Gemeente wil veebedrijven in Vilsteren weer kunnen laten groeien

VILSTEREN – Het college van burgemeesters en wethouders van Ommen wil agrarische bedrijven in de kern van Vilsteren die nu binnen de gestelde regelgeving niet meer mogen groeien weer enige ontwikkelingsruimte geven. Vilsteren is de enigste kern binnen de gemeente waar veebedrijven nog binnen de bebouwde kom grenzen gevestigd zijn. Zeker twee bedrijven binnen deze grenzen hebben aangegeven in de toekomst te willen groeien. Om dit mogelijk te kunnen maken zal de geur regelgeving aangepast moeten worden.

Afstanden

Sinds 2006 geldt de ‘Wet geurhinder en veehouderij’. Hierin is vastgesteld dat tussen veehouderijen met koeien en paarden en woningen ten minste 100 meter moet zitten. Voor bedrijven met varkens of kippen moet een afstand afhankelijk van bijvoorbeeld het aantal dieren worden berekend. Van het laatste is in Vilsteren echter geen sprake.

Een kaart met huidige geuroverlast in Vilsteren.

Geurverordening

In deze wet is besloten dat gemeenten, als zij dat willen, mogen variëren. Zoals bijvoorbeeld de gestelde afstanden en normen te vergroten, of juist te verkleinen. Dit moet via een zogeheten geurverordening. Het college heeft dan ook op 17 juli dit jaar besloten een dergelijke verordening op te stellen voor de kern van Vilsteren. Zij willen de marges voor de melkveebedrijven binnen de bebouwde kom aanpassen zodat deze eventueel kunnen gaan groeien. Wat de exacte inhoud van de aanpassingen gaat worden is nog niet duidelijk.

Gevolgen

Na de besluitvorming van afgelopen juli heeft het college het bureau Pouderoyen uit Nijmegen opdracht gegeven om een geurgebiedsvisie en een geurverordening te maken. Deze geurgebiedsvisie beschrijft de actuele geursituatie in Vilsteren en geeft aan wat de gevolgen zijn als er ontwikkelingsruimte wordt geboden in een geurverordening.

De gemeente Ommen moet om te mogen afwijken van de wet goed kunnen onderbouwen dat ook na de vaststelling van een geurverordening in Vilsteren sprake blijft van een goed woon- en leefklimaat. Volgens de gemeente Ommen laten ervaringen uit andere gemeenten, zoals in buurgemeente Dalfsen, zien dat dit goed mogelijk is.

Inloopbijeenkomst

Om de inwoners van Vilsteren, en andere belanghebbenden, te informeren over de resultaten van het onderzoek en de plannen heeft de gemeente vanavond een inloopbijeenkomst georganiseerd in het parochiehuis Het Gebouw in Vilsteren. Ook kan er van gedachten gewisseld worden.

De deuren waren open tussen 17:00 en 20:00. Vertegenwoordigers van de gemeente Ommen en van het bureau Pouderoyen waren aanwezig om de bezoekers informatie te geven, vragen te beantwoorden en eventuele opmerkingen te noteren.

Reacties

Bezoekers konden tijdens de bijeenkomst vanavond hun reacties indienen bij de gemeente. Na de inloopbijeenkomst wordt de ontwerp geurverordening met de bijhorende geurgebiedsvisie formeel ter inzage gelegd. Belanghebbenden hebben daarbij ook de gelegenheid om hun zienswijze in te dienen. Uiteindelijk is het aan de gemeenteraad om de geurverordening vast te stellen.