‘Gepasseerde’ Tureluur-bewoners willen Kindplein West niet pal voor de deur

Ommen – Op het lege trapveld tussen Het Koloriet en De Dennenkamp moet een nieuw gezamenlijk onderkomen voor deze scholen komen, genaamd Kindplein West. Naast beide genoemde scholen verhuizen ook basisschool Guido de Brès en kinderopvang De Kleine Kunst naar het nieuwe gebouw. Die laatstgenoemde als langdurige huurder. Op de plekken van de oude schoolgebouwen van Het Koloriet en De Dennenkamp komen naast de nieuwbouw deels parkeerplaatsen en plein. Om de uitvoering van dit plan mogelijk te maken moet de bestemming van het hele plangebied worden gewijzigd, zodat alle gronden de bestemming ‘maatschappelijk’ krijgen. Tijdens de raadscommissievergadering van afgelopen donderdag werd de commissie door het college om haar advies gevraagd omtrent het voorgestelde ontwerpbestemmingsplan.

Positionering

Hoewel er met de wijziging van het bestemmingsplan feitelijk nog geen invulling wordt gegeven aan het voorgestelde bouwvlak, lieten tientallen bewoners van de Tureluur al wel weten dat zij niet akkoord gaan met het huidige voorstel van de gemeente. Zij willen niet dat het bouwvlak tot pal voor hun woningen komt, en vrezen dat het maximaal 10,5 meter hoge gebouw straks op 30 meter van hun voordeuren verrijst. “Dat dit gebouw mogelijk tot op zo’n korte afstand van onze woningen wordt gesitueerd is ronduit onbegrijpelijk”, zei Henk van der Heide. Hij sprak namens de Tureluur-bewoners in bij de vergadering, en is zelf sinds 1984 woonachtig aan de straat. De direct omwonenden namens wie hij het woord voerde zien liever dat het gebouw verder naar ‘achteren’ (het noorden) wordt gepositioneerd.

Voorkeursmodel

Tijdens inloopavonden die door de gemeente werden georganiseerd lieten de bewoners van de Tureluur hun voorkeur dan ook vallen op een model van de gemeente waarbij dit het geval is. “Een aantal modellen werden getoond, en onze indruk was meteen al dat we met model 2 wel kunnen leven, en dat we daar met de gemeente misschien wel goede plannen over kunnen maken”, lichte Van der Heide toe. Volgens hem kwam de gemeente later toch met een andere voorkeursvariant. “Vanaf de officiële bekendmaking omtrent de bouw van dit scholencomplex hebben wij ons uiterst begripvol en meegaand opgesteld. Het enige wat wij van de gemeente vroegen was enige samenwerking, overleg en begrip naar ons toe. Van dit laatste is tot op heden onzes inziens niets terecht gekomen”, meent hij. “Zelfs een bouwmodel, door de gemeente zelf voorgesteld, en welke door een meerderheid van de Tureluur-bewoners als voorkeursmodel werd benoemd, wordt zonder enkele vorm van uitleg of verklaring vervangen door een bouwmodel die door ons als direct omwonenden als onaanvaardbaar wordt ervaren.”

In stukken van de gemeente is te lezen dat in het proces met diverse betrokkenen, waaronder ontwerpers, verkeerskundigen, de bouwheer, gemeente en een klankbordgroep, is gesproken om tot de uitwerking van meerdere modellen te komen. “Dit heeft geleid tot 8 modellen die passen in de omgeving. Uit deze 8 modellen zijn twee voorkeursmodellen naar voren gekomen. Deze zijn samengevoegd. Dit plan is de basis geweest voor dit bestemmingsplan. In de volgende ontwerpfase wordt dit model verder uitgewerkt”, schrijft het college.

Waardevermindering

De bewoners van de Tureluur zijn bang dat er met het huidige voorstel meer overlast zal worden ervaren van hangjeugd, dat hun woningen minder waard worden, en dat het uitzicht in plaats van een groen speelveld straks een muur van 10,5 meter wordt. “Op het moment is het zo dat het gebouw net andersom komt, en dus pal voor een gedeelte van onze huizen. En daar komen dan ook nog eens fietsenhokken voor”, zegt Van der Heide. Met het model waar tijdens de inloopavonden de voorkeur op viel hebben de bewoners wel vrede, en verwachten ze dat hun woongenot tot ‘redelijk aangenaam’ behouden blijft.

Dat juist in dit model de mogelijkheid voor een derde bouwlaag wordt genoemd is volgens van der Heide geen punt. “Als die hoogbouw er zou komen zou die gewoon achter in de hoek, waar helemaal niemand er last van heeft, komen. Dat hebben wij dan liever dan een muur van tien meter voor onze neus.” Volgens wethouder Scheele heeft de schoolbevolking in ieder geval geen behoefte aan meer dan twee bouwlagen. Dat meer geluidsoverlast voor de bewoners als risico wordt genoemd omdat het plein dan naar de zuidzijde gaat is volgens Van der Heide ook niet zo’n probleem. “Dat is ook al aangegeven. De bewoners die daar wonen hebben daar geen enkel probleem mee. De kinderen spelen nu ook al elke dag op het grasveld. Natuurlijk galmt dat niet zo terug, maar dat is voor ons absoluut geen punt om te zeggen: hier gaan we niet mee akkoord.”

