Gemeenteraad wil goedkopere koop- en huurwoningen voor starters

Ommen – De gemeenteraad wil dat er meer betaalbare huur- en koopwoningen in de gemeente komen. Zo bleek afgelopen donderdag tijdens een vergadering van de gemeenteraad. Hoewel het bij die vergadering wel over geld ging, de laatste begroting van deze raadsperiode werd namelijk besproken, stond dit onderwerp niet op de agenda.

Met steun van de VVD, VOV, PvdA en D66 werd door het CDA een motie vreemd ingediend, die uiteindelijk met algemene stemmen werd aangenomen. Met de motie wordt het dagelijks bestuur opgedragen om in het Woonprogramma Ommen 2021-2025 woningen op te nemen die meer betaalbaar zijn. De raad wil starterswoningen van maximaal 250.000 euro vrij op naam, en huurwoningen met als richtprijs een kale huur van 500 euro.

Prijzen

Net als de landelijke trend is, zijn de woningprijzen in Ommen torenhoog gestegen. De gemiddelde huizenprijs zit volgens het CDA op 550.000 euro. Starters krijgen zo nauwelijks kans om zich in Ommen te vestigen, of er te blijven. Terwijl het juist zo belangrijk is dat jongeren wel een kans krijgen om in de eigen gemeente te kunnen blijven wonen, zegt CDA-raadslid Jacqueline Tuinbeek.

Archiefbeeld van bouwwerkzaamheden in de Vlierlanden.

“Het is goed voor het voorzieningenniveau dat het zowel jongeren, starters, als mensen met een gemiddelde leeftijd en ouderen in de gemeente wonen.” Eerder werd al duidelijk dat vergrijzing van de bevolking van Ommen waarschijnlijk in het vooruitzicht ligt. Onderzoekers berekenden dat in 2040 bijna een kwart van de bevolking 75 jaar of ouder zou zijn, tegen ongeveer 15 procent nu.

Te duur

Al eerder, tijdens de raadsvergadering van 1 juli jongstleden, kwam het Woonprogramma in de raad aan de orde. Toen kwam het CDA samen met de VOV, VVD, D66 en LPO met een motie over het opstellen van een doelgroepenverordening, waarbij (oud)inwoners van Ommen voorrang kunnen krijgen bij de toewijzing van kavels voor woningbouw of woningen. Ook in deze motie kwam het bouwen van betaalbare huizen voor starters aan de orde.

Deze motie werd toen aangehouden, omdat eerst nog een aantal juridische aspecten door de wethouder zouden worden uitgezocht. “Inmiddels hebben we een raadsbrief mogen ontvangen, waarin het een en ander wordt uitgelegd. Ondanks deze uitleg hebben CDA, samen met VVD, VOV, PvdA en D66, gemeend een motie vreemd in te moeten dienen”, aldus CDA-raadslid Jacqueline Tuinbeek tijdens de behandeling van de motie vreemd.

Tuinbeek vindt dat het huidige woonprogramma onvoldoende invulling geeft aan betaalbare woningen voor starters in Ommen en haar kernen: “Betaalbare koopwoningen tot 250.000 euro en niet, zoals in het huidige woonprogramma staat vermeld van 325.000 euro. Dat is voor starters moeilijk op te brengen. Daarnaast is het van belang binnen de woonafspraken met de Woningcorporatie afspraken te maken over betaalbare huurwoningen met als richtprijs 500 euro per maand.” Met dergelijke bedragen moet het toegankelijker zijn om in Ommen te starten of blijven.

Voorrang

Ondanks dat uit de uitleg van de portefeuillehouder blijkt dat een doelgroepenverordening moeilijk inpasbaar is, is het CDA van mening, dat daar waar mogelijk bij de toekenning van kavels speciale aandacht moet zijn voor (oud)inwoners van Ommen. De gemeenteraad wil daarnaast dat het dagelijks bestuur met de woningcorporatie om tafel gaat voor meer goedkope huurwoningen. Daarbij moet een kale huurprijs van 500 euro in de maand haalbaar zijn.

Dat moet het uitvliegen van jongeren uit de gemeente, omdat ze er geen woning kunnen vinden, voorkomen. Maar ook dat de oudere bewonersgroep kleiner kan gaan wonen wanneer ze dat willen. “Doorstroming is van belang voor een goede balans op de woningmarkt”, aldus Tuinbeek.

Het college van burgemeester en wethouders toonde zich content met de gedane voorstellen. Ze gaat kijken of het toch mogelijk is Ommenaren, en oud-Ommenaren die willen blijven of terugkeren, voorrang kunnen krijgen op andere woningzoekenden. Regelgeving zoals die het vroeger mogelijk maakte, is er niet meer.

Gevuld

De gemeente Ommen staat er op het moment financieel zeer gunstig voor, iets wat bijna vier jaar geleden aan het begin van de raadsperiode wel anders was. Dankzij onder meer de verkoop van gronden in de nieuwbouwwijk Vlierlanden, en het op gang komen van de kavelverkoop op bedrijventerrein Rotbrink is de kas flink gevuld. En zit er een bedrag van rond de 22 miljoen euro in de algemene reserve, aanzienlijk meer dat theoretisch gezien nodig is.

Aanleiding voor de gemeenteraad om te kijken of er eventuele tegemoetkomingen naar inwoners mogelijk zijn. Het voorstel van het college was al om de gemeentelijke belastingen komend jaar in principe alleen te laten groeien met de inflatie. Maar met een aangenomen amendement van het CDA zal die inflatie van 1,6 procent, niet worden doorberekend in de onroerendzaakbelasting (OZB) voor woningen.

Energiefonds

Met een unaniem aangenomen motie van de PvdA wordt het dagelijks gemeentebestuur opgedragen te onderzoeken of het instellen van een energiefonds tot de mogelijkheden behoort. Daarmee zouden Ommer huishoudens met een laag inkomen (maximaal 130 procent bijstandsniveau), die de hoge energieprijzen niet meer kunnen betalen, bijstand kunnen krijgen vanuit de gemeente.

In het fonds zou in eerste instantie een bedrag van 50.000 euro gestort moeten worden. De huishoudens kunnen daaruit dan een maximumbedrag van 100 euro per maand tegemoetzien, totdat het Rijk volgend jaar met een verwachte financiële tegemoetkoming komt.

De begroting werd aangenomen door de gemeenteraad.