Gemeente vreest overlast na invoering vrachtwagenheffing

Ommen – De gemeente Ommen gaat samen met de provincie Overijssel en andere gemeenten uit de provincie een zienswijze indienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Deze indieners vrezen dat als het ministerie de vrachtwagenheffing in de geplande vorm zal gaan invoeren in 2023 het vrachtverkeer zal gaan uitwijken naar provinciale en gemeentelijke wegen. De angst is dat er door het uitwijken extra overlast, gevaarlijke situaties en slijtage aan het wegdek zal ontstaan.

Vrachtwagenheffing

De ministerraad stemde november vorig jaar in met het voorstel om per 2023 een vrachtwagenheffing te gaan invoeren op de Nederlandse autosnelwegen, en de wegen die naar verwachting te maken krijgen met extra vrachtverkeer dat deze snelwegen als gevolg van de heffing zal gaan mijden. Binnen- en buitenlands vrachtverkeer zal met deze heffing moeten betalen voor het gebruik van de weg per gereden kilometer. De verwachting is dat het vrachtverkeer vooral zal gaan uitwijken naar de onderliggende N-wegen.

Het ministerie verwacht dat, als gevolg van het invoeren van de heffing, op de A28 en A37, het aantal vrachtwagens op de N34/N340 zal toenemen met duizend per richting per dag. Binnen de provincie Overijssel is alleen de N50 tussen Zwolle en Kampen opgenomen in het heffingsnetwerk. De verwachting is dat door het uitwijkende vrachtverkeer ook extra overlast zal ontstaan op de N48 en N36. “Een dergelijk aantal vrachtwagens is negatief voor zowel de verkeersveiligheid op de N-wegen als de leefbaarheid langs de N-wegen”, aldus het college van B&W.

Heffing N-wegen

Het enige alternatief dat het ministerie biedt is het instellen van een vrachtwagenheffing op de onderliggende N-wegen. De gemeente Ommen heeft er, samen met de andere Vechtdal gemeenten en Coevorden en Emmen, voor gepleit om op de Vechtdal verbindingen geen heffing toe te gaan passen. De verwachting is namelijk dat dit zeer negatief is voor het vestigingsklimaat van bedrijven in de regio. “In de gemeente Ommen zijn een aantal grote (transport)bedrijven gevestigd die zeer benadeeld zouden worden als op de N-wegen een heffing zou worden toegepast”, aldus het college. “Een ander belangrijk nadeel van heffing op de N-wegen is dat er sprake kan zijn van verdringing van vrachtverkeer naar het onderliggende wegennet. De leefbaarheid en de verkeersveiligheid wordt daarmee ernstig aangetast.”

Zienswijze

In de eerste maanden van dit jaar is tijdens een ‘regioproces’ met provincies en gemeenten het heffingsnetwerk besproken. De provincies en gemeenten hebben daarop het Rijk geadviseerd om de N50 en de A35 tussen Wierden en Azelo uit het heffingsnetwerk te halen. En om vooralsnog geen extra wegen aan het netwerk toe te voegen, onder de voorwaarde dat het ministerie bij extra overlast door het uitwijken van het vrachtverkeer snel maatregelen treft. Dit advies is niet overgenomen in het voorliggende wetsvoorstel. Daarom gaan de Overijsselse gemeenten samen met de provincie -als penvoerder- een zienswijze indienen, om zo te proberen een wijziging in het wetsvoorstel af te dwingen.

Het doel van de zienswijze is dat er minder vrachtverkeer uitwijkt naar provinciale en gemeentelijke wegen, zodat overlast en slijtage aan wegen niet toeneemt. Net zoals meer beheersmaatregelen voor provinciale en gemeentelijke wegen met Rijksfinanciering, en beheersmaatregelen gebaseerd op daadwerkelijk gemeten effecten, in plaats van onzekere modellen. Ook moet de zienswijze er tot leiden dat het advies om de N50 en de A35 uit het heffingsnetwerk te halen alsnog wordt overgenomen. Daarnaast willen de indieners een heldere en transparante uitleg aan de achterban over hoe de provincie Overijssel en de Overijsselse gemeenten zijn omgegaan met het wetsvoorstel.