Klankbordgroep

Er is een klankbordgroep met onder meer vertegenwoordigers van de scholen, de buurt en de gemeente. Volgens Van der Heide is door deze groep niet genoeg tegengas gegeven. “Ik heb het constant bij één van de klankbordgroep leden aangegeven. Uiteindelijk staan we met een aantal buren toch alleen.” Zelf nam Van der Heide niet deel aan de klankbordgroep. “Dat waren vier anderen uit de straat, en dat vond ik eigenlijk voldoende. Ik dacht dat die onze belangen wel konden behartigen. Achteraf had ik er gewoon in moeten gaan zitten, maar dat is helaas niet gebeurt.” Volgens Van der Heide is de hele ‘wijde’ buurt betrokken bij de klankbordgroep. “Naast de Tureluur, ook de Steenuil en zelfs nog tot achter de Korhoenstraat. Maar laat duidelijk wezen dat de mensen aan de Tureluur het met deze plannen niet eens zijn. Mensen die dus rechtstreeks met de bouw te maken krijgen, en het gebouw echt fysiek voor de deur krijgen.”

Van der Heide schetst dat er in de klankbordgroep, volgens hem bestaande uit zo’n elf à twaalf leden, diverse mensen zitten die niet in de straat wonen, maar toch geïnteresseerd zijn. “Sommige vinden het leuk om in een commissie te zitten, en een ander geeft graag tegengas.” In de documenten van de gemeente is wel te lezen dat de klankbordgroep zorgen heeft geuit over de hoogte van het beoogde bouwwerk. Verschillende fracties stelden voor om alsnog meer bewoners van de Tureluur toe te voegen aan de klankbordgroep. “Deze zijn hier nu wel in de minderheid”, zei Robbin Hutten (VVD). Volgens wethouder Scheele is er in de klankbordgroep ook nadrukkelijk gesproken over de situering van het bouwvlak. Maar kwamen juist zij met deze positionering in verband met het geluid.

Het veld tussen beide scholen waar het Kindplein West moet komen, met in de achtergrond OBS De Dennenkamp.

Handtekeningen

Van der Heide had er vertrouwen in dat de andere mensen in de klankbordgroep de belangen van de bewoners van de Tureluur voldoende zouden vertegenwoordigen. “Dat is helaas niet gebeurd via de klankbordgroep, dus dan moet het maar via de politiek.” Daarom presenteerde hij tijdens de vergadering een lijst met 32 handtekeningen van direct omwonenden aan de Tureluur. Vier van de ondertekenaars zijn lid van de klankbordgroep. Hiermee wordt de voorkeur voor het model dat eerder al werd voorgedragen nogmaals benadrukt. “Een en ander maakt duidelijk dat wij ons niet gehoord voelen. En dat van het stokpaardje van de gemeente, ‘participatie zit in ons DNA’, in deze totaal geen sprake is”, meent Van der Heide. “Er is eigenlijk maar één verzoek: herzie het plan dat er nu ligt, en zet dat gebouw naar achteren. Dan zijn wij ook bereid om mee te praten. Wij willen graag ons woongenot behouden, en dat onze woning nog verkoopbaar is.”

Aanpassing

Al met al voor meerdere fracties aanleiding om als advies aan het college mee te geven om het ontwerpbestemmingsplan nog niet ter inzage te leggen, maar eventueel op voorhand al te wijzigen. Scheele gaf aan om opnieuw in overleg te gaan met de klankbordgroep, en daar ook te praten over wat door de Tureluur bewoners naar voren is gebracht. Dit om te voorkomen dat er allerlei zienswijzen komen, en dat de procedure wordt opgehouden. Van der Heide gaf aan dat zij dit ook niet zien zitten. Volgens Scheele is het in het huidige bouwvlak ook zeker mogelijk om het gebouw verder naar achteren te plaatsen. “Wat er hier voorligt is slechts een ‘vlek’ waarin gebouwd kan worden”, verduidelijkte hij.

Gerrit de Jonge (VOV) vindt dit voorgestelde overleg overbodig. “Er ligt nu al een handtekeningen lijst van 32 direct omwonenden. Mijn voorstel zou zijn om al het gelazer te voorkomen, zoals de wethouder ook al aangaf. Zet die variant die de bewoners graag willen nou in dat stuk, en leg die ter inzage.” Harry Löwik (CDA) stelde iets vergelijkbaars voor, en meerdere fracties sloten zich bij het voorstel aan. “Ik stel vast dat er in uw raad in ieder geval een breed gevoel is dat het bouwvlak zodanig moet worden ingericht dat de daadwerkelijke bouw naar achteren komt. Ik neem deze expliciete wens nadrukkelijk mee. Ik heb me ambtelijk al wel laten vertellen dat daar mogelijkheden voor zijn”, zegde Scheele uiteindelijk toe. De wethouder zal dit ook nog bespreken met het college van burgemeester en wethouders, en de bouwheer.