Groen licht voor omvangrijke herontwikkeling voormalig Intertoys pand; ook woningen op begane grond

Ommen – De gemeenteraad van Ommen heeft ingestemd met de omvangrijke herontwikkeling van een gebouw aan de Varsenerstraat. In het bewuste gebouw ten oosten van de HEMA was voorheen de Intertoys gevestigd. Het gebouw heeft nu twee verdiepingen. Met aan het doorgaande gedeelte van de Varsenerstraat op de begane grond twee winkelpanden; de leegstaande voormalige speelgoedwinkel en het Wijnhof Ommen. Aan de noordkant van het gebouw -ter hoogte van de parkeerplaats- is ook nog een nu eveneens leegstaande commerciële ruimte. De eerste verdieping van het gebouw bevat zes woningen.

Woningen

Het plan waar de gemeenteraad nu groen licht voor heeft gegeven behelst het toevoegen van een derde verdieping, met daarin zeven nieuwe woningen. Het college van burgemeester en wethouders had hier vorig jaar in principe al akkoord voor gegeven. De initiatiefnemer heeft haar plannen recent uitgebreid, met aan de noordkant van het gebouw ook drie woningen op de begane grond. Per saldo zullen met het plan dus tien extra appartementen worden gerealiseerd aan de rand van het centrum.

Uitbouw

Om de toevoeging van de drie woningen op straatniveau mogelijk te maken, komt de winkelruimte aan de noordkant van het gebouw te vervallen. Op de hoek van de Varsenerstraat en de steeg richting het parkeerterrein wordt de winkelruimte uitgebreid. Een etalage achtige uitbouw moet 33 vierkante meter toevoegen aan de winkeloppervlakte. Door het toevoegen van de woningen krimpt de totale winkelruimte wel met 153 vierkante meter, naar een nieuw totaaloppervlakte van 489 vierkante meter.

De uitbouw moet de commerciële ruimte een opwaardering geven, en wordt daarmee -in de ogen van de initiatiefnemer- aantrekkelijker voor verhuur. De uitbouw betekent wel dat de doorgang van zowel de steeg als de doorgaande Varsenerstraat iets kleiner wordt. Maar volgens het college zijn hierop vanuit verkeerstechnisch oogpunt geen bezwaren. Ook de bevoorrading van de winkels zou niet in het geding komen, omdat de vrachtwagens zich nu ook niet bevinden in het gedeelte waar de uitbreiding staat ingetekend.

In het voorjaar van 2020 stond de winkelruimte al leeg.

Dat geen van de omliggende ondernemers een zienswijze heeft ingediend, in verband met een afnemende ruimte voor laden en lossen, verbaasde PvdA-fractievoorzitter Hilbert Moerman. Hij vond het ook bijzonder dat met de toch aanwezige leegstand in het centrum, een langdurig leegstaand winkelpand zo ingrijpend wordt verbouwd.

Omvangrijk

Om de herontwikkeling te kunnen realiseren zal het gebouw flink onder handen moeten worden genomen. De bestaande bebouwing zal deels worden gesloopt; waar onder de huidige buitengevels. Waar nu sprake is van een ‘voorkant’, en een verder kale westgevel, moeten in de nieuwe situatie alle gevels een prominente uitstraling krijgen.

De gevel aan de steeg en bij het parkeerterrein krijgt volgens de tekeningen een pandsgewijze gevelindeling; die benadrukt wordt door kleine verspringingen in de gootlijn en met afwisselend kleur- en materiaalgebruik. De uitbouw van de winkelruimte kenmerkt zich door veel glas. En natuurlijk niet te vergeten; het toevoegen van een derde verdieping.

Impressie van de nieuwe gevel aan de Varsenerstraat (l.) en vanaf het parkeerterrein. Illustratie: Tim Versteegh Architect.

Parkeren

De gemeenteraad uitte tijdens de behandeling wel zorgen over de parkeersituatie na de herontwikkeling. Het toevoegen van tien appartementen zal ook om meer parkeerruimte vragen. Volgens de normen hoort het parkeren op eigen terrein te worden opgelost, maar dat is hier geen mogelijkheid. In het plan worden de nieuwe bewoners -net zoals de huidige- de mogelijkheid aangeboden om een parkeervergunning aan te schaffen, waarmee mag worden geparkeerd op de daarvoor bedoelde terreinen. Volgens het college is daar nog voldoende ruimte. Ze verwacht niet dat de ruimte voor kort parkeren minder zal worden, omdat bewoners daar nu ook niet mogen lang parkeren.

De raadsleden zien nu nog geen problemen, maar vragen zich wel af of het blijven verwijzen naar parkeervergunningen voldoende toekomstbestendig is. “Er zijn meer ontwikkelingen in het centrum waarbij parkeren een rol gaat spelen. Aan die parkeerplaatsen voor vergunninghouders zijn ook grenzen”, merkte Dick Remmers (LPO) op. “Het zal deze keer nog lukken, maar met de diverse ontwikkelingen voorzie ik wel een probleem als we daar als gemeente niet op anticiperen.” Ook Marinus Dunnewind (CDA) vroeg zich af of er bij een volgend initiatief nog wel voldoende ruimte voor vergunninghouders is, maar relativeerde de beperking ook. “Als we kijken naar grotere steden, zijn er maar weinig mensen die een parkeerplek voor de deur of dichtbij hebben.”

Volgens wethouder Leo Bongers kijkt het college aandachtig naar de parkeer kwestie. “We zien wel dat de auto een steeds minder prominente rol gaat spelen bij de jonge bewoners, en er dus ook minder auto’s zijn.” Dick Remmers van de LPO vroeg tijdens de raadsvergadering of de kelder onder het gebouw niet voor parkeren gebruikt zou kunnen worden. Maar dat is volgens Bongers gezien de ruimte, praktisch niet mogelijk. Bovendien wordt een groot deel van de kelder in de plannen nog steeds gebruikt als winkelruimte; de rest voor de fietsenstalling en bergingen van de appartementen.

Vraag

Volgens het huidige bestemmingsplan zijn alleen het bestaand aantal woningen toegestaan. Het toevoegen van de tien woningen, en sowieso woningen op de begane grond, zijn in strijd met het bestemmingsplan. Ook het uitbreiden van de winkelruimte is niet toegestaan. Toch is er volgens het college voldoende reden om af te wijken van het geldende bestemmingsplan. Met het plan wordt ingespeeld op de bestaande en toenemende vraag naar kleinere woningen. Evenals het verdichten van wonen aan de noordkant van het centrum, en het tegengaan van winkelleegstand; allemaal doelstellingen in het Gemeentelijk Omgevingsplan.

Toevoeging van de woningen op de begane grond bevalt het college eveneens. “Door het toevoegen van woningen op de begane grond, ter hoogte van het parkeerterrein en buiten het kernwinkelgebied, verbetert de ruimtelijke kwaliteit aan het parkeerterrein aanzienlijk”, schrijft het dagelijks bestuur. Door het handhaven van de commerciële ruimte op de begane grond voldoet het plan ook aan het gevoerde beleid ten aanzien van detailhandel in het centrum. “Dit sluit aan bij waar we al langer mee bezig zijn; om vrijkomende winkels aan de noordkant van het centrum te faciliteren naar kleinere wooneenheden. We denken dat hiermee een stukje leefbaarheid gaat toenemen”, aldus wethouder Bongers.

Geen bezwaar

De initiatiefnemer heeft contact gehad met omwonenden en de Verenigingen van eigenaars van de nabijgelegen gebouwen, evenals rondom gevestigde ondernemers en bewoners van de bovenliggende appartementen. Allen hebben aangegeven in te stemmen met het plan. Het ontwerpbestemmingsplan heeft de verplichte zes weken ter inzage gelegen, en in die tijd zijn geen zienswijzen ingediend. Er is met de initiatiefnemer wel een planschadeovereenkomst getekend, om eventuele gevolgen van planschade te kunnen verhalen.

De Stichting Ommer Molens heeft ook geen bezwaar gemaakt tegen het verhogen van de bebouwing, die binnen twee molenbiotopen valt. Formeel zou het gebouw een kleine twee meter te hoog worden, maar rondom is al bebouwing aanwezig met een derde bouwlaag. En ook op kortere afstand naar de molens staan al gebouwen die hoger reiken. De stichting is het eens met de conclusie van het college, dat er daardoor geen nadelige gevolgen voor de molens zijn.

Verfraaiing

Het toevoegen van de woningen kan niet met een reguliere procedure. Daarom moet er voor het plangebied een bestemmingsplanherziening worden doorgevoerd, waarover de gemeenteraad moet beslissen. Die had dus wel wat vraagtekens bij enkele aspecten van het plan. Maar uiteindelijk was de conclusie dat het een mooi stukje verfraaiing voor het centrum zou zijn.

“Geen zienswijzen, extra woonruimte en een stukje verfraaiing. Niemand is erop tegen, dus wij ook niet”, motiveerde Robin Hutten (VVD). “Een mooi plan, met uitbreiding van de woonruimte in een markt waar veel vraag is”, vulde Dunnewind (CDA) aan, die uitkijkt naar meer van zulke initiatieven in de toekomst. Marsman (CU): “Geen zienswijzen, ook niet op punten waar we dat wellicht wel hadden verwacht. De molenstichting ook akkoord, en wij ook.” Het uitblijven van zienswijzen leek voor de raad vooral belangrijk. Er werd unaniem ingestemd.