Gemeenteraad stelt begroting voor 2019 unaniem vast

Ommen – In de raadsvergadering van donderdag 8 november heeft de gemeenteraad de begroting voor 2019 unaniem vastgesteld. De begroting is het huishoudboekje van de gemeente. In de begroting staat waar de gemeente Ommen in 2019 haar geld aan uitgeeft, maar ook welke inkomsten de gemeente in 2019 verwacht. In 2019 gaat er in het gemeentelijk huishoudboekje € 47,8 miljoen euro om. De begroting is structureel sluitend. Dat betekent dat de inkomsten en uitgaven de komende jaren in balans zijn.

Aan het begin van de vergadering complimenteerde burgemeester Hans Vroomen de gemeenteraad met de eensgezinde houding bij de ontvlechting van de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. In 2019 gaat Ommen starten met haar eigen nieuwe organisatie. Ook daarom zal het een bijzonder jaar worden. “Het zal niet altijd goed gaan, maar het is wel een enorme kans voor Ommen als zelfstandige gemeente”, zei hij.

Inkomsten van het Rijk

Het grootste deel van de inkomsten komt van het Rijk in de vorm van een ‘Algemene uitkering uit het Gemeentefonds’. De gemeente ontvangt dat geld voor de uitvoering van allerlei wettelijke taken. In de komende jaren krijgt de gemeente van het Rijk meer geld. Daarom houdt de gemeente de komende jaren zelf wat geld over.

Belastingen en heffingen

Ook de gemeentelijke belastingen en heffingen zijn een belangrijke inkomstenbron. Het gaat dan om de onroerende zaak belastingen (OZB), rioolheffing of afvalstoffenheffing. De hondenbelasting wordt in 2019 gehalveerd. De tarieven voor forensenbelasting worden in 2019 verlaagd. Een voorstel van een aantal fracties om de OZB-tarieven te bevriezen werd verworpen. De meerderheid van de gemeenteraad wilde niet vooruitlopen op het in 2019 te bespreken meerjarig belastingplan. Daarin wordt ook ingegaan op de wens om de OZB voor verenigingen te verlagen. De woonlasten (OZB, afval- en rioolheffing) bedragen in 2019 gemiddeld 743,65 euro. Dat is onder het gemiddelde van Overijssel.

Het gemeentehuis van de Gemeente Ommen aan de Chevalleraustraat.

Reserves

Om eventuele financiële tekorten op te vangen, heeft de gemeente een ‘algemene reserve’. In de komende jaren zit er tussen de 8 en 9 miljoen euro in deze spaarpot. Dat is ruim boven de gewenste minimale omvang van 3,5 miljoen euro en dus meer dan voldoende.

Waar geeft Ommen het geld aan uit in 2019?

Na de gemeenteraadsverkiezingen in maart, hebben het CDA, LPO en de ChristenUnie het bestuursakkoord ‘Samen Ommen!’ gesloten. In het akkoord staan de ambities die de coalitiepartijen de komende vier jaar samen met de gemeenteraad en de inwoners van Ommen willen realiseren. Deze ambities hebben een plek gekregen in de begroting. Voor de uitvoering van de ambities is in de begroting in 2019 ruim 600.000 euro gereserveerd. Dit bedrag loopt de komende jaren op tot bijna 1 miljoen euro structureel in 2022.

De Ommer Agenda

Voor de gemeente Ommen staan de samenleving en de inwoners centraal. Dat betekent minder overheid en meer ruimte voor initiatieven uit de samenleving. Daarom wil de gemeente met de mensen in de gemeente in gesprek over belangrijke maatschappelijke thema’s. Met de gemeenteraad wordt verkend om welke thema’s het gaat. Hiervan wordt een ‘Ommer Agenda’ gemaakt. Om dit nader vorm te geven is circa 1% van de begroting beschikbaar. Het gaat om een bedrag van circa 470.000 euro per jaar. Het komende jaar worden hiervoor de spelregels nader uitgewerkt.

Een zelfstandige en toekomstgerichte gemeente

Op 1 januari start Ommen met een zelfstandige ambtelijke organisatie: ‘Ommen 4.0’. Op dat moment eindigt de samenwerking met buurgemeente Hardenberg in de Bestuursdienst Ommen-Hardenberg. Overigens zijn er wel afspraken over een aantal onderdelen van de dienstverlening. Paspoorten moeten natuurlijk ook na 1 januari gewoon kunnen worden verstrekt.

De financiële gevolgen hiervan zijn in de begroting verwerkt. Het geld dat Ommen in het kader van de beëindiging van de samenwerking van Hardenberg ontvangt, wordt gebruikt voor het opbouwen van de nieuwe ambtelijke organisatie. Het gemeentehuis is aan een opknapbeurt toe. De gemeente wil het komende jaar kijken of het gemeentehuis een meer toegankelijk ‘huis van de gemeente’ kan worden.

Ommen als zelfstandige gemeente blijft uiteraard wel samenwerken in de regio. In de gemeenteraad werd aandacht gevraagd voor de controle op de regionale samenwerkingsverbanden. Ommen neemt ook deel aan de provinciale conferentie die over dat thema wordt voorbereid.

Kindplein West

In 2019 start de bouw van het Kindplein West. Hier vestigen de basisscholen Guido de Bres, De Dennenkamp en Het Koloriet zich samen onder één dak. Hiervoor is de afgelopen jaren al geld gereserveerd. Omdat de prijzen voor scholenbouw steeds verder stijgen, is in de begroting voor 2019 extra geld gereserveerd. De gemeenteraad ging akkoord met de investering van circa 9.5 miljoen euro. Hiervan wordt een deel betaald door de schoolbesturen en de kinderopvang. Met name de schoolbesturen hebben aangegeven te willen investeren in extra duurzaamheidsmaatregelen zodat het gebouw energieneutraal kan worden gerealiseerd. De gemeenteraad vroeg aandacht voor de inpassing van het gebouw in de buurt en de verkeersveiligheid. Inmiddels is er een klankbordgroep vanuit de buurt ingesteld die meedenkt over de maatregelen.

Centrum Ommen

Voor het versterken van het centrum van Ommen wordt in 2019 een onderzoek uitgevoerd naar de winkeltijden en koopzondagen. Een voorstel van een aantal partijen om al in 2019 de zondagsopenstelling voor supermarkten te verruimen werd verworpen. In de begroting is verder geld gereserveerd voor het realiseren van extra parkeerplaatsen in het centrum en andere maatregelen rond parkeren.

Vrije tijd

De vrijetijdssector is sterk vertegenwoordigd in Ommen. Daar horen goede recreatieve voorzieningen bij. Om ervoor zorgen dat het fiets- en wandelnetwerk op orde blijft, is in de begroting een bedrag opgenomen voor renovatie en onderhoud. Een voorstel om Ommen kandidaat te stellen als ‘Fietsgemeente 2021’ werd raadsbreed gesteund.

Verkeersinvesteringen

Voor de aanleg van een nieuwe brug over de Vecht bij Junne staat in de begroting een bedrag bijna 1 miljoen euro. Naar verwachting wordt de brug uiterlijk in 2020 vervangen. Raadsbreed werd een bedrag van 250.000 euro extra beschikbaar gesteld voor bermversteviging in het buitengebied. Met de Plaatselijke Belangen wordt overlegd welke wegen als eerste worden aangepakt. Ook vroeg de raad aandacht voor een integraal plan (weg en riolering) voor de wijk Laarakkers. Wethouder Bongers gaf aan dat op korte termijn een aantal scenario’s aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

Bibliotheek

De gemeenteraad ging akkoord met het plan om de rol van de bibliotheek te versterken. De bibliotheek is al lang veel meer dan een uitleenbalie voor boeken. Taalbevordering, ook via het Taalpunt aan alle inwoners van de gemeente is belangrijk. Het voorstel van enkele fracties om taalachterstand door kinderopvang zelf op te laten vangen kreeg onvoldoende steun.

Sport

De gemeente Ommen heeft veel hoogwaardige sportvoorzieningen. Om te zorgen dat die op orde blijven, is geld begroot voor het vervangen van drie kunstgrasvoetbalvelden, het kunstgrashockeyveld en de kunststof atletiekbaan. Naar verwachting wordt dit in de zomer van 2019 uitgevoerd.

Overige onderwerpen

De gemeenteraad wil dat het college in overleg met Plaatselijk Belangen zorgt voor woningbouw in de kleine kernen, met specifieke aandacht voor jongeren en senioren. In het komende jaar spreekt wethouder Jaspers Faijer hierover met de provincie. Ook wil de raad een natuurlijke en milieuvriendelijke bestrijding van de eikenprocessierups. Tenslotte werd aandacht gevraagd voor de periode waarin iemand op of onder bijstandsniveau zit om in aanmerking te komen voor individuele inkomenstoeslag. Deze werd éénmalig verlaagd naar 36 maanden.

“Samen zijn we Ommen”

Wethouder Ko Scheele heeft financiën in zijn portefeuille. “De afgelopen jaren heeft Ommen gewerkt aan een gezonde begroting. Die is er nu. Natuurlijk ben ik blij dat de gemeenteraad de begroting vo0r 2019 unaniem heeft vastgesteld. Nu kunnen we met inwoners, ondernemers en organisaties aan de slag met de ambities die we hebben. Dat doen we uiteraard beheerst. Want we willen blijvend een sluitende begroting houden. Wel biedt deze begroting zeker ruimte om met elkaar te bouwen aan een mooier en sterker Ommen. Want samen zijn we Ommen.”

Bron: Persbericht gemeente Ommen