp aan dat het onderwerp nu wat hun betreft ook als hamerstuk kon worden behandeld. “Sindsdien zijn er diverse aanvullende informaties tot ons gekomen, en dat is voor ons aanleiding om voor te stellen het als hamerstuk te behandelen”, aldus Middelkamp. En zo geschiede dan ook.

Wat wethouder Scheele betreft kan er snel worden begonnen met de realisatie.