Gemeentelijke begroting in tweeën gesplitst; onzekerheid door herverdeling rijksbijdrage

Ommen – De gemeentelijke begroting voor 2021 wordt als het ware in tweeën gesplitst. Dat komt door de financiële onzekerheden waarmee de gemeente wordt geconfronteerd. Deels is dat het gevolg van de coronacrisis. Maar het is vooral de onzekerheid die heerst door de aankondiging van de herverdeling van het Gemeentefonds. Wethouder Ko Scheele van financiën en zijn ambtenaren hebben nu eerst een structureel sluitende meerjarenbegroting voor 2022-2024 gepresenteerd. Die draagt de naam ‘Koersvast en behoedzaam’. Daarin is vooral aandacht voor de lopende zaken. “We proberen een goede financiële basis te bieden voor een toekomst die behoorlijk onzeker is”, zegt Scheele

Stevige reserve

Uit de eenvoudige begroting die nu wordt voorgelegd blijkt volgens Scheele dat de gemeente er financieel ‘relatief goed’ voor staat. De begroting laat zien dat we niet alleen meerjaren sluitend zijn, maar ook dat we al een structureel overschot hebben. Voor 2021 is dat 355.000 euro. En bovendien hebben we een stevige financiële algemene reserve van circa 12 miljoen”, aldus Scheele. “Daaruit blijkt dat ons financiële beleid van de afgelopen jaren loont. Ook de grondexploitatie gaat voortvarend. De basis is dus goed. Van daaruit willen we behoedzaam investeren in onze mooie gemeente.”

Onzekerheid

Bij de herverdeling van het Gemeentefonds bepaalt het Rijk opnieuw de bijdragen aan gemeenten. “Het geld wat wij van het Rijk krijgen, wordt via het Gemeentefonds verdeeld. Er is nu besloten dat we toe moeten naar een herverdeling van dat fonds. Zo’n herverdeling is normaal gesproken voor kleinere plattelandsgemeenten zoals Ommen niet positief. Dus we zullen rekening moeten houden met mogelijk toch wel een stevige financiële opgave”, aldus Scheele.

Tweeën

Dat is reden om bij deze begroting even pas op de plaats te maken. Maar om nu toch wel net zoals anders een begroting vast te kunnen stellen, heeft het college met de gemeenteraad afgesproken om het begrotingsproces in tweeën te knippen. “We gaan nu in november zorgen voor een sluitende begroting, maar de echte beleidsprioriteiten zullen we pas later bespreken, in januari of februari volgend jaar”, aldus Scheele. De sluitende begroting die nu eerst wordt voorgesteld is beleidsneutraal, dat betekent dat er uitgegaan wordt van het huidige beleid. “Het ingewikkelde is dat die herverdeling pas naar verwachting in december wordt afgekondigd, in de zogenaamde december circulaire”, licht de wethouder toe.

Kansen

Beleidsneutraal betekent niet dat er geen ruimte is om te investeren. De sluitende meerjarenbegroting en gezonde algemene reserve zorgen voor een stevige financiële basis, waardoor de gemeente Ommen in staat is om tegenvallers voldoende op te vangen. De gemeenteraad heeft aangegeven dat Ommen, waar mogelijk ook juist in deze tijd moet investeren. Maar omdat dus pas na december bekend wordt hoeveel geld Ommen krijgt uit het gemeentefonds, wordt er nu nog geen ‘nieuw beleid’ uitgestippeld.

Begin volgend jaar wordt daar met de gemeenteraad over gesproken, wanneer het beeld voor het nieuwe jaar compleet is. “Dan nemen we gelijktijdig ook de wensen van de raad mee, die in de motie van 2 juli werden verwoord. Want er zijn nog wel een aantal investeringswensen van deze raad”, aldus Scheele. “Juist in deze coronatijd willen we blijven investeren, tegen de crisis in, zoals de gemeenteraad ons ook heeft gevraagd. Bijvoorbeeld in woningbouw en verkeer. Zonder dat dat leidt tot lastenverhoging voor de Ommenaren.”

Woonlasten

Ondanks dat de inkomsten dalen en de uitgaven stijgen, blijven de woonlasten in 2021 nagenoeg gelijk. Voorgesteld wordt om alleen de inflatieverhoging toe te passen. Bij de woonlasten gaat het om de onroerendzaakbelasting, de riool- en afvalstoffenheffing. Bij de gecombineerde heffing van riool- en afvalstoffen wordt zelfs een lichte daling verwacht. “Ik ben blij en trots dat inwoners niet of nauwelijks meer aan woonlasten hoeven te betalen in 2021. De exacte woonlasten voor 2021 worden nog bepaald, maar de vooruitzichten zijn prima”, aldus wethouder Scheele. De tarieven worden door de gemeenteraad uiterlijk december 2020 vastgesteld.

Digitaal

Bijzondere van de presentatie van de begroting 2021 is dat deze geheel digitaal in te zien is. Via de website https://ommen.pcportal.nl/ kunnen geïnteresseerden door alle delen van de begroting navigeren. De raadscommissie bespreekt de voorgestelde begroting op donderdag 29 oktober. Dan krijgen inwoners ook de kans om in te spreken. Het is daarna aan de gemeenteraad om in de raadsvergadering van 12 november een besluit te nemen.