Groen licht voor nieuwe Aldi winkel tegenover brandweerkazerne

Ommen – Het licht voor de nieuwbouw van een nieuwe Aldi supermarkt op de noordelijke hoek van de Nieuwelandstraat en de Schurinkstraat staat eindelijk op groen. De van oorsprong Duitse discounter is al jaren bezig met de plannen om op die plek een nieuwe winkel te realiseren, als vervanger van de huidige winkel aan de Slagenweg. De gemeenteraad vergaderde al verscheidende keren over de plannen, en stemde afgelopen donderdagavond in.

Voorbeeldwinkel

Op het braakliggende terrein -dat nu deels als tijdelijk parkeerterrein wordt gebruikt- wil het supermarktconcern een energiezuinige winkel bouwen, voorzien van haar nieuwste winkelformule. Het nieuwe pand zal bijvoorbeeld geen gasaansluiting hebben, en een dak vol met zonnecollectoren. Het Ommer filiaal moet uiteindelijk als model gaan dienen voor andere nieuwe vestigingen in het noordoosten van het land.

Volgens de Aldi kan dit doel niet op de huidige locatie aan de Slagenweg worden bereikt. “Deze locatie kent, gelet op de omgeving, meer het karakter van een wijksupermarkt, terwijl men een groter regio bereik nastreeft. De voorkeur van de ALDI gaat daarom uit naar locaties gelegen aan of nabij hoofdinvalswegen buiten het centrumgebied. Voor Ommen heeft ALDI gekeken naar een aantal locaties, waarbij de ALDI is uitgekomen bij de locatie aan de Nieuwelandstraat”, verklaarde het bedrijf in 2019.

Ontsluiting

Met de verhuizing, nieuwbouw en de andere bijkomstigheden an sich had het algemeen bestuur weinig moeite. Maar de ontsluiting van de nieuwe winkel bleek wel een hekelpunt te zijn voor de bestuurders. In de eerste ontwerpen van de grootgrutter was het idee om de inrit voor voertuigen aan de Nieuwelandstraat te doen, met een aparte ingang voor fietsers en voetgangers aan de Schurinkstraat.

Een ontwerp dat past binnen de verkeersvisie van de gemeente. Maar toen de raadscommissie er zich voor het eerst over boog kwamen er zorgen naar voren over de verkeersveiligheid op het parkeerterrein. Evenals mogelijke opstoppingen op de Nieuwelandstraat. Dat laatste zou kunnen leiden tot hinder bij het uitrukken van hulpdiensten vanaf het DOEK, waar de brandweer en politie zijn gevestigd.

Het voorstel werd teruggestuurd, met de opdracht om het verkeersaspect nog eens tegen het licht te houden. En onder meer de mogelijkheden van een alternatieve ontsluiting, bijvoorbeeld op de rotonde van de Balkerweg, te bekijken. Een uitgebreid verkeersonderzoek werd gedaan, en even werd een ontsluiting op die rotonde als beste optie gezien. Maar uiteindelijk kwam de ontsluiting op de Nieuwelandstraat toch weer naar voren als de ‘minst slechte’ oplossing.

Uiteindelijk werd door een meerderheid van de gemeenteraad een amendement aangenomen, waarmee werd bepaald dat de ontsluiting via de Nieuwelandstraat moest gaan plaatsvinden; zoals aanvankelijk ook het voorstel was. Om de bereikbaarheid van het supermarkt terrein voor voetgangers en fietsers te verbeteren zal op de plek van het voormalige busstation aan de Schurinkstraat -ter hoogte van de Van Reeuwijkstraat- een nieuwe oversteek worden gerealiseerd.

Verder komt er naast het fietspad aan de kant van de nieuwe supermarkt een voetpad. De Aldi zal al deze aanpassingen betalen. De benodigde wijziging van het bestemmingsplan, en de ontwerp omgevingsvergunning werden ter inzage gelegd. Daarop werden geen zienswijzen ingediend.

Hulpdiensten

Dat de keuze toch weer op de Nieuwelandstraat is gekomen bleef sommige raadsleden bevreemden. “De ‘minst slechte’ oplossing wordt gekozen; dat betekent dus eigenlijk per definitie dat het geen goede oplossing is”, zei fractievoorzitter Gerrit Middelkamp van de VOV. “Ik kan me nog goed herinneren dat de brandweer en politie niet achter deze oplossing stonden.”

Wethouder Bongers verklaarde dat er sprake is geweest van een stukje voortschrijdend inzicht: “Naar aanleiding van het amendement is weer overleg geweest met de hulpdiensten, samen met de verkeerskundigen. Uiteindelijk zijn we met toegezegde aanpassingen op een compromis gekomen; en zijn de hulpdiensten formeel akkoord.”

Op verzoek van de hulpdiensten zal het stuk middenberm in de Schurinkstraat tot aan de rotonde met de Balkerweg worden verlaagd. De verkeerskundigen verwachten dat opstoppingen hier nog het meest de hulpdiensten kunnen hinderen. Met het extra te gebruiken wegdek moet er bij een uitruk voldoende ruimte zijn om eventueel verkeer te kunnen passeren. Ook deze aanpassing zal worden bekostigd door de Aldi.

Kindplein Oost

Met de verhuizing van de supermarkt komt de locatie aan de Slagenweg vanzelfsprekend vrij. De Aldi heeft de gemeente aangeboden om het perceel als eerste te kunnen kopen, en de gemeente heeft afgelopen voorjaar van deze optie gebruik gemaakt. De gemeenteraad sprak eerder al uit het perceel als voorkeurslocatie voor een Kindplein Oost te zien.

Voor het overkopen van de in 2002 gebouwde winkel, en de parkeerplaats die daarbij hoort, betaald de gemeente een kleine vier ton. Een datum in de koopovereenkomst leidde nog wel tot vragen van de raadsleden. Volgens de overeenkomst zoals die aanvankelijk voorlag zou de koop van het perceel aan de Slagenweg namelijk kunnen worden ontbonden, als de nieuwe winkel niet uiterlijk 31 december 2022 geopend zou zijn.

En hoewel de bouw gezien de afwezigheid van zienswijzen waarschijnlijk spoedig van start kan gaan, is het onwaarschijnlijk dat de winkel dan al geopend kan zijn. “De aankoop kan ontbonden worden als op uiterlijk 31 december 2022 de nieuwe vestiging niet geopend is. Daar begint toch enige frictie voor ons te ontstaan”, merkte Dick Remmers (LPO) op.

Volgens wethouder Bongers was het zeker de intentie die datum te halen, en werd deze vooral opgenomen om er van beide kanten enige vaart in te houden. Remmers stelde voor om -gezien het toch reële risico dat de koop ontbonden zou kunnen worden- de overeenkomst zo aan te passen dat de ‘oude Aldi’ een maand na de opening van de nieuwe winkel moet worden opgeleverd. Het document werd op die manier aangepast, met een termijn van vier weken na opening.

Bodem

Een ander punt van de koopovereenkomst waar de raad vraagtekens bij had is de ontbindingsmogelijkheid bij het aantreffen van bodemverontreiniging. Aan het afgesproken bodemonderzoek zitten volgens Middelkamp (VOV) wellicht -al dan niet theoretisch- wel risico’s. “Wellicht kunnen we op die locatie helemaal geen school bouwen, omdat de grond daar domweg niet geschikt voor te maken is.”

Een eventuele sanering zou ook veel kosten met zich mee kunnen brengen. Maar Bongers maakt zich daar geen zorgen over, en uitte zich zelfs enigszins verbaasd dat sommige fracties dat wel deden. “Ik wil u in herinnering brengen dat die grond ooit door Aldi is gekocht van de gemeente Ommen. Toen was de grond gewoon schoon. Het zou me verbazen als een supermarkt in een paar jaar de grond heeft vervuild”, aldus Bongers.

De verwachting is dat later dit jaar definitief een locatie zal worden gekozen voor het Kindplein Oost. De resultaten van het bodemonderzoek zullen dan ook bekend zijn. Pas als de school locatie is gekozen zullen er eventueel verkoopafspraken kunnen worden gemaakt met de Baalderborg Groep en Stichting Sprank.

Met die partijen zijn gesprekken over een maatschappelijk invulling van de kavel tussen ’t Vlierhuis en Het Palet, waar het Kindplein Oost eerder was bedacht. Maar van bindende afspraken is nog geen sprake.