Gemeente zoekt balans in belastingplan

Ommen – Het college van burgemeester en wethouders heeft het belastingplan ‘Lasten in balans’ voor de komende jaren opgesteld. In het bestuursakkoord ‘Samen Ommen!’ werd al afgesproken om een financieel duurzaam beleid te gaan voeren voor de periode tot en met 2022. Het nieuwe belastingplan moet volgens de gemeente daarbij één van de dragers zijn. De inkomsten die de gemeente uit het innen van belasting krijgt vormen ongeveer een derde van de totale inkomsten. “Ommen kent nu over het algemeen een gezonde financiële situatie waarbij we goede voorzieningen kunnen bieden. Met het belastingplan zoeken we een gebalanceerde verdeling in de inkomsten uit belastingen die we opleggen. Inwoners en toeristen betalen in Ommen allemaal een deel.”, aldus wethouder Ko Scheele. Voor mensen met een smalle beurs handhaaft de gemeente een kwijtscheldingsbeleid.

In de gemeente betaald een meer personen huishouding met eigen woning €769. Dat is iets meer dan het gemiddelde in de provincie van €740. Daarbij geldt wel dat door het scheiden van afval deze huishoudens gemiddeld €18 besparen. In het bestuursakkoord werd afgesproken dat de hondenbelasting in Ommen wordt afgeschaft. Dit is in het belastingplan vastgelegd, en kost de gemeente € 45.000. Ook werd afgesproken dat de belasting voor verenigingen, die eigenaar zijn van onroerend goed, wordt verminderd. Voorgesteld wordt om het OZB-tarief te halveren, wat de gemeente € 35.000 kost.

In het bestuursakkoord werd ook afgesproken dat de forenzenbelasting verlaagd zou gaan worden, wat inmiddels is besloten. Daarnaast worden de onroerendezaakbelasting (OZB) en toeristenbelasting alleen verhoogd met de inflatiepercentages. “We gaan bij de leges uit van kostendekkende tarieven, behalve wanneer het tarief buitensporig hoog zou worden. Dat is de reden waarom het begraafrecht en de leges voor kleine bouwprojecten niet kostendekkend zijn”, aldus de wethouder.

Het belastingplan wordt in september besproken in de gemeenteraad.