Gemeente verwacht ‘reuring’ bij uitbreiding varkenshouderij in Beerzerveld

Ommen/Beerzerveld – Het college van Burgemeesters en Wethouders wil in principe akkoord gaan met het verzoek van For Farmers Hendrix en Handelshuis Schuttert om een in 2017 aangekocht varkensbedrijf in Beerzerveld sterk uit te breiden, en om te zetten in een opfokbedrijf voor biggen, met een kleine rundveehouderij.

Reuring

Het college denkt dat de uitbreiding gevoelig kan liggen in de omgeving, en dat de omwonenden niet zomaar akkoord zullen gaan. “De verwachting is dat het bouwplan tot reuring zal leiden in de omgeving”, schrijft het college in haar collegevoorstel. Daarbij wordt gewezen op de eerdere bezwaren tegen schaalvergroting van intensieve veehouderij, waaronder ook op de andere locaties van Schuttert in Beerzerveld, namelijk aan de Hammerdijk, 1e Polderweg en de Beerzerhooiweg. Het is aan For Farmers Hendrix en Schuttert om volgens de spelregels van het Gemeentelijke Omgevingsplan (GOP) de omwonenden te informeren en zich in te spannen om een draagvlak te verwerven. Volgens het college is Schuttert hier reeds mee begonnen. Gedurende de te volgen procedures zal de gemeente bekijken of hier op een goede wijze invulling aan is gegeven.

Het huidige bedrijf aan de Knolsdijk.

Uitbreiding

De bestaande locatie is in gebruik (geweest) als vleesvarkensbedrijf. Het plan is om alle bestaande gebouwen te slopen, waaronder de vervallen bedrijfswoning. Daarvoor in de plaats moet een biggenstal komen met plaats voor 13.824 biggen met luchtwassers, plus een stal voor een niet nader genoemd aantal runderen. Deze nieuwe bebouwing is deels gesitueerd buiten het huidige agrarische bouwvlak van 0.8 hectare, en groeit daarmee naar bijna het dubbele van 1,5 hectare.

Bestemmingsplan

Aan de Knolsdijk is het bestemmingsplan ‘Buitengebied’ van toepassing. Volgens dit bestemmingsplan is hervestiging van een varkensbedrijf (met nieuwbouw na sloop van het bestaande bedrijf) “zondermeer toelaatbaar”, aldus het college. Maar wel mits er wordt voldaan aan de eisen op het gebied van ammoniak en fijnstof uitstoot, en de Wet Natuurbescherming. Volgens de eerste berekeningen kan dat, maar het moet nog blijken of dit na verdere uitwerking van de plannen nog steeds het geval is.

Ook passen de plannen binnen het provinciale omgevingsbeleid, dat ruimte biedt aan de modernisering en schaalvergroting van landbouw, dit in combinatie met verduurzaming. Daar is volgens de plannen sprake van. De nieuwbouw zal gaan voldoen aan de laatste eisen op dit gebied, zoals met de aanleg van luchtwassers. Ook kunnen de bouwvlakken in het hoofdzakelijk agrarische gebied worden vergroot naar 1,5 hectare.

De in verval geraken bedrijfswoning.

Familiebedrijf

Het Gemeentelijke Omgevingsplan (GOP) maakt schaalvergroting in jonge ontginningslandschappen, zoals aan de Knolsdijk, mogelijk. Maar daarbij wordt wel een voorkeur uitgesproken voor ‘regionaal gebonden familiebedrijven’. Hoewel de vader en opa van Jan Schuttert ook al in varkens handelden heeft Schuttert hier een bedrijf van een andere familie aangekocht, en is van een familiebedrijf geen sprake. Van binding met de regio is wel sprake, want de meer dan zestig medewerkers op de verschillende locaties van Handelshuis Schuttert komen voornamelijk uit Beerzerveld, of de nabije omgeving. In hetzelfde GOP worden ook eisen gesteld met betrekking tot ruimte: meer ruimte voor de dieren vanwege dierenwelzijn en meer ruimte voor een goede landschappelijke inpassing. Hier ligt nog wel een opgaaf; de huidige plannen voldoen nog niet aan deze eisen.

Milieu

De gemeente vereist bij grootschalige uitbreiding van intensieve veehouderij een milieuonderzoek als er binnen een straal van 500 meter woningen van derden staan. Hier is aan de Knolsdijk sprake van, want bij de grofweg verdubbeling van het bouwvlak liggen binnen een straal van 500 meter circa 25 woningen. Bovendien ligt de bebouwde kom grens van Beerzerveld op net iets meer dan 500 meter. Voor een initiatief van deze omvang geldt voor Schuttert in ieder geval een MER-beoordelingsplicht (milieueffectrapportage). Ook zal de GGD om advies worden gevraagd. Als de uitkomst van het MER-onderzoek niet voldoende is en/of het GGD-advies negatief is, zal de gemeente opnieuw bekijken of de medewerking aan het verzoek overeind kan blijven